Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2018, 213275Overige besluiten van algemene strekkingReglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones Rotterdam 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

Gelezen het voorstel van de concerndirecteur cluster Stadsontwikkeling

van 2 oktober 2018; kenmerk 18bb7434;

 

gelet op artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

besluit vast te stellen:

 

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones Rotterdam 2018

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • b.

  de verordening: de desbetreffende verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone;

 • c.

  de wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszone;

 • d.

  de WOZ: de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 2 Bijdrageplichtige

 • 1.

  Iedere tijdens de draagvlakmeting bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het betreffende BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.

 • 2.

  Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening daadwerkelijk een bijdrage zijn verschuldigd.

Artikel 3 Procedure draagvlakmeting

 • 1.

  Voor de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van stembiljetten.

 • 2.

  Een stembiljet staat op naam en bevat de identificerende gegevens van het bijdrageplichtige WOZ-object.

 • 3.

  De stembiljetten worden met een begeleidende brief, en een samenvatting van het BIZ-plan per post naar het laatst bij Burgerzaken & Belastingen bekende postadres van de stemgerechtigde bijdrageplichtige gezonden.

 • 4.

  In afwijking van lid 3 kunnen, op schriftelijk verzoek van het bestuur van de BIZ-stichting, de stembiljetten overhandigd worden aan een door dat bestuur aangewezen persoon. Deze persoon draagt er zorg voor dat de stembiljetten aan de bijdrageplichtigen worden overhandigd. De bijdrageplichtige tekent voor ontvangst van het stembiljet. De lijst waarop voor ontvangst is getekend wordt tezamen met eventueel niet-uitgereikte stembiljetten binnen een week ingeleverd bij de aangewezen ambtenaar. Deze verzendt de niet-uitgereikte stembiljetten alsnog per post.

 • 5.

  Bij de toezending van het stembiljet en de overige bescheiden wordt een (gratis) antwoordenenvelop meegestuurd.

 • 6.

  Het stembiljet wordt door de bijdrageplichtige in de gesloten antwoordenvelop gezonden naar het door Burgerzaken & Belastingen opgegeven postadres.

 • 7.

  In afwijking van lid 6 kunnen, op schriftelijk verzoek van het bestuur van de BIZ-stichting, de stembiljetten in een gesloten antwoordenveloppe ingenomen worden door een door dat bestuur aangewezen persoon. In dit geval tekent de bijdrageplichtige voor het afgeven van het stembiljet. De door de BIZ-stichting aangewezen persoon draagt er zorg voor dat de gesloten antwoordenveloppen tijdig per post verzonden worden of tijdig worden afgeleverd bij Burgerzaken & Belastingen, zodat deze uiterlijk op de dag na de laatste dag van stemming - zoals aangegeven op het stembiljet- door de gemeente ontvangen zijn. De door de BIZ-stichting aangewezen persoon zal tevens de handtekeningenlijst uiterlijk op de dag na de laatste dag van de stemming aan de aangewezen ambtenaar overhandigen.

 • 8.

  Het stembiljet vermeldt de dag waarop het stembiljet uiterlijk door Burgerzaken & Belastingen moet zijn ontvangen.

 • 9.

  Als het papieren stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige tot een week voor de sluiting van de stemmingstermijn eenmalig verzoeken om een duplicaat-stembiljet. Dit duplicaat-stembiljet vervangt het eerder verkregen stembiljet.

 • 10.

  Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

 • 11.

  Uiterlijk tot 49 dagen voorafgaand aan het in lid 8 genoemde tijdstip is het mogelijk voor stichtingsbesturen om bij Burgerzaken & Belastingen verzoeken tot wijzigingen van adres- en persoonsgegevens in te dienen. Alle mutaties op of na die datum worden niet meer in behandeling genomen voor verwerking ten behoeve van de formele draagvlakmeting. Deze uiterste mutatiedatum zal tijdig worden gecommuniceerd met de voorzitters van de BIZ-stichtingen en zal tevens online worden gepubliceerd.

Artikel 4 Ongeldigheid stembiljet

 • 1.

  Ongeldig is het stembiljet:

  • waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;

  • waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken;

  • dat blanco retour is gezonden;

  • dat anderszins foutief is ingevuld;

  • dat niet het originele, door de gemeente verstrekte stembiljet is;

  • dat na de sluitingsdatum is ontvangen.

 • 2.

  Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

 • 3.

  Ongeldige stembiljetten worden bij de vaststelling van het minimaal vereiste opkomstpercentage buiten beschouwing gelaten.

Artikel 5 WOZ-waarde

In het geval dat de WOZ-waarde van het object dat in gebruik en/of eigendom is van de bijdrageplichtige meetelt bij de bepaling van de uitslag van de draagvlakmeting en er voor het eerste heffingsjaar nog geen WOZ-waarde bekend is ten tijde van de draagvlakmeting, wordt de laatst bekende WOZ-waarde gehanteerd bij de toetsing aan de draagvlakeisen.

In het geval dat er voor het object nog geen WOZ-waarde is vastgesteld zal dit object niet meetellen bij de bepaling van het totaal van de WOZ-waarden in de draagvlakmeting.

Artikel 6 Uitslag draagvlakmeting

De directeur Burgerzaken & Belastingen Rotterdam stelt met inachtneming van artikel 5 van de wet de uitslag van de desbetreffende draagvlakmeting zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum vast.

Artikel 7 Bekendmaking uitslag

Het proces-verbaal van de uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie op de website www.rotterdam.nl/loket/bedrijveninvesteringszone. De BIZ-stichtingen ontvangen een afschrift van het proces-verbaal op het stichtingsadres.

Artikel 8 Niet voorziene gevallen

De directeur Burgerzaken & Belastingen beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 9 Intrekking oude beleidsregels

Het Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones Rotterdam 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones Rotterdam 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 oktober 2018.

De secretaris,

C.M. Sjerps

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad 2018, nummer 111 is uitgegeven op 3 oktober 2018 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)