Subsidieregeling Urban Sports

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport van 30 oktober 2018; kenmerk 18MO04179;

 

gelet op artikel 3 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

 

overwegende dat:

 • -

  met het beleidsplan Urban Sports, vastgesteld door het college op 9 oktober 2018, een concretisering van de Sportnota 2017-2020, hierna te noemen Sportnota 2017+, op het gebied van de Urban Sports is gegeven;

 • -

  het gewenst is aanvullende regels op de Subsidieverordening Rotterdam 2014 vast te stellen voor het subsidiëren van Urban Sports;

 • -

  de Subsidieregeling Urban Sports in de uitwerking een bijdrage moet leveren aan zowel de realisatie van de ambities in de Sportnota 2017+ als de Visie Rotterdam Kom op naar Buiten;

besluit vast te stellen:

 

Subsidieregeling Urban Sports

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

college:

college van burgemeester en wethouders van Rotterdam;

eenmalige subsidie:

subsidie als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

gebied:

gebied als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Verordening op de gebiedscommissies 2014;

openbare ruimte:

ruimte die voor iedereen toegankelijk is en voor de inrichting en beheer valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente;

subsidieplafond:

subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, tweede lid van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

Urban Sports:

een verzamelnaam van sporten, die zich kenmerken door een vrij (over het algemeen niet of los georganiseerd), expressief en creatief karakter, die zich afspelen in een stedelijke/urbane setting.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college van burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde subsidiabele activiteiten.

 • 2.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidieaanvragen vanaf 1 november 2018.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het college kan uitsluitend subsidie aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekken voor activiteiten op het gebied van Urban Sports in Rotterdam, die bijdragen aan de doelstelling meer Rotterdammers duurzaam aan het sporten en bewegen te krijgen.

 • 2.

  De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   activiteiten gericht op de programmering en het organiseren van evenementen in het kader van Urban Sports;

  • b.

   activiteiten gericht de op fysieke infrastructuur in het kader van Urban Sports.

 • 3.

  De in de aanvraag genoemde activiteiten voldoen bij een subsidie tot € 25.000,- aan de volgende voorschriften:

  • a.

   de activiteiten zijn laagdrempelig en leiden tot een verhoogde sportparticipatie in het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • b.

   de activiteiten zijnde programmering of een evenement trekken ten minste 250 bezoekers.

 • 4.

  De in de aanvraag genoemde activiteiten voldoen bij een subsidie vanaf € 25.000,- aan de volgende voorschriften:

  • a.

   de activiteiten zijn laagdrempelig en leiden tot een verhoogde sportparticipatie in ten minste twee gebieden;

  • b.

   de activiteiten leveren een duidelijk onderscheidende bijdrage aan de profilering van Rotterdam als ‘Capital of Urban Sports’;

  • c.

   de activiteiten zijnde programmering of een evenement trekken ten minste 1.000 bezoekers;

  • d.

   de activiteiten zijnde programmering of een evenement bevatten gratis toegankelijke onderdelen, randactiviteiten of side-events.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op:

 • a.

  de organisatiekosten voor zover doelmatig en redelijkerwijs nodig voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten, zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid onder a;

 • b.

  de investeringskosten voor zover doelmatig en redelijkerwijs nodig voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid onder b.

Artikel 5 Kring van aanvraaggerechtigden

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend door:

  • a.

   een natuurlijk, meerderjarig, persoon woonachtig in Rotterdam;

  • b.

   een rechtspersoon met volledige rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, die in Nederland is gevestigd.

 • 2.

  Aanvragen ingediend door natuurlijke personen bedragen niet meer dan € 25.000,-.

Artikel 6 Subsidieplafond en verdeelsleutel

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt per jaar een subsidieplafond ter hoogte van het bedrag dat voor Urban Sports is opgenomen in de gemeentebegroting. Het college maakt het subsidieplafond jaarlijks bekend.

 • 2.

  Subsidieaanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag behandeld.

Artikel 7 Beoordelingscriteria Urban Sports

Een aanvraag voor een subsidie voor Urban Sports wordt getoetst aan de mate waarin de activiteiten bijdragen aan:

 • a.

  het zichtbaar maken van de waarde van sport en bewegen door middel van Urban Sports voor de stad Rotterdam en de Rotterdammers;

 • b.

  het anders gebruik maken van de buitenruimte, sportaccommodaties, leegstaande loodsen, ruimten of alternatieve locaties;

 • c.

  het meer laten sporten en bewegen door Rotterdammers.

Artikel 8 Subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag dient te voldoen aan de volgende voorschriften en eisen:

 • a.

  het betreft een aanvraag voor een eenmalige subsidie;

 • b.

  het betreft een activiteit op het terrein van Urban Sports, zoals bedoeld in artikel 3;

 • c.

  in het geval de activiteit programmering of evenementen betreft duurt de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet langer dan twee achtereenvolgende jaren;

 • d.

  de aanvraag bevat in het geval de activiteit programmering of evenementen betreft:

  • 1°.

   het soort en aantal prestaties en activiteiten en een tijdsplanning waaruit blijkt wanneer de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden uitgevoerd;

  • 2°.

   een beschrijving van de effecten van de Urban Sports activiteiten en de mate waarin het bijdraagt aan de doelstellingen van de subsidie, alsmede hoe het initiatief na afloop gecontinueerd kan worden zonder gemeentelijke subsidiebijdrage;

  • 3°.

   een sluitende gespecificeerde begroting met de volgende gegevens:

   • -

    de uitgaven met een onderscheid in de kosten;

   • -

    de eigen bijdrage van de subsidieaanvrager en de bijdrage per co- en medefinancierder;

   • -

    de gevraagde gemeentelijke subsidie;

 • e.

  de aanvraag bevat in het geval de activiteit fysieke infrastructuur betreft:

  • 1°.

   een beschrijving van de fysieke voorziening;

  • 2°.

   een sluitende gespecificeerde begroting met de volgende gegevens:

   • -

    de uitgaven met een onderscheid in de kosten;

   • -

    de eigen bijdrage van de subsidieaanvrager en de bijdrage per co- en medefinancierder;

   • -

    de gevraagde gemeentelijke subsidie.

 • f.

  Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 50.000,-.

Artikel 9 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieverordening Rotterdam 2014 kan het college een subsidieaanvraag geheel of gedeeltelijk weigeren indien:

 • a.

  de aanvraag of aanvrager niet voldoet aan het gestelde in deze subsidieregeling;

 • b.

  bij afhandeling op volgorde van ontvangst het subsidieplafond is bereikt;

 • c.

  de aanvraag tevens voor subsidiëring op grond van een andere subsidieregeling in aanmerking kan komen;

 • d.

  het college al subsidie voor de activiteit heeft verleend;

 • e.

  de activiteit in strijd is met het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke verordeningen, de bestemmingsplannen of andere regelgeving.

Artikel 10 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger meldt de publiciteit rond de Urban Sports aan het college.

 • 2.

  Bij activiteiten in de openbare ruimte van de gemeente heeft de gemeente de regie op de uitvoering.

Artikel 11 Evaluatie

Het college zendt binnen een (1) jaar na de inwerkingtreding van deze subsidieregeling aan de raad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het gemeenteblad.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling worden aangehaald als: Subsidieregeling Urban Sports.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 oktober 2018.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Toelichting op de Subsidieregeling Urban Sports

Algemene toelichting

De Rotterdamse sportambities voor 2030 zijn:

 • De stad nodigt uit tot bewegen en sport.

  In 2030 is Rotterdam een speelveld met voldoende goede en toegankelijke sportvoorzieningen en faciliteiten die verleiden tot bewegen, zowel binnen als buiten.

 • Nog meer Rotterdammers hebben plezier in bewegen.

  In 2030 kan elke Rotterdammer op zijn eigen niveau, manier en moment met plezier bewegen.

 • Sport brengt meer in beweging.

  In 2030 is het vanzelfsprekend om sport en bewegen in te zetten op het gebied van zorg, welzijn, jeugd(hulp), onderwijs, werk etc. om daarmee positieve effecten op talentontwikkeling, gezondheid, economie en meedoen in de samenleving te behalen.

 • Rotterdam ademt ambitie en innovatie.

  In 2030 straalt Rotterdam nog meer sport en topsport uit met toonaangevende evenementen, innovatieve concepten op sport- en beweeggebied en een goede topsportstructuur.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2

In dit artikel wordt het toepassingsbereik beschreven van deze subsidieregeling. De subsidieregeling heeft betrekking op het verstrekken van subsidies voor activiteiten op het gebied van Urban Sports.

Artikel 3

Artikel 3 regelt voor welke activiteiten subsidie op grond van deze subsidieregeling kan worden aangevraagd.

 • 1.

