Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 240368Beschikkingen | afhandelingOosterpaauwenweg 8 te Overschild Persoonsgebonden gedoogbeschikking voor tijdelijke bewoning van een woon-unit Z2018-00011194

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij een persoonsgebonden gedoogbeschikking met een looptijd van maximaal 5 jaar hebben verleend voor de tijdelijke bewoning van een woon-unit voor het hieronder vermelde adres en dit besluit op onderstaande datum hebben verzonden aan de aanvrager:

 

- Oosterpaauwenweg 8 te Overschild, 8 november 2018.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit per brief of fax -dus niet per e-mail- bezwaar maken. Dat moet dan binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. U moet het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

 

Tijdens de bezwaarschriftprocedure is het besluit geldig. De uitvoering van het besluit kan uw belangen schaden. Om dit te voorkomen kunt u de rechter schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening is een speciale regeling voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland treft een voorlopige voorziening als die, gelet op de betrokken belangen, direct nodig is. Het adres waar u een verzoek om voorlopige voorziening kunt doen is: rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

 

U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Frontoffice, telefoonnummer (0598) 373737, e-mail: gemeente@midden-groningen.nl.