Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Zundert 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

gelet op de bereikte overeenstemming met de commissie voor georganiseerd overleg;

 

besluit:

 

Vast te stellen de navolgende regeling:

 

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Zundert 2018

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

 • b.

  CAR-UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de sector gemeenten.

 

Artikel 2 Aanstelling

 

 • 1.

  Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

 

Artikel 3 Salaris

 

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan driemaal het uurloon behorende bij de hoogste periodiek van salarisschaal 8, bijlage IIa van de CARUWO.

 

 • 2.

  Het salaris, bedoeld in lid 1, wordt opgehoogd met het percentage, genoemd in artikel 3:28 lid 2 sub b CARUWO (voorheen de eindejaarsuitkering) en met 8% (voorheen de vakantietoelage).

 

 • 3.

  Voor de buitengewoon ambtenaar die op onregelmatige tijden arbeid verricht, is de toelage onregelmatige dienst van toepassing.

 

 

 • 4.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een reiskostenvergoeding in het kader van werk- werkverkeer van 0,19 euro netto per kilometer.

 

Artikel 4 Vakantie

 

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar heeft recht op 0,26 uur vakantie per voltrokken huwelijk.

 

 • 2.

  Dit recht wordt gelijktijdig met het salaris per huwelijk uitbetaald.

 

Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

 

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 7:1, 7:2, 7:3, 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 van de CARUWO van overeenkomstige toepassing.

 

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover het dienstverband van de ambtenaar op deze datum nog geen 12 maanden heeft geduurd, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

 

 • 4.

  Voor de babs die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt geldt de re integratieverplichting niet

 

Artikel 6 Ontslag en schorsing

 

 • 1.

  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1, 8:2 en 8:2a, 8:3, 8:4, 8:5 en 8:5a, 8:6, 8:7, 8:8, 8:12 en 8:12:1 en 8:13 van de CARUWO.

 

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 tot en met 8:15:3 van de CARUWO.

 

Artikel 7 Overige rechten en verplichtingen

 

De artikelen 3:21, 15:1, 15:1b tot en met 15:1g, 15:1:12, 15:1:15, 15:1:16, 15:1:19, 15:1:20, 15:1:23 tot en met 15:1:25 en 15:2 van de CARUWO zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 8 Plichtsverzuim

 

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CARUWO.

 

Artikel 9  

 

In voorkomende gevallen waarin deze regeling niet voorziet, kunnen burgemeester en wethouders nadere regels stellen.

 

Artikel 10  

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2018 onder gelijktijdige intrekking van de ‘Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Zundert 2010’ die in werking is getreden op 7 december 2010.

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 01-08-2018

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A.W.A.M. Broos L.C. Poppe-de Looff

Naar boven