Privacybeleid gemeente Goes

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Goes, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft;

 

gelet op de Algemene verordening gegevensbescherming;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders:

besluiten:

 

vast te stellen het navolgende:

 

Privacybeleid gemeente Goes

1. Inleiding

Binnen de gemeente Goes wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. Betrokkene moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De gemeente is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

2. Toepassingsbereik

De gemeente Goes geeft door middel voor dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de gemeente. Dit privacybeleid van gemeente Goes is in lijn met het algemene beleid van de gemeente en de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.

3. Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden de:

  • 1.

    Europese Verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

  • 2.

    Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Uitgangspunten

De gemeente gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De gemeente houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De gemeente streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Verwerking vindt alleen plaats voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Goes.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet en aan de Handreiking Gegevensdeling1 van de Leertuin Gegevensdeling. De gemeente controleert deze afspraken jaarlijks.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

De gemeente respecteert alle rechten van betrokkenen.

5. Ingangsdatum

Dit reglement treedt in werking na de dag van bekendmaking.

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Goes op 29 mei 2018.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goes in zijn openbare vergadering van 20 september 2018.

de griffier,

drs. B.C. van Doornum.

de voorzitter,

drs. M. Mulder MSc.

Naar boven