Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 233313Overige besluiten van algemene strekkingActieplan Omgevingslawaai 2018-2023 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat ze op 30 oktober 2018 het Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 als bedoeld in artikel 11.12 van de Wet milieubeheer hebben vastgesteld.

De verplichting tot het opstellen van een actieplan is opgenomen in artikel 11.12 van de Wet milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in Nederland. In dit actieplan staat het geluidsbeleid voor de periode 2018-2022. Het Actieplan beschrijft de maatregelen die nodig zijn om de leefomgevingskwaliteit te borgen door negatieve gezondheidseffecten ten gevolge van geluid te beperken.

Het ontwerp-Actieplan heeft ter inzage gelegen van 21 juni 2018 tot en met 1 augustus 2018. Er zijn 14 zienswijzen ingediend. Daarnaast is het ontwerp Actieplan besproken in de raadscommissie Fysiek Domein op 11 september. De zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen in het Actieplan.

Tegen de vaststelling van het Actieplan is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het Actieplan bevat alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg.