Gemeenteblad van Haarlem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemGemeenteblad 2018, 222733Beschikkingen | aanvraagHaarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning Diverse locaties, 2018-08104, plaatsen informatieborden, 11 oktober 2018

De bovenstaande aanvraag is binnengekomen, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen.

Belanghebbenden worden erop gewezen dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele ontwerpbesluiten om ontheffing te verlenen en verleende vergunningen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te maken.