Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 226008Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan “De Hazenberg en Rhienderen-Noord”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van zaterdag 27 oktober 2018 gedurende zes weken het vastgestelde bestemmingsplan “Correctie De Hazenberg en Rhienderen-Noord”, NL.IMRO.0213.BPBRHARH115000-va01 ter inzage ligt.

 

Het bestemmingsplan sluit zogenaamde ‘grote lawaaimakers’ en ‘risicovolle inrichtingen’ op de bedrijventerreinen ‘Rhienderen-Noord’ en ‘de Hazenberg’ uit. Deze bedrijven kunnen een grote invloed hebben op de omgeving, omdat zij activiteiten hebben die een forse hoeveelheid geluid kunnen produceren of omdat bijvoorbeeld sprake is van opslag van potentieel gevaarlijke stoffen. Het uitsluiten van dergelijke bedrijven op deze locatie sluit aan bij het algemene gemeentelijke beleid. Recentelijk is gebleken dat in het bestemmingsplan “De Hazenberg en Rhienderen-Noord” uit 2010 hiervoor geen goede planregeling is opgenomen. Dit bestemmingsplan geldt aanvullend op het bestaande bestemmingsplan “De Hazenberg en Rhienderen-Noord”.

 

I nzage

Analoog

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt vanaf zaterdag 27 oktober 2018 tot en met vrijdag 7 december 2018, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

 

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Wonen en Leven/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBRHARH115000-va01

 

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

http://ruimtelijkeplannen.brummen.nl/ro/ro/NL.IMRO.0213.BPBRHARH115000-/NL.IMRO.0213.BPBRHARH115000-va01/

 

Beroep

Van zaterdag 27 oktober 2018 t/m vrijdag 7 december 2018 kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingediend door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reinier) Nooteboom, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 562 of per e-mail op r.nooteboom@brummen.nl.