Gemeenteblad van Culemborg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CulemborgGemeenteblad 2018, 21537VerordeningenVerordening tot (1e) wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2018 gemeente Culemborg

De Gemeenteraad van de gemeente Culemborg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. GEM 1738188/442

gelet op artikel 220 tot en met 220h Gemeentewet

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

“Verordening tot (1e) wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2018”

Artikel 1  

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 

 • a.

  de gebruikersbelasting 0, 2970%

 • b.

  de eigenarenbelasting

  • 1.

   Voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1274%

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2826%

Artikel 2  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Aldus besloten in de vergadering van de Raad,

gehouden op 18 januari 2018

De griffier

R. van Belzen

De voorzitter

G. van Grootheest