De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het bepaalde in de gemeentewet artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

 

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening tot wijziging van de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Schouwen-Duiveland (1e Wijziging);

 

Artikel 1. Belastingen

 

Artikel 1 lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

a. de aanslag afvalstoffenheffing met dien verstande dat geen kwijtschelding wordt verleend voor dat deel van de aanslag dat betrekking heeft op meer dan één beschikbaar gestelde grijze en / of meer dan één beschikbaar gestelde groene rolemmers;

 

b. Tevens wordt geen kwijtschelding verleend voor het aantal ledigingen/aanbiedingen

ondergrondse container dat het in de verordening vastgestelde gemiddelde

ledigingen/aanbiedingen ondergrondse container per soort huishouden overschrijdt te

weten:

1 pers. Huishouden 10 ledigingen (aanbieding ondergrondse container 40)

2 pers. Huishouden 11 ledigingen (aanbieding ondergrondse container 44)

Meer pers. Huishouden 13 ledigingen (aanbieding ondergrondse container 52)

 

 

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de wijziging is 1 januari 2019.

 

Artikel 3. Citeertitel

 

 

De verordening wordt aangehaald als “Eerste wijziging van de verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland d.d. 5 juli 2018,

T. van Oostenbrugge G.C.G.M. Rabelink

Griffier voorzitter

Naar boven