Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent asbest Verordening Asbestlening voor bedrijven en instellingen gemeente Berkelland 2018

De raad van de gemeente Berkelland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 september 2018;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

gelet op het verbod op asbestdaken (artikel 10, ontwerpbesluit houdende wijziging van

het Asbestverwijderingsbesluit 2005) dat per 2024 in werking zal treden;

 

overwegende dat het wenselijk is dat (agrarische) bedrijven en instellingen gebruik kunnen maken van een lening om tijdig te kunnen voldoen aan het komende verbod om asbesthoudende materiaal voorhanden te hebben als dakbedekking.

 

b e s l u i t :

 

 • I.

  in te stemmen met de invoering van de Asbestlening voor bedrijven en instellingen.

 • II.

  € 1.000.000 ,- beschikbaar te stellen voor het verstrekken van Asbestleningen via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

 • III.

  vast te stellen de

 

VERORDENING ASBESTLENING VOOR BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN BERKELLAND 2018

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • 1.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 2, die een aanvraag doet voor een Asbestlening;

 • 2.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland;

 • 3.

  Asbestlening: een consumptieve Stimuleringslening, ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van asbestsanering; het gaat dan om het verwijderen van een gebouw met een asbesthoudend dak of vervangen van asbestdaken.

 • 4.

  Bedrijf: een meerderjarige natuurlijke persoon die eigenaar en rechtsgeldig vertegenwoordiger is van een in de gemeente Berkelland gelegen (agrarisch) bedrijf

 • 5.

  Instelling :Non-profit (sport)verenigingen, stichtingen, eigenaren van dorpshuizen en kerken, scholen die rechtspersoonlijkheid hebben én eigenaar of huurder zijn van een gebouw gelegen in de gemeente Berkelland. Die is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard is.

 • 6.

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het saneren van asbestdaken;

 • 7.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningsnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningsaanvragen:

 • 1.

  Voor een Asbestlening die consumptief wordt verstrekt.

 • 2.

  De aanvrager van een Asbestlening is eigenaar van een bedrijf of instelling in Berkelland. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 3.

  De lening kan alleen worden verstrekt aan bedrijven die eigenaar zijn van gebouwen met een asbesthoudende dakbedekking in de gemeente Berkelland

 • 4.

  Voor het treffen van maatregelen aan bestaande gebouwen in de gemeente Berkelland.

 • 5.

  Het rentepercentage van deze stimuleringslening is 1,6%. Deze rente staat vast gedurende de looptijd van de lening. Het college is gemandateerd tot wijziging van dit rentepercentage.

 • 6.

  De looptijd van deze lening is maximaal 5 jaar voor bedrijven en 10 jaar voor instellingen voor een leensom tot €10.000,-.

 • 7.

  De looptijd van deze lening is maximaal 10 jaar voor bedrijven en 15 jaar voor instellingen bij een leensom boven de €10.000,-.

 • 8.

  Wanneer ook een sloopsubsidie is aangevraagd zal het bedrag van de lening verminderd worden met het bedrag van de subsidie.

 • 9.

  De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.

Artikel 3 Asbestlening voor sanering.

 • 1.

  Tot de asbestsanering worden gerekend:

  • a.

   Vervangen van asbesthoudende dakbedekking van een gebouw, woning of schuur door een asbestvrij dak.

  • b.

   Verwijderen (slopen) van een gebouw, woning of schuur met asbesthoudende dakbedekking.

 • 2.

  De sanering moet binnen 1 jaar na verstrekking van de lening worden uitgevoerd en voor 2024. De controle daarop zal door de gemeente plaatsvinden.

Artikel 4 Budget

 • 1.

  Het college van de gemeente Berkelland stelt het budget vast dat beschikbaar is voor Asbestleningen.

 • 2.

  Asbestleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3 en 4 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Asbestlening.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Asbestlening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of e dienst via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Asbestlening bij SVn in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 5.000,-;

 • e.

  de Asbestlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • f.

  al eerder een asbestlening is afgegeven.

Artikel 8 Financiële toets, verstrekken en beheer Asbestlening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Asbestlening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een asbestlening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Berkelland en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Asbestlening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Asbestlening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Kenmerken en voorwaarden asbestlening voor asbestverwijdering.

 • 1.

  De leensom van de asbestlening zal niet hoger zijn dan het bedrag dat door het college is aanvaard als werkelijke kosten.

 • 2.

  De leensom bedraagt minimaal € 5000 en kan niet meer bedragen dan € 50.000,-

 • 3.

  Voor de leensom van de asbestlening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 4.

  Als de leensom van de Asbestlening € 10.000,- of minder bedraagt dan is de looptijd van deze lening maximaal 5 jaar voor bedrijven en 10 jaar voor instellingen.

 • 5.

  Als de leensom van de Asbestlening meer dan € 10.000,- bedraagt dan is de looptijd van deze lening maximaal 10 jaar voor bedrijven en 15 jaar voor instellingen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Asbestlening voor bedrijven en instellingen gemeente Berkelland 2018”.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

23 oktober 2018

de griffier, de voorzitter,

Naar boven