Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 215461

Gepubliceerd op 10 oktober 2018 09:00

Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Krimpenerwaard

 

 

25 september 2018

 

 

Onderwerp

Besluit

 

 

Collegeprogramma 2018-2022

Samenvatting

Met de vaststelling van het Collegeprogramma 2018-2022 wordt invulling gegeven aan de door de raad in het coalitieakkoord opgenomen ambities voor de komende vier jaar.

 

Besluit

Het college besluit:

 • 1.

  Het Collegeprogramma 2018-2022 vast te stellen.

 • 2.

  De gemeenteraad over het Collegeprogramma 2018-2022 te informeren met bijgevoegde RIB.

 

 

Tweede Tussentijdse rapportage 2018

 

Samenvatting

In de tweede tussentijdse rapportage 2018 wordt verslag gedaan over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het beleid en vindt bijstelling plaats van dit beleid en bijbehorende budgetten. Met de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging wordt de begroting 2018 aangepast. De structurele gevolgen worden verwerkt in de begroting 2019

 

Besluit

Het college:

 • 1.

  Stemt in met de tweede tussentijdse rapportage 2018;

 • 2.

  Biedt de tweede tussentijdse rapportage 2018, inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging, ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

 

 

Begroting 2019

Samenvatting:

Het college van B&W heeft de meerjarenbegroting 2019-2022 in concept vastgesteld en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

 

Besluit

Het College biedt de meerjarenbegroting 2019-2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan.

 

 

Belastingverordeningen 2019

Samenvatting

Het college heeft verschillende verordeningen voor 2019 vastgesteld. Het gaat hierbij om de verordeningen hondenbelasting, kwijtschelding, toeristenbelasting, havengelden, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en de leges.

 

Besluit

Het College biedt ter vaststelling aan de Raad aan:

 • 1.

  de Verordening hondenbelasting 2019;

 • 2.

  de Verordening kwijtschelding 2019;

 • 3.

  de Verordening toeristenbelasting 2019;

 • 4.

  de Verordening havengelden 2019;

 • 5.

  de Verordening marktgelden 2019;

 • 6.

  de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019; en

 • 7.

  de Legesverordening 2019.

 

 

Verordeningen woonlasten 2019

Samenvatting

Het college heeft verschillen de verordeningen voor 2019 vastgesteld. Het gaat hierbij om de verordeningen onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffingen en rioolheffing.

 

Besluit

Het College biedt ter vaststelling aan de Raad aan:

 • 1.

  de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019;

 • 2.

  de Verordening afvalstoffenheffing 2019; en

 • 3.

  de Verordening rioolheffing 2019.

 

 

Collegevoorstel intentieveklaring deelname combinatiefuncties 2019

Samenvatting

De gemeente Krimpenerwaard doet mee aan de landelijke regeling: Brede impuls combinatiefuncties. Via de regeling zijn bij verschillende organisaties combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches actief, die zich bezig houden met het stimuleren van deelname aan sportieve en culturele activiteiten. Jaarlijks moet door middel van een ondertekende intentieverklaring worden aangegeven of de gemeente ook in het volgende jaar wil meedoen aan deze regeling.

 

Besluit

Het college stemt in met deelname aan de Brede Impuls Combinatiefuncties in 2019 voor 120% (10,1 fte).

 

 

Lease van gebruikte multifunctionals bij de huidige leverancier

Samenvatting

Het college heeft een contract afgesloten voor drie jaar voor de lease van bestaande en jong gebruikte multifunctionals. Door hergebruik van apparatuur draagt de gemeente bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

 

Besluit

Het college:

 • 1.

  Gaat een driejarige overeenkomst aan voor lease van gebruikte multifunctionals (Printer/Copier/Scanner) bij de huidige leverancier Canon;

 • 2.

  Wijkt af van het inkoop en aanbestedingsbeleid;

 • 3.

  Mandateert het afdelingshoofd Service en Informatie voor het tekenen van de overeenkomst.

 

 

Monitor Sociale Zaken, 1e halfjaar 2018

Samenvatting

Het college neemt kennis van de Monitor Sociale Zaken, 1e halfjaar 2018 en zendt deze ter informatie toe aan de raad. De monitor geeft een cijfermatig beeld van de resultaten met betrekking tot in- en uitstroom van uitkeringsgerechtigden, het gebruik van minimaregelingen en bijzondere bijstand en het gebruik van schulddienstverlening.

 

Besluit

Het college:

 • 1.

  neemt kennis van de Monitor Sociale Zaken, 1e halfjaar 2018.

 • 2.

  zendt de Monitor Sociale Zaken, 1e halfjaar 2018 met een raadsinformatiebrief naar de raad.

 

 

RIB, Zuidbroek 143 (Bergambacht), terugkoppeling gesprekken met omwonenden

Samenvatting

Tijdens de commissie vergadering van 16 januari 2018 zijn door Pro Krimpenerwaard vragen gesteld over het principeverzoek om het bouwvlak aan Zuidbroek 143 in Bergambacht te vergroten. De aanleiding hiervoor was een brief die de bewoners van Zuidbroek 145 hadden verstuurd over de overlast die ervaren wordt van de twee veehouderijen aan Zuidbroek 143 en 153.

Wethouder De Wit heeft aangegeven dat het college in gesprek gaat met de omwonenden en heeft toegezegd de uitkomst van die gesprekken te delen met de raadsleden. In de raadsinformatiebrief wordt de terugkoppeling gegeven.

 

Besluit

Het college stemt in om met de raadsinformatiebrief (RIB) de uitkomsten van de gesprekken die plaats hebben gevonden met de omwonenden van Zuidbroek 143 en stuurt deze naar de raad.