  Op basis van de subsidieregeling Urban Sports stelt de gemeente middelen beschikbaar aan verenigingen, privépersonen en organisaties om Urban Sports uit te oefenen en daarmee meer Rotterdammers duurzaam (d.w.z. langdurig) aan het sporten en bewegen te krijgen. Het begrip activiteiten verwijst zowel naar actieve deelname van Rotterdammers aan Urban Sports, passieve deelname aan Urban Sports (bezoeken van activiteiten) als investeringen in fysieke voorzieningen voor de beoefening van Urban Sports. Ook de e-Sports kunnen in aanmerking komen voor subsidie op grond van deze subsidieregeling, mits er een koppeling wordt gemaakt met het fysiek bewegen. In de beleidsnotitie ‘Van de Straat’ (blz. 13 + 14) (d.d. 18 september 2018) worden de e-Sports nader omschreven.

 • 2.

  In dit artikellid worden specifieke voorschriften genoemd voor subsidies onder € 25.000,-.

 • 3.

  In dit artikellid worden specifieke voorschriften genoemd voor subsidies boven € 25.000,-.

Artikel 4

Artikel 4 noemt de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Voor zowel de investering in fysieke voorzieningen als de programmering en organisatie van evenementen geldt dat de gemaakte kosten voor subsidie in aanmerking komen voor zover deze doelmatig en redelijkerwijs nodig zijn voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten. Bij investeringen in de fysieke voorzieningen zijn dit bijvoorbeeld materiaal- en plaatsingskosten. Voor zover deze kosten beduidend hoger liggen dan gangbaar voor dergelijke activiteiten, is het hogere deel niet subsidiabel.

Artikel 6

In artikel 6 worden het subsidieplafond en de verdeelsleutel die daarbij wordt toegepast, geregeld.

Er is beperkt budget beschikbaar om de Urban Sports te ondersteunen. Daarom geldt voor subsidieverlening op grond van deze regeling per jaar een subsidieplafond ter hoogte van het bedrag dat voor Urban Sports is opgenomen in de gemeentebegroting. Het college maakt het subsidieplafond jaarlijks bekend.

Indien het subsidieplafond in enig kalenderjaar is bereikt als gevolg van het honoreren van subsidieaanvragen, worden eventuele volgende subsidieaanvragen in het betreffende kalenderjaar niet meer gehonoreerd, zie de weigeringsgrond in artikel 9, onderdeel b.

Artikel 8

Artikel 8 regelt de voorschriften en eisen waaraan de subsidieaanvraag dient te voldoen.

De aanvraag moet worden gedaan via het digitale subsidieloket, de subsidieportal van de gemeente Rotterdam, www.rotterdam.nl/subsidies.

 • a)

  Een subsidie voor een Urban Sports activiteit is eenmalig. In voorkomende gevallen kan het echter noodzakelijk zijn voor een langere periode subsidie te verlenen om de beoogde doelen te bereiken. Daarom worden eenmalige subsidies verstrekt voor maximaal een periode van twee achtereenvolgende jaren.

 • b)

  De subsidieaanvraag betreft een aanvraag voor de uitvoering van een Urban Sport, zoals nader omschreven in het beleidsplan Urban Sports ‘Van de Straat’ (d.d. 18 september 2018). Urban Sports richt zich op het duurzaam (langdurig) aan het sporten en/of bewegen krijgen van Rotterdammers en het structureel aan het sporten houden van de Rotterdamse sporter.

 • c)

  Aan de subsidieverlening worden prestaties verbonden. De subsidieaanvrager geeft in de aanvraag een overzicht van te leveren prestaties en/of activiteiten. Te leveren prestaties kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • -

   aantal sporters en/of bezoekers;

  • -

   aantal uren dat de sporters sporten;

  • -

   aantal bezoekers dat deelneemt aan de Urban Sports activiteit.

 • e)

  Indien de aanvraag investeringen in fysieke voorzieningen in de buitenruimte betreft zal de aanvraag eerst getoetst worden bij de clusters Stedelijke Ontwikkeling en Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam voor uitvoerbaarheid.

Artikel 9

In dit artikel 9 worden de gronden op grond waarvan de subsidie kan worden geweigerd, opgesomd.

 

Met artikel 9, onder c en d wordt voorkomen dat aanvragers gaan ‘shoppen’ bij de gemeente voor het verkrijgen van middelen.

Artikel 10

Artikel 10 somt de verplichtingen van de subsidieontvanger op.

 • 1.

  De subsidieontvanger dient de publiciteit te melden aan de directie Sport & Cultuur. Dit maakt het mogelijk te beoordelen of de publiciteit rond de Urban Sport meegenomen kan worden bij andere gemeentelijke communicatie-uitingen.

 • 2.

  Voor activiteiten in de openbare ruimte dient de gemeente hiervan ruim van tevoren op de hoogte te worden gesteld.

Dit gemeenteblad 2018, nummer 132, is uitgegeven op 1 november 2018 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Naar boven