Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 224479Overige overheidsinformatieOPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 43-2018

 

INGEKOMEN AANVRAGEN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Dossiernummer

Koningin Julianaweg 26

Bouwen garage/berging

Bouwen

12-10-2018

WV-18-01757

Klepperen 12

Bouwen tuinhuis met overkapping

Bouwen

12-10-2018

WV-18-01762

Klimheuvel 11

Uitbreiden erker en bouwen carport

Bouwen

15-10-2018

WV-18-01763

Pater M. Wolffstraat 12

Plaatsen dakopbouw

Bouwen

15-10-2018

WV-18-01769

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

 

Evenementenvergunning

(Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.25, lid 1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Dossiernummer

Dorpsplein

Winterfestijn (IJsbaan) van 14 december 2018 t/m 6 januari 2019

Apv

10-10-2018

HZ_EVK-18-01755

Dorpsplein

Radio JND Speelgoedaktie van 15 t/m 18 november

Apv

11-10-2018

HZ_EVK-18-01768

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met acht weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen bezwaar kan worden gemaakt

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

de Tongelreep 1

Realiseren van 4 extra inpandige opslageenheden voor ADR-stoffen en een aantal kleine interne verbouwingen

Bouwen

15-10-2018

WV-18-00618

Schutboomweg 5

Aanleggen van een inrit/uitweg

Inrit/Uitweg

17-10-2018

WV-18-01519

Secretaris L. Jansenstraat 1

Aanleggen van een tweede inrit

Inirt/Uitweg

17-10-2018

WV-18-01351

 

Overige vergunningen

(Algemene Plaatselijke Verordening)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Door Best

Verklaring van geen bezwaar kaartleesrit Tour de Gazet op 24 november

12-10-2018

HZ_VVGB-18-01535

Dorpsplein

Standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen in de maand december

12-10-2018

HZ_STP-18-00047

Reclame in Best

Plaatsen van 10 reclameborden van 28 november t/m 4 december

18-10-2018

HZ_TRE-18-01778

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

 

 

VERLENGING BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 3.9, lid 2)

Voor de hieronder genoemde aanvragen hebben wij de besluitvorming met zes weken uitgesteld.

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Uiterste besluitdatum

Dossiernummer

Vleutstraat (bosperceel nabij nr. 28-30)

Aanlegvergunning t.b.v. graafwerkzaamheden

Aanleg

06-12-2018

WV-18-01480

 

INGEKOMEN MELDINGEN

Voor de hieronder genoemde locaties hebben wij meldingen ontvangen. Een melding wordt ingediend bij nieuwvestiging, bij wijziging of als ten onrechte niet eerder een melding werd ingediend.

Milieumelding

(Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 1.10)

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst

Dossiernummer

de Dieze 8

Oprichten van het bedrijf Twin Oil B.V.

20-09-2018

HZ_M840-18-01782

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken

Milieumelding lozen buiten inrichting

(Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 1.10)

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst

Dossiernummer

Dissel 13 t/m 23 en Varshaak 18 t/m 24

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

17-10-2018

HZ_MLOZ-18-01775

Varshaak 1 t/m 13 en Uitkanter 2 t/m 20

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

17-10-2018

HZ_MLOZ-18-01776

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken

Evenementenmelding

(Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.25, lid 5)

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst

Dossiernummer

Dijkpad

Spooktocht WD25 op 3 november

15-10-2018

HZ_EVEM-18-01771

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken