Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 219000Overige overheidsinformatieOPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 42-2018

 

INGEKOMEN AANVRAGEN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Dossiernummer

Raadhuisplein 30

Wijzigen bestemming van ondergeschikte horeca naar zelfstandige horeca categorie 2 met

Handelen in strijd regels RO

05-10-2018

WV-18-01721

Schoofvelden 8

Dichtzetten balkon (voorzijde)

Bouwen

10-10-2018

WV-18-01742

Dijkpad 1

Kappen 3 bomen (i.v.m. aanleg gasleiding)

Kappen

10-10-2018

WV-18-01738

Oirschotseweg/ Klompenfabriek

Plaatsen beeld (klomp)

Bouwen

11-10-2018

WV-18-01750

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen bezwaar kan worden gemaakt

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Broekbeemd ong.

bouwen 3 (senioren) woningen en het aanleggen van inritten/uitwegen

Bouwen/afwijken bestemmingsplan/ inrit-uitweg

11-10-2018

WV-18-01069

Molenkampseweg 20

Bouwen tijdelijke kantoorunit (maximaal 10 jaar)

Bouwen/afwijken bestemmingsplan

12-10-2018

WV-18-00930

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

VERLEENDE VERGUNNIGEN waartegen beroep kan worden ingesteld

Hogere grenswaarde geluid

(Wet geluidhinder, artikel 110a)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Esdoornhof

Opleggen hogere grenswaarde geluid

14-09-2018

HOWAA-18-00152

Beroep

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u door dit besluit in uw belangen wordt geraakt. Soms kunt u alleen in beroep als u eerder tegen het (ontwerp)besluit een zienswijze of bezwaarschrift heeft ingediend.

 

U heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan na de publicatiedatum van dit besluit. In een beroepschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat

- de reden waarom u in beroep gaat

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het beroepschrift stuurt u in tweevoud naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit waar u het niet mee eens bent stuurt u als bijlage mee.

 

U kunt een beroepschrift ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een beroepschrift betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de rechter een beslissing neemt op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw beroepschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl met uw DigiD.

 

VERLENGING BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 3.9, lid 2)

Voor de hieronder genoemde aanvragen hebben wij de besluitvorming met zes weken uitgesteld.

Locatie

Omschrijving

Activiteit

Uiterste besluitdatum

Dossiernummer

Veenpluis 6

realiseren en uitbreiden restaurant op de begane grond van gebouw QP en het aanleggen van een atrium tussen de gebouwen QP en QR

Bouwen

27-11-2018

WV-18-01338

 

INGEKOMEN MELDINGEN

Voor de hieronder genoemde locaties hebben wij meldingen ontvangen. Een melding wordt ingediend bij nieuwvestiging, bij wijziging of als ten onrechte niet eerder een melding werd ingediend.

Milieumelding

(Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 1.10)

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst

Dossiernummer

Veenpluis 6

Verandering van de gebouwen QP en QR

10-10-2018

HZ_M840-18-01740

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken

Evenementenmelding

(Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.25, lid 5)

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst

Dossiernummer

Sonseweg 39

Horror Zone op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 november

08-10-2018

HZ_EVEM-18-01729

N.C.B.-weg 14

Fun Run op 8 december

08-10-2018

HZ_EVEM-18-01743

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken

 

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Nummerbesluit

(Wet basisregistratie adressen en gebouwen, artikel 6)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Broekbeemd 1 t/m 5 en 7 t/m 21

Toekennen diverse nummeraanduidingen

11-10-2018

NR-18-01522

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.

 

 

Incidentele ontheffing voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken

(Drank- en Horecawet, artikel 35)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Willem de Zwijgerweg 148

Ontheffing art. 35 van de DHW i.v.m. reünie Heerbeeck College op 27 oktober

08-10-2018

HZ_EVK-18-00864

Buiten behandeling laten aanvraag

(Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:5)

Locatie

Omschrijving

Verzenddatum besluit

Dossiernummer

Pinkelbergen 28

Bouwen schuur/berging

08-10-2018

WV-18-01329

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar de burgemeester van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de burgemeester een beslissing neemt op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.