 

 

Omgevingsvergunning aanbouw Groote- of Johanneskerk, Kerkplein 4, Lekkerkerk en aankooppastorie en GE-AR gebouw

Samenvatting

Op 3 januari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een aanbouw aan de Groote- of Johanneskerk, Kerkplein 4,

Lekkerkerk. De Rechtbank Den Haag heeft op 17 augustus 2018 besloten de omgevingsvergunning te vernietigen wegens strijdigheid met het zorgvuldigheidsbeginsel. Het onderzoek naar de parkeerdruk op het Kerkplein is volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd. Het college heeft besloten om

geen hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in te stellen maar een nieuw besluit te nemen met een aangescherpte onderbouwing.

 

Besluit

Het college:

 • 1.

  Stelt geen hoger beroep in tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag tot vernietiging van de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de Groote- of Johanneskerk aan het Kerkplein 4 in Lekkerkerk;

 • 2.

  Laat een nieuw verkeerskundig rapport opstellen en brengt bij positief advies de omgevingsvergunningaanvraag voor de uitbreiding van de kerk vervolgens opnieuw in procedure;

 • 3.

  Neemt kennis van de gewijzigde (concept) koopovereenkomsten met betrekking tot de pastorie en het GE-AR gebouw;

 • 4.

  Stelt de raad alsnog voor om een bedrag van € 682.000,-- beschikbaar te stellen voor aankoop van de panden Kerkplein 7 en 9 in Lekkerkerk, ter verwerving en verkoop van beide panden;

 • 5.

  Mandateert de portefeuillehouder financiën eventuele aanpassingen in het kredietvoorstel door te voeren.

 

 

Toetreding Gemeente Westvoorne tot SVHW

Samenvatting

Het College van de gemeente Krimpenerwaard heeft ingestemd met de toetreding van de gemeente Westvoorne als deelnemer van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).

 

B esluit

Het College:

 • 1.

  Stemt in met de toetreding van de gemeente Westvoorne tot de Gemeenschappelijke Regeling SVHW

 • 2.

  Informeert de Raad met bijgaande Raadsinformatiebrief.

 • 3.

  Informeert het SVHW met bijgaande brief.

 

 

Bezwaarschrift weigering inrit Meidoornstraat 84 in Bergambacht.

Samenvatting

Het college besluit om het bezwaarschrift tegen het weigeringsbesluit voor het maken van een inrit aan de Meidoornstraat 84 te Bergambacht van 14 november 2017 ongegrond te verklaren, waarmee wordt voorbij gegaan aan het advies van de commissie bezwaarschriften.

 

Besluit

Het college:

 • 1.

  Neemt het advies van de Onafhankelijke Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Krimpenerwaard niet over;

 • 2.

  Verklaart de bezwaren tegen het weigeringsbesluit voor het maken van een inrit aan de Meidoornstraat 84 te Bergambacht van 14 november 2017 ongegrond.

 • 3.

  Wijst de verbeurde dwangsom ad € 980,00 toe aan bezwaarmaker in verband met het te laat beslissen op het bezwaar.

 

 

Aanwijzing toezichthouders voor de Marktverordening gemeente Krimpenerwaard, Verordening winkeltijden Krimpenerwaard en de Wet op de Kansspelen

Samenvatting

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, wijst toezichthouders aan op de naleving van de Marktverordening gemeente Krimpenerwaard, de Verordening winkeltijden Krimpenerwaard en de Wet op de Kansspelen en mandateert het afdelingshoofd BMO om nieuwe aanwijzingsbesluiten te nemen en te ondertekenen. De mandaatregeling Krimpenerwaard 2015 en het mandaatregister worden aangepast.

 

Besluit

 • 1.

  Het college wijst de in de bijlage genoemde medewerkers aan als toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de Marktverordening gemeente Krimpenerwaard en de Verordening winkeltijden Krimpenerwaard;

 • 2.

  De burgemeester benoemt de in de bijlage genoemde medewerkers als toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de Wet op de Kansspelen;

 • 3.

  Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, mandateren het afdelingshoofd Bestuur en Managementondersteuning om, toezichthouders in het vervolg aan te wijzen op grond van de Marktverordening gemeente Krimpenerwaard, Verordening winkeltijden Krimpenerwaard en de Wet op de Kansspelen.

 

 

Bestemmingsplan compensatiewoning nabij Kerkweg 147 – Ouderkerk aan den IJssel

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het bouwen van een nieuwe woning nabij Kerkweg 147 in Ouderkerk aan den IJssel. Het gaat hierbij om één van de veertien compensatiewoningen die als gevolg van de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg N207 bij Gouda gesloopt moesten worden.

 

Besluit

Het college stelt de gemeenteraad voor:

 • 1.

  Het bestemmingsplan ZWR compensatiewoning nabij Kerkweg 147 in Ouderkerk aan den IJssel met IDN-code NL.IMRO.1931.BP1608BG016-VG01 vast te stellen;

 • 2.

  Geen exploitatieplan vast te stellen.

 

 

Commitmentbrief aanvraag ‘planvormingssubsidie detailhandel Provincie Zuid-Holland’ voor Lekkerkerk

Samenvatting

Het college heeft besloten de Ondernemers Coöperatie Lekkerkerk (voortaan OCL) te ondersteunen bij haar aanvraag ‘planvormingssubsidie detailhandel’ van de Provincie Zuid-Holland. Het doel van deze subsidie is het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden en kansen voor het versterken van het winkelgebied van Lekkerkerk.

 

Besluit

Het college verstuurt de bijgevoegde commitmentbrief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl