Actieplan Geluid 2019-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp Actieplan Geluid 2019-2023 van 22 oktober tot en met 2 december 2018 ter inzage ligt in het gemeentekantoor en beschikbaar is gesteld op www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan iedereen zijn of haar zienswijze op het ontwerp Actieplan Geluid 2019-2023 mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met mevrouw B.E.A. Muijzer - van Osch via tel. 14 015. Digitaal kunt u ook een reactie indienen via www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage.  

Tegen de vaststelling van het Actieplan is, na verwerking van de ingediende zienswijzen, geen bezwaar of beroep mogelijk. Het Actieplan Geluid 2019-2023 bevat alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg.

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met mevrouw B.E.A. Muijzer - van Osch. Zij is telefonisch bereikbaar via nummer 14 015.

Naar boven