Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 237678Plannen | ruimtelijkVastgesteld wijzigingsplan “Annendaalderweg 49 te Maria Hoop”, gemeente Echt-Susteren

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 30 oktober 2018 het wijzigingsplan “Annendaalderweg 49 te Maria Hoop” gewijzigd vastgesteld.

 

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan maakt de bestemmingswijziging van een agrarische bedrijfslocatie in wonen op de locatie Annendaalderweg 49 te Maria Hoop mogelijk.

 

Wijziging

Ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan is de volgende wijziging doorgevoerd:

  • -

    op de verbeelding is een gebiedsaanduiding "Boringsvrije zone Roerdalslenk" opgenomen ter plekke van het plangebied. De toelichting en regels van het wijzigingsplan zijn hier ook op aangepast.

Terinzagelegging

Het vastgestelde wijzigingsplan met de bijbehorende stukken, waaronder het wijzigingsbesluit, ligt vanaf 9 november 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Daarnaast kan het wijzigingsplan via de website van de gemeente Echt-Susteren (www.echt-susteren.nl) en www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, door:

  • -

    Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders hebben ingediend;

  • -

    Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen.

Zij die beroep instellen kunnen gedurende de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze Afdeling. 

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

 

Echt-Susteren, 8 november 2018

 

Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren,

 

 

dr. J.W.M.M.J Hessels, burgemeester.

drs. G. W. T. van Balkom, secretaris.