Gemeenteblad van Schouwen-Duiveland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Schouwen-DuivelandGemeenteblad 2018, 215126Overige besluiten van algemene strekkingCadeauregeling gemeente Schouwen Duiveland

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland,

 

gezien het voorstel van afdeling Bedrijfsvoering 1, cluster P&O d.d. 18 september 2017 , zaaknummer 21194, en gezien de verkregen instemming van de ondernemingsraad d.d. 29 juni 2016;

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 

overwegende:

de constatering dat de Cadeauregeling gemeente Schouwen – Duiveland 2011 op onderdelen niet langer actueel is;

 

besluit vast te stellen de:

 

Cadeauregeling gemeente Schouwen Duiveland

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

a. Medewerker:

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO); “hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan.” Onder het begrip medewerker vallen in deze regeling ook uitzendkrachten, detacheringkrachten en stagiaires, die minimaal 3 maanden onafgebroken werkzaam zijn geweest voor de gemeente Schouwen Duiveland.

b. Dienstjubileum:

Het feit dat de medewerker, al of niet aansluitend, een aantal dienstjaren heeft gewerkt bij de gemeente Schouwen-Duiveland en bij de rechtsvoorgangers, te weten de voormalige gemeenten en gemeenschappelijke regelingen betrokken bij de herindeling per 1 januari 1997.

c. Ambtsjubileum:

Voor het bepalen van de datum van een ambtsjubileum wordt uitgegaan van de al dan niet aansluitende tijd – in voltijd en/of deeltijd – doorgebracht in een dienstverband bij een (destijds) bij het ABP aangesloten werkgever, zoals bedoeld in artikel 3:19 CAR.

d. Huwelijk of geregistreerd partnerschap:

Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is een van rechtswege erkende vereniging tot duurzame levensgemeenschap. Het regelt de juridische kant van het samenleven van twee mensen.

e. Uitdiensttreding:

Een eervol ontslag zoals genoemd in hoofdstuk 8 van de CAR-UWO, alsmede het beëindigen van een stageperiode of het beëindigen van een uitzendcontract/detacheringcontract.

 

Artikel 2 Toepassing

Deze cadeauregeling is van toepassing op alle medewerkers, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 van deze regeling en op de in deze regeling genoemde gebeurtenissen. Over gebeurtenissen die niet in deze regeling zijn genoemd vindt op afdelingsniveau afstemming plaats over de wijze waarop en de mate waarin aandacht wordt besteed aan de gebeurtenis.

 

Artikel 3 Bijzondere gebeurtenissen

1. Huwelijk of geregistreerd partnerschap:

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis is een bedrag van €75,- beschikbaar voor een cadeau voor de betreffende medewerker.

2. Geboorte of adoptie:

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis is een bedrag van €25,- beschikbaar voor een cadeau voor de betreffende medewerker.

3. Ziekte:

Voor een zieke medewerker is per kalenderjaar een bedrag van €25,- beschikbaar voor een attentie voor de betreffende medewerker.

4. Dienstjubileum:

· Ter gelegenheid van het bereiken van een dienstjubileum van 12,5 jaar, 25 jaar of 40 jaar is een bedrag van respectievelijk €25,-, €50,- of €75,- beschikbaar voor een cadeau voor de betreffende medewerker.

· In overleg met de medewerker kan daarnaast met de collega’s van de afdeling stil worden gestaan bij deze gebeurtenis met koffie en gebak op de afdeling.

5. Ambtsjubileum:

· In overleg met de medewerker kan met de collega’s van de afdeling stil worden gestaan bij deze gebeurtenis met koffie en gebak op de afdeling.

· Op grond 3:19 van de CAR-UWO wordt er aan de medewerker die een ambtsjubileum van 25 jaar, 40 jaar of 50 jaar heeft bereikt een gratificatie uitgekeerd.

6. Plaatsvinden van dienstjubileum en ambtsjubileum binnen een periode van 6 maanden:

· Indien de in lid 4 en 5 genoemde gebeurtenissen plaatsvinden binnen een periode van 6 maanden wordt, in overleg met de medewerker, stilgestaan bij één van de gebeurtenissen.

7. Uitdiensttreding

· Ter gelegenheid van de uitdiensttreding van de medewerker is een bedrag van €25,- per dienstjaar, met een maximum van €250,-, beschikbaar voor een cadeau voor de betreffende medewerker. Een gebroken jaar wordt naar boven afgerond.

· Indien de medewerker 1 tot 4 jaar onafgebroken in dienst is geweest, kan in overleg met de medewerker stil worden gestaan bij deze gebeurtenis met koffie en gebak op de afdeling.

· Indien de medewerker 4 jaar of langer onafgebroken in dienst is geweest, wordt met de medewerker overlegd op welke wijze bij deze gebeurtenis wordt stilgestaan. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van maximaal €500,00.

 

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In situaties waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet kan de gemeentesecretaris een afzonderlijk besluit nemen.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als “Cadeauregeling gemeente Schouwen Duiveland”.

Lid 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 01 oktober 2017. Op dat moment is de Cadeauregeling gemeente Schouwen – Duiveland uit 2011 ingetrokken.

Toelichting behorend bij ‘Cadeauregeling gemeente Schouwen Duiveland’

Artikel 1 lid 4

Met een huwelijk wordt gelijkgesteld een geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract dat notarieel is vastgelegd en waarvan een afschrift bij P&O is ingeleverd.

 

Artikel 1 lid 5

Alle ontslagvormen in hoofdstuk 8 van de CAR-UWO worden eervol verleend, behalve in artikel 8:7 in het geval onder e (onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf) en in artikel 8:13 ontslag als disciplinaire straf.

 

Artikel 3 lid 4 en lid 5

P&O signaleert data van het dienstjubileum en het ambtsjubileum van medewerkers (per jaar en per afdeling) en verstrekt ieder jaar in december overzichten hiervan aan de afdelingshoofden en aan de gemeentesecretaris.

 

Artikel 3 lid 7

Procesbeschrijving voor de te houden receptie of bijeenkomst met collega’s (op afdelingsniveau)

· Het afdelingshoofd communiceert met de betreffende medewerker over zijn/haar wensen

· Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering (locatie, uitnodigingen)

 

Wanneer de medewerker ervoor kiest het vertrek niet te vieren, wordt het ter beschikking gestelde bedrag niet aan de medewerker uitgekeerd.

Indien een medewerker wenst dat er aandacht wordt geschonken aan zijn/haar uitdiensttreding tijdens een bijeenkomst met collega’s (op afdelingsniveau) is dat mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een lunch of diner met de collega’s (op afdelingsniveau), mits de kosten voor de organisatie hiervan niet meer bedragen dan de in artikel 3 lid 7 van de cadeauregeling.