Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2018, 231717Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen – Vergunningvrij bouwen; dossiernummer Om18.0331, Engelbertusstraat 2, 6122 AT Buchten

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben vastgesteld dat voor de aangevraagde de omgevingsvergunning geen vergunning is vereist.

 

Omschrijving activiteit(en): realiseren overkapping

Locatie: Engelbertusstraat 2, 6122 AT Buchten

Dossiernummer: Om18.0331

Verzenddatum besluit: 25 oktober 2018

 

Wanneer een aanvraag omgevingsvergunning valt onder vergunningvrij bouwen staat in de Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Deze aanvraag is hieraan getoetst en past binnen de regels van het vergunningvrij bouwen.

 

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. Verzend dit bezwaarschrift per post. Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis mag ook. Ten slotte bestaat de mogelijkheid een bezwaarschrift digitaal in te dienen via www.sittard-geleen.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:

- de naam en het adres van de indiener

- de dagtekening

- een omschrijving van het besluit

- de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na verzenddatum van het besluit.

 

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.

 

Voor meer informatie of het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.