Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 237762Plannen | ruimtelijkBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, SCHANSDIJK 5 TE ZEVENBERGEN’, GEMEENTE MOERDIJK

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 1 november 2018 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Schansdijk 5 te Zevenbergen’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BGSchansdijk5-BP40) ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit plan is opgesteld voor het legaliseren van het aanwezige landbouw- en loonwerkbedrijf.

Het vastgestelde plan ligt vanaf 15 november 2018 tot en met 26 december 2018 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Bestemmingsplannen-momenteel-ter-inzage.html

Beroep

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.