Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2018, 21911Overige besluiten van algemene strekkingMandaat besluit administratief beroep kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Veere

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Veere;

Besluit:

Vast te stellen het mandaat besluit administratief beroep kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Veere

Artikel 1  

  • a.

    De bevoegdheid tot beslissing op het beroepschrift is gebaseerd op de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en artikel 231, tweede lid onder a, van de Gemeentewet. te mandateren aan:

    Het afdelingshoofd belastingen gemeente Middelburg, de heer M.L. Kodde, geboortedatum 17-01-1965 te Middelburg:

  • b.

    aan te wijzen als vervanger van de in onderdeel a genoemde gemeenteambtenaar: Vakspecialist I gemeente Middelburg, de heer J. C. Tahapary, geboortedatum 15-01-1957 te Middelburg

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2018.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat besluit administratief beroep kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Gemeente Veere.

 

Veere, 23 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,