Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 226053Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Hallsedijk 53-55” te Brummen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van vrijdag 26 oktober 2018 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Hallsedijk 53-55”, NL.IMRO.0213.BPBG700056-on01 ter inzage ligt.

 

Het bestemmingsplan voorziet in het omzetten van de agrarische bestemming naar een woonbestemming en een bedrijfsbestemming met bedrijfswoning.

Inzage

Analoog

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, liggen vanaf vrijdag 26 oktober 2018 t/m donderdag 6 december 2018, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl en op www.ruimtelijkplannen.nl via onderstaande link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700056-on01

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

http://ruimtelijkeplannen.brummen.nl/ro/ro/NL.IMRO.0213.BPBG700056-/NL.IMRO.0213.BPBG700056-on01/

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. (Marius) ten Voorde, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 517 of per mail op m.tenvoorde@brummen.nl. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.