Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 227484Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan “Kleine Kernen Empermolen 3-10” te Empe

Donderdag 20 september 2018 heeft de gemeenteraad van Brummen het bestemmingsplan “Kleine Kernen Empermolen 3-10 te Empe” vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van vrijdag 26 oktober gedurende zes weken het bestemmingsplan “Kleine Kernen, Empermolen 3-10 te Empe”, NL.IMRO.0213.BPKKEMPE50001-va01 ter inzage ligt.

 

Bestemmingsplan

Op de locatie Empermolen 3, 4, 6, 8 en 10 te Empe is een kleinschalig bedrijfsterrein gelegen. Het betreft een bedrijfslocatie, grenzend aan de kom van Empe, waarvan de gebouwen worden verhuurd aan derden. Voorheen was de locatie in gebruik als op- en overslag van kunstmest en veevoer. De oude molenromp van de ‘Emper Molen’ en de voormalige molenaarswoning maken tevens onderdeel uit van de locatie. Er is een plan uitgewerkt voor herontwikkeling van de locatie waarbij oude gebouwen worden gesloopt, karakteristieke gebouwen een nieuwe functie krijgen en nieuwe woningen worden teruggebouwd. Het plan voorziet in het planologisch juridisch mogelijk maken van vijf woningen.

Uitgangspunt voor het plan is een Erfadvies dat is opgesteld door het Gelders Genootschap, met aandacht voor landschappelijke inpassing. Het betreft de gronden die kadastraal bekend zijn als gemeente Brummen sectie A nummers 1607, 1608, 2993 en 3025.

 

I nzage

Analoog

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt vanaf vrijdag 26 oktober 2018 t/m donderdag 6 december 2018, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

 

Digitaal

Het bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingspannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPKKEMPE50001-va01

 

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

http://ruimtelijkeplannen.brummen.nl/ro/ro/NL.IMRO.0213.BPKKEMPE50001/ NL.IMRO.0213.BPKKEMPE50001-va01

 

Beroep vastgesteld bestemmingsplan

Van 26 oktober 2018 tot en met 6 december 2018 kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld.

 

Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden:

  • 1.

    die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

  • 2.

    die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet tot het indienen van zienswijzen in staat zijn geweest.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het indienen van een pro forma beroepschrift is niet mogelijk. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. (Matthijs) Harkema, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 507 of per e-mail op m.harkema@brummen.nl.