Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 237676Overige besluiten van algemene strekkingOntwerpbesluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder, 12 nieuw te bouwen appartementen, Tiendschuur 14, Susteren

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij voornemens zijn een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai, als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder, ten behoeve van 12 nieuw te bouwen appartementen aan de Tiendschuur 14 in Susteren.

Het appartementencomplex wordt gerealiseerd op het perceel aan de Tiendschuur 14 waar nu nog een leegstaande autogarage staat. De huidige bebouwing zal grotendeels worden gesloopt ten behoeve van het nieuwbouwplan.

 

Het ontwerpbesluit alsmede de overige relevante stukken liggen vanaf vrijdag 19 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis bij de receptie in de publiekshal, Nieuwe Markt 55 te Echt. Gedurende deze termijn kunnen door belanghebbenden ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig telefonisch een afspraak te maken voor overleg via telefoonnummer 0475-478 478.

 

Echt-Susteren, 8 november 2018