Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2018, 233576Beschikkingen | afhandelingGemeente Zutphen, evenementenvergunning The Challenge en De Beursvloer op 26 november 2018 in de Burgerzaal in Zutphen

Status: verleend

Op 31 oktober 2018 is een evenementenvergunning verleend The Challenge en De Beursvloer op 26 november 2018 in de Burgerzaal in Zutphen.

De vergunning geldt voor een beurs (samenkomst) voor bedrijven en maatschappelijke organisaties, het laten horen van achtergrond muziek en gebruik omroepinstallatie en het schenken van zwak alcoholhoudende dranken.

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

Naam en adres van de indiener;

De dagtekening;

Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

De gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrecht van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. In dat geval is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Zutphen, 8 november 2018

De burgemeester van Zutphen