Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 233581Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit verbod parkeren kampeermiddelen en andere voertuigen

 

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Overwegende dat het wenselijk is om het parkeren van kampeermiddelen en andere voertuigen voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeerdoeleinden bestemde voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom te weren vanwege de parkeerdruk en overlast die dit kan veroorzaken

 

gelet op artikel 5:6, eerste lid onder a van de Algemene plaatselijke verordening Best 2018;

 

besluiten

 

Alle wegen binnen de bebouwde van de gemeente aan te wijzen als plaats waar het verboden is kampeermiddelen en andere voertuigen voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeerdoeleinden bestemde voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren