Wijzigingsverordening van de Verordening Stimuleringslening Duurzame Maatregelen 2018

De raad van de gemeente Wijchen;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 september 2018

 

gelet op artikel 147 en 149 Gemeentewet

besluit

 

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening Stimuleringslening Duurzame Maatregelen 2018.

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening Stimuleringslening Duurzame Maatregelen 2018 wordt gewijzigd als volgt:

 

 • A.

  Artikel 1 Onder c wordt gewijzigd als volgt:

  Bestaande tekst

  Nieuwe tekst

  Artikel 1. Begrippen

  Deze regeling verstaat onder:

   

  c. sportaccommodatie:

  een gebouw bedoeld voor en in gebruik als ruimte voor actieve en/of passieve uitoefening van een door NOC*NSF erkende tak van sport, dat in eigendom of ander zakelijk recht is bij de aanvrager als bedoeld onder b;

  Artikel 1. Begrippen

  Deze regeling verstaat onder:

   

  c. sportaccommodatie:

  een gebouw en/of terrein bedoeld voor en in gebruik als ruimte voor actieve en/of passieve uitoefening van een door NOC*NSF erkende tak van sport, dat in eigendom of ander zakelijk recht is, of dat gehuurd of in bruikleen is bij de aanvrager als bedoeld onder b; als het gebouw en/of terrein gehuurd of in bruikleen is, heeft de aanvrager een toestemming van de eigenaar nodig voor de stimuleringslening;

 • B.

  Na artikel 6 lid 1 Onder d wordt een nieuwe bepaling ingevoegd, luidende:

  Bestaande tekst

  Nieuwe tekst

   

  Artikel 6. De aanvraag

   

  e) een verslag met daarin het besluit inzake ‘Stimuleringslening duurzame maatregelen’ zoals die door de organisatie is vastgesteld.

 • C.

  Artikel 6 Onder lid 2 wordt gewijzigd als volgt:

  Bestaande tekst

  Nieuwe tekst

  Artikel 6. De aanvraag

   

  2. Een aanvrager kan eenmalig een aanvraag voor een stimuleringslening indienen.

  Artikel 6. De aanvraag

   

  2. Een aanvrager die al een lening heeft gekregen, kan opnieuw aanvragen voor een stimuleringslening indienen tot een totaalbedrag van maximaal €150.000 (incl. BTW).

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2018.

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 25 oktober 2018.

De voorzitter,

De griffier,

Naar boven