Handhavingsstrategie taxivervoer Utrecht 2018

Rectificatie van de Handhavingsstrategie taxivervoer Utrecht 2018, gepubliceerd in het Gemeenteblad 2018, Nr. 204245

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelezen het raadsbesluit Taxiverordening Utrecht 2018 d.d. 26 april 2018, kenmerk 5127948;

 

Gelet op de wet personenvervoer art 82.a en artikel 11 van de Taxiverordening Utrecht 2018;

 

Besluit vast te stellen de handhavingsstrategie taxivervoer Utrecht

Hoofdstuk 1 Handhavingsstrategie taxivervoer Utrecht

 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Utrecht geeft vergunningen af aan aanbieders van taxivervoer die aan de vastgestelde kwaliteitsregels voldoen om op de openbare weg in de gemeente Utrecht taxivervoer aan te mogen bieden. Dit is vastgelegd in de Taxiverordening Utrecht 2018. De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Utrecht voert de toezicht- en handhavingstaken uit die uit de Taxiverordening voortvloeien. In de Taxiverordening staan gronden genoemd waarop een vergunning geschorst of ingetrokken kan worden. Deze handhavingsstrategie biedt inzicht in de handhavingsstappen die gemeente op basis van de taxiverordening neemt.

Artikel 1.1 Wat wordt er gehandhaafd?

Utrecht kent een groot aantal taxichauffeurs. Deze chauffeurs moeten zich aan de Wet personenvervoer en de Taxiverordening Utrecht 2018 houden. De gemeente controleert of taxichauffeurs de regels en voorschriften die voortvloeien uit de taxiverordening naleven. Het gaat hierbij om straattaxivervoer (de opstapmarkt). Dit zijn taxi’s die vervoer aanbieden vanaf taxistandplaatsen.

Artikel 1.2 Wet- en regelgeving

De Wet Personenvervoer 2000 biedt de gemeente sinds 1 oktober 2011 de mogelijkheid om kwaliteitseisen te stellen aan taxichauffeurs (artikel 82a Wp) of aan organisaties van taxichauffeurs (artikel 82b Wp). Utrecht baseert zich op artikel 82a Wp, waarbij direct eisen worden gesteld aan de taxichauffeurs.

Iedere taxichauffeur in Nederland kan een Utrechtse taxivergunning aanvragen. De belangrijkste voorwaarde is dat de chauffeur beschikt over een Utrechts keurmerkcertificaat van een door het college aangewezen onafhankelijke en professionele organisatie. Om in het bezit te komen van dit keurmerkcertificaat legt de chauffeur een examen af (met een voldoende resultaat) bij zo’n organisatie. Elke taxichauffeur kan zich voor een examen bij de gemeente Utrecht aanmelden.

Als een taxichauffeur in het bezit is van een Utrechtse taxivergunning mag hij taxivervoer aanbieden op de aangewezen taxistandplaatsen voor vergunninghouders.

Artikel 1.3 Toezicht en handhavingstaken

Verantwoordelijk voor toezicht en handhaving zijn het gemeentelijke organisatieonderdeel Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) en de politie.

 

De gemeentelijke toezichthouders en handhavers (VTH)

 

Gemeentelijke handhavers kunnen chauffeurs beboeten die zonder vergunning op of buiten een taxistandplaats vervoer aanbieden.

 

Daarnaast is de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) (domein 1) bevoegd om op te treden tegen alle overtredingen die de taxichauffeur begaat die betrekking hebben op stilstaand verkeer. Denk hierbij aan parkeren op een taxistandplaats door taxichauffeurs die niet beschikken over een taxivergunning, parkeren op de busbaan, parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats of bij een parkeerverbod, maar ook het stilstaan op het trottoir, fietsstrook of voetgangersoversteekplaats (o.a. artikel 3, 10, 23, 24, 25, 26 RVV 1990).

 

 

Controle op Utrechtse taxivergunninghouders

De handhaving is te verdelen in drie in elkaar linkende onderwerpen, namelijk:

• Openbare Orde.

• Rechtsorde

• Kwaliteitseisen

Onder handhaving van de Openbare Orde verstaan we de zaken waarvan de politie in eerste instantie de aangewezen opsporende instantie is, concreet gaat het over zware zaken tussen chauffeurs onderling en tussen chauffeurs en klanten zoals bedreiging, mishandeling e.d., verkeersovertredingen (rijdend) en overige criminele activiteiten.

 

De Rechtsorde bevat alle basisregels waaraan taxichauffeurs zich moeten houden, die niet kwaliteitsregels behelzen. Denk hierbij aan het overdragen van de taxivergunning, taxivervoer aanbieden zonder vergunning of overige lichte verkeersovertredingen of gedrag op de standplaats. De gemeentelijke handhavers van VTH hebben de opsporingsbevoegd voor dergelijke zaken. Door het wegvallen van de vroegere keurmerkorganisatie als toezichthoudende instantie op deze overtredingen is de gemeente, met als handhavende instantie VTH, genoodzaakt om het gat in de handhaving op te pakken.

 

Onder de Kwaliteitseisen verstaan we de zaken die volgen uit het Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs. Hierbij kan toezicht plaatsvinden door middel inzet mystery guests.

 

De drie onderwerpen houden nauw verband met elkaar. Inzichten die de politie opdoet tijdens strafrechtelijk onderzoek (zoals bedreiging) zeggen iets over de kwaliteit van een chauffeur. Het handhavingsmiddel is vervolgens om op basis van de vastgestelde handhavingsstrategie een taxivergunning (tijdelijk) in te trekken. Kennis uitwisselen is derhalve een essentiële schakel in het effectief handhaven op de taxiverordening. Hoe korter de lijn tussen politie en gemeente hoe effectiever en professioneler de handhaving bij de taxibranche over zal komen.

 

Bij veroorzaken gevaarlijke situatie

Het gemeentelijk organisatieonderdeel VTH en politie kunnen bij veroorzaken van gevaarlijke situaties in het verkeer de taxivergunning direct innemen. De chauffeur mag dan niet meer rijden tot zijn sanctie definitief bekend is.

 

Veilige Publieke Taak

Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak is erg ingrijpend voor het slachtoffer, familie en collega’s. Bovendien ondermijnt deze vorm van agressie het functioneren van de overheid. Tijdens de controle van taxi’s zien we, op basis van ervaringen uit het verleden, een verhoogd risico op agressie en geweld voor controlerende toezichthouders, opsporingsambtenaren en politieambtenaren. Agressie en geweld voor deze medewerkers wordt niet getolereerd, en staan conform deze handhavingsstrategie in de hoogte overtredingscategorie. Afhankelijk van de situaties, en goed onderbouwt, kan worden afgeweken om eerst te waarschuwen voor een vergunning wordt ingetrokken.

Artikel 1.4 Het handhavingsveld

De verordening is van toepassing op de gehele openbare weg in de gemeente Utrecht. Hier horen alle taxistandplaatsen in de gemeente bij. De verordening is gericht op straattaxi’s, en regelt dus niet het vervoer op de belmarkt en het contractvervoer. In Utrecht rijden op dit moment ca. 400 straattaxi’s. Straattaxi’s zijn taxi’s die hun diensten aanbieden vanuit aangewezen taxistandplaatsen. De klant maakt hierbij van te voren geen (bel)afspraak met de taxionderneming.

 

Hieronder volgen de belangrijkste taxistandplaatsen.

• Jaarbeursplein (24/7 toegankelijk)

• Centrumzijde station (24/7 toegankelijk)

• Vredenburg (24/7 toegankelijk)

• Lange Viestraat (’s avonds en ’s nacht toegankelijk)

• Neude (’s nachts toegankelijk) Rest opsomming ook aanpassen

• Lange Jansstraat (vanaf ’s avonds toegankelijk)

• Janskerkhof (vanaf ’s avonds toegankelijk)

• Mariaplaats (vanaf ’s avonds toegankelijk)

• Domplein (vanaf ’s avonds toegankelijk)

• Stadhuisbrug (vanaf ’s avonds toegankelijk)

• Lucal Bolwerk (vanaf ’s avonds toegankelijk)

 

Bijzonderheden

De standplaatsen Jaarbeursplein en Centrumzijde Station zijn overdag voor taxichauffeurs commercieel belangrijk. Er is een piekbelasting na 00.30 uur als het lokale busvervoer stopt en nachttreinen arriveren.

 

Ook bij treinstoringen is de vraag op de standplaatsen Jaarbeursplein en Centrumzijde Station soms groter dan het aanbod van het aantal taxi’s.

 

De standplaatsen in en rondom De Neude zijn in de nacht van donderdag tot en met zondag voor chauffeurs commercieel belangrijk.

 

Daarnaast zijn (stads)evenementen, zoals Koningsdag of private dance events/ festivals, commercieel belangrijk voor chauffeurs.

 

 

Hoofdstuk 2 Sancties en sanctietabel

Artikel 2.1 Soorten sancties

Utrecht werkt voor haar taxivergunninghouders met een systeem (stappenplan) van sanctiemaatregelen. Dit zijn:

- waarschuwingen met voorlichting /afspraken verbetering,

- korte schorsingen,

- intrekken van een vergunning.

 

Waarschuwing met voorlichting/ afspraken verbetering:

Een taxichauffeur die niet aan een of meerdere kwaliteitsregels voldoet wordt hierop gewezen door de gemeente Utrecht, die daarbij aangeeft hoe de taxichauffeur wel aan deze kwaliteitsregels kan voldoen.

 

Korte schorsing:

Een taxichauffeur die al gewaarschuwd is door de gemeente voor het niet naleven van een of meerdere kwaliteitsregels kan door VTH van de taxistandplaats worden weggestuurd. De taxichauffeur krijgt dan een bepaalde termijn de tijd voor het directe herstel van de overtreding (voorbeeld: nettere kleding halen).

De duur van deze schorsing kan variëren van enkele uren tot maximaal 14 kalenderdagen.

Elke stap in het stappenplan zal worden vastgelegd in een handhavingsdossier.

 

Intrekken van de vergunning:

De maatregel en de duur van de maatregel zijn afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding en de bijzondere omstandigheden. Het college trekt de vergunning van een chauffeur in als er sprake is van een zeer ernstige overtredingen of ernstige recidive. Het college kan de vergunning ook intrekken als de chauffeur blijft weigeren aan de (kwaliteits)regels te voldoen, ook als het gaat om lichtere overtredingen (voorbeeld: de chauffeur blijft weigeren zich net te kleden, ook nadat hij is gewaarschuwd en zijn vergunning voor die overtreding eerder is geschorst).

 

Artikel 2.2 Handhaving door college

Het college treedt zelf handhavend op tegen chauffeurs die overtredingen begaan , al of niet na klachten van klanten. De focus van de gemeentelijke handhaving (door middel van bestuursrechtelijke sancties) ligt in eerste instantie op de meest ernstige overtredingen die zijn begaan door vergunninghouders, zoals handtastelijkheden richting klanten of het overdragen van de vergunning.

Voordat het college de vergunning schorst of intrekt zal zij nagaan of de ernst (en eventueel de frequentie) van de overtreding schorsing of intrekking rechtvaardigt. Het college doet daartoe zelf onderzoek en maakt daarbij haar eigen afweging.

 

Een taxichauffeur kan tegen een opgelegde sanctie bezwaar indienen bij de gemeente. De gemeente behandelt het bezwaar.

 

Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding kan, met onderbouwing, worden afgeweken van onderstaande sanctietabel.

 

Artikel 2.3 Tabel Sancties Taxiverordening Utrecht

Hieronder staat een overzicht waarin de sancties staan vermeld die het gevolg zijn van een overtreding (en recidive) van de kwaliteitsregels taxichauffeurs.

 

Categorie A

Categorie B

Categorie C

VTH

1 ste waarschuwing

VTH

1 ste waarschuwing

VTH

Schorsing tot maximaal 14 kalenderdagen

VTH

2 de waarschuwing (herhaalde overtreding/ of soortgelijke/ of opeenstapeling van meerdere overtredingen binnen maximaal 2 jaar na 1ste waarschuwing)

VTH

Schorsing tot max 14 kalenderdagen

(herhaalde overtreding/ of soortgelijke/ of opeenstapeling van meerdere overtredingen binnen maximaal 2 jaar na 1ste waarschuwing)

VTH

Intrekking vergunning (zonder waarschuwing)

(herhaalde overtreding/ of soortgelijke/ of zeer ernstige overtreding)

VTH

Schorsing tot max 14 kalenderdagen

(herhaalde overtreding/ of soortgelijke/ of opeenstapeling van meerdere overtredingen binnen maximaal2 jaar na 1ste waarschuwing)

