Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 224306Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning – Beschikking verleend regulier, Bezuidenhoutseweg 67 te Den Haag

Algemene informatie:

het kappen van 21 bomen (stamomtrekken 38 - 154 cm), staande aan de vijverzijde bij het perceel Bezuidenhoutseweg 67 ten behoeve van een bouwplan

Ons kenmerk: 201818337

Datum bekendmaking:

17 oktober 2018

Categorie:

- Kappen

Stadsdeel:

  • Haagse Hout

Locatie(s)

  • Bezuidenhoutseweg 67

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.

Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.

Bezwaarschrift

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;

- de datum en handtekening;

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

- de argumenten voor bezwaar.

Volmacht

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Voorlopige voorziening

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.