Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2018, 213379Plannen | ruimtelijkGemeente Nissewaard - ter inzage gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Toldijk Zuid

De raad van de gemeente Nissewaard heeft op 19 september 2018 het bestemminsplan Toldijk-Zuid gewijzigd vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan Toldijk Zuid voorziet in de aanleg van drie voetbalvelden met bijbehorende gebouwen en voorzieningen in het gebied gelegen tussen de kernen Geervliet en Heenvliet ten noorden van de Groene Kruisweg. Het plan is gewijzigd vastgesteld. Ten behoeve van een doelmatige aanleg van de ontsluitingsweg vanaf de Ringdijk is de verbeelding gewijzigd ter hoogte van de ontsluiting van het plangebied op de Ringdijk. Op de verbeelding is de bestemming ‘’Water’’ (gelegen binnen bestemming ‘’Recreatie – Dagrecreatie;’’) in westelijke richting opgeschoven. Ook is de aanduiding ‘’water’’ opgenomen om een verbinding tussen de watergang langs de Ringdijk (noordkant) en de watergang binnen bestemming ‘’Recreatie – Dagrecreatie’’ mogelijk te maken.

Plangebied

Het bestemmingsplan betreft het gebied gelegen tussen de kernen Geervliet en Heenvliet ten noorden van de Groene Kruisweg.

Planfase

Gewijzigd vastgesteld.

Plannummer

NL.IMRO.1930.BPGRVTOLDIJKZUID-3001.

Inzage

U kunt het bestemmingsplan met ingang van 10oktober 2018 tot 21 november 2018 inzien:

Reacties

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u tot en met 20 november 2018 een reactie (beroep) indienen.

Dat kan alleen als u belanghebbende bent en tegen het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze heeft ingediend of als u in redelijkheid niet kan worden verweten dat u niet eerder heeft gereageerd. (Ook kunt u reageren op wijzigingen die tijdens de vaststelling van het bestemmingssplan zijn aangebracht).

Stuur u reactie (beroep) per brief. Vermeld daarin:

  • datum van de brief;

  • uw naam en adres;

  • uw bezwaren;

  • het nummer van het gemeenteblad/Staatscourant van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het beroepsschrift en stuur het naar:

Raad van State

Afdeling Bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Uitstel (voorlopige voorziening)

Als u een beroep indient kunt u om uitstel van dit besluit vragen. Dit heet een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u in bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.

Als binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het bestemmingsplan of wilt u een afspraak maken dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid via telefoonnummer: 140181.