VTH

Intrekking vergunning

(herhaalde overtreding binnen maximaal2 jaar na 1e waarschuwing)

 

 

VTH

Intrekking vergunning

(herhaalde overtreding binnen maximaal2 jaar na 1ste waarschuwing)

 

 

 

 

 

 

Artikel 2.4 Categorisering overtredingen

 

De tabel geeft algemene sanctienormen, maar de aard van overtredingen kan erg variëren. Bij ernstiger overtredingen (extreme gevallen) kunnen stappen in de tabel worden overgeslagen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld handtastelijkheden richting klanten of het overdragen van een vergunning (zie paragraaf. 5). Het is echter ook mogelijk dat voor een overtreding van voorschrift 9 een waarschuwing wordt gegeven. Denk bijvoorbeeld aan een aanwijzing van een verkeersregelaar die verkeerd wordt geïnterpreteerd.

 

Bij het opleggen van een waarschuwing, schorsen of intrekken van de vergunning kan de gemeente besluiten dat er een gesprek moet plaatsvinden met de taxichauffeur. Als de taxichauffeur zonder geldige reden niet komt opdagen volgt –afhankelijk van de ernst van de overtreding- een tweede waarschuwing, schorsing of intrekken van de vergunning.

 

Overtredingen in categorie A zijn:

Beschrijving overtreding/onderwerp

Wet- en regelgeving

professionele dienstverlening

Taxiverordening Utrecht 2018 art 9, uitwerking in Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs 2018 onder Voorschrift 1

Vervoer van de klant m.u.v. ritten weigeren

Taxiverordening Utrecht 2018 art 9, uitwerking in Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs 2018 onder Voorschrift 2

kennis van de lokale situatie

Taxiverordening Utrecht 2018 art 9, uitwerking in Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs 2018 onder Voorschrift 4

staat van het taxivervoertuig

Taxiverordening Utrecht 2018 art 9, uitwerking in Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs 2018 onder Voorschrift 5

klachtenprocedure

Taxiverordening Utrecht 2018 art 9, uitwerking in Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs 2018 onder Voorschrift 6

.

Overtredingen in categorie B zijn:

Beschrijving overtreding

Wet- en regelgeving

vervoer van de klant: Ritten weigeren

(m.u.v. weigeren hulp-

blindengeleidehond)

Taxiverordening Utrecht 2018 art 9 lid 2, uitwerking in Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs 2018 onder Voorschrift 2

informatie over tarieven

Taxiverordening Utrecht 2018 art 9, uitwerking in Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs 2018 onder Voorschrift 3

gedrag op de standplaats

Taxiverordening Utrecht 2018 art 9, uitwerking in Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs 2018 onder Voorschrift 7

gedrag tegenover collega-taxichauffeurs

Taxiverordening Utrecht 2018 art 9, uitwerking in Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs 2018 onder Voorschrift 8

Overdragen van de vergunning

Taxiverordening Utrecht 2018 art 10 lid 3

 

 

Overtredingen in categorie C zijn:

Beschrijving overtreding

Wet- en regelgeving

Vervoer van de klant: ritten weigeren om reden dat klant hulp- of blindengeleidenhond meevoert.

Taxiverordening Utrecht 2018 art 9 lid 2, uitwerking in Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs 2018 onder Voorschrift 2

Overige regels

Taxiverordening Utrecht 2018 art 9, uitwerking in Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs 2018 onder Voorschrift 9

Actief niet meewerken aan de controle van toezichthouder, opsporingsambtenaar of politieambtenaar (daarbij belediging, discriminatie, geweld, poging tot doodslag of ernstiger tegen een ambtenaar in functie).

Taxiverordening Utrecht 2018 art 9, uitwerking in Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs 2018 onder Voorschrift 9

 

Algemene wet bestuursrecht AWB, diverse artikelen uit wetboek van strafrecht

 

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Intrekking

Het Handhavingsbeleid Taxi, vastgesteld op 30 april 2015, komt bij bekendmaking van dit besluit te vervallen.

 

Artikel 3.2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment van inwerkingtreding van de Taxiverordening Utrecht 2018.

 

Artikel 3.3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsstrategie taxivervoer Utrecht 2018.

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht op 18 september 2018.

De secretaris, De burgemeester,

G. Haanen M.R. J. van Zanen

Naar boven