Gemeenteblad van Ouder-Amstel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ouder-AmstelGemeenteblad 2018, 238915Beschikkingen | afhandelingKennisgeving aanwijzing beschermd gemeentelijk monument

 

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat zij - op grond van artikel 5 van de Erfgoedverordening Ouder-Amstel 2016 - in hun vergadering van 30 oktober 2018 de volgende objecten hebben aangewezen als beschermd gemeentelijk monument:

1. Boerderij Boerenhofstede Strandvliet, Binnenweg 18 (kadastraal bekend Ouderkerk aan de Amstel Sectie H, nr. 361)

2. Boerderij Panta Rhei, Korte Dwarsweg 8 (kadastraal bekend Ouderkerk aan de Amstel, sectie H, nr. 254)

3. Boerderij Kerklust, Rondehoep Oost 6 (kadastraal bekend Ouderkerk aan de Amstel, Sectie K, nr. 26)

4. Huize Nicolette, Dorpsstraat 18 (kadastraal bekend Ouderkerk aan de Amstel, Sectie C, nr. 3897)

5. Café De Vrije Handel, Dorpsstraat 7 kadastraal bekend (Ouderkerk aan de Amstel, Sectie C, nr. 2850)

6. Boerderij Mijn genoegen, Rijksstraatweg 186 (kadastraal bekend Duivendrecht, Sectie B, nr. 4004)

7. De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 (kadastraal bekend Duivendrecht, Sectie B, nr. 1603)

 

De eigenaren zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van de aanwijzing. Het aanwijzingsbesluit is verzonden op 12 november 2018. De aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit aan geadresseerden.

Inzage:

Het aanwijzingsbesluit met de daarbij behorende redengevende omschrijvingen kunnen op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis, Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel. Het gemeentehuis is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00-17.00 uur, op woensdag van 08.00-19.30 uur en op vrijdag van 08.00-16.00 uur.

Voor informatie en/of het maken van een afspraak kunt u terecht bij mevrouw E. van den Klinkenberg en bij afwezigheid bij mevrouw E. van den Kerkhoff, telefoonnummer 020 496 21 21.

 

Bezwaar:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag van in werkingtreding van de aanwijzing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.

Voorlopige voorziening:

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als u er veel belang bij heeft dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Voor het indienen van een voorlopige voorziening moet een griffierecht worden betaald. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

 

 

Ouder-Amstel, 14 november 2018