Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang Gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik

 

1. Inleiding

Het is belangrijk dat er een goede kinderopvang is in de gemeente. Dit is in het belang van ouders die erop moeten kunnen rekenen dat de opvang verantwoord plaatsvindt waarbij het welzijn van het kind voorop staat, in een veilige en gezonde omgeving. Dit is ook in het belang van het kind dat gedurende de opvang gestimuleerd wordt in zijn (taal)ontwikkeling.

 

Aan de kinderopvang worden wettelijk kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen staan in de Wet kinderopvang (Wko) en in enkele daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Houders van een kinderopvang-voorziening zijn zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. Gemeenten en GGD-en spelen een belangrijke rol in de bewaking van het kwaliteitsproces. De Wko bepaalt dat gemeenten in dit kader een toezicht- en handhavingsplicht hebben. Bij wet is geregeld dat de GGD het toezicht op de kinderopvang uitvoert. Voor gemeente Vianen is dat de GGD Regio Utrecht en voor de gemeente Leerdam en de gemeente Zederik is dat tot het einde van 2018 Dienst Gezondheid en Jeugd. Omdat we vanaf 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vormen en deze gemeente dan is aangesloten bij de GGD regio Utrecht wordt in deze nota verder gesproken over de GGD en over Vijfheerenlanden. Hiermee worden alle drie de gemeenten bedoeld.

 

Toezicht en handhaving zijn gemeentelijke instrumenten om onafhankelijk te sturen op de kwaliteit van kinderopvang. Wanneer er goed aan de poort getoetst wordt, en consequent toezicht gehouden wordt, fungeren de instrumenten als drukmiddel voor een houder van een voorziening voor kinderopvang om de kwaliteitseisen na te leven.

 

Achter vergelijkbare overtredingen van ondernemers in de kinderopvang kunnen heel andere oorzaken en gedragingen liggen. Handhaving is daarom ook maatwerk. Elke situatie worden de verzwarende en verzachtende omstandigheden afgewogen om te bezien of en in hoeverre toepassing van een bepaalde handhavingsmaatregel proportioneel is. De toezicht- en handhavingscapaciteit wordt risico-gestuurd ingezet: meer waar nodig, minder waar het kan. Heldere richtlijnen, maatwerk en preventie vullen elkaar aan en zijn belangrijke uitgangspunten.

 

Het doel van dit beleidskader is om meer duidelijkheid te verschaffen over onze handhavingsprocedures. Tevens is deze nota afgestemd met de gemeenten in het werkgebied regio Utrecht om te komen tot een zo uniform mogelijke werkwijze.

 

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en op de uitvoering van de wettelijke taken van gemeenten voor de kinderopvang.

 

Elk jaar stelt het college een jaarverslag omtrent toezicht en handhaving Wko op. Dit jaarverslag wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad en digitaal aangeleverd bij de Inspectie van het Onderwijs.

 

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is uitgelegd wat er nodig is om een kinderopvang te starten en hoe de betrokken partijen er mee om gaan. In hoofdstuk 3 te lezen welke vormen van toezicht er zijn zodat de kwaliteit van de opvang blijft gewaarborgd. Daarna is in hoofdstuk 4 uitgelegd hoe de handhaving werkt en vervolgens kunt u in hoofdstuk 5 de beleidsregels lezen. Deze laatste zijn grotendeels conform het advies van de VNG (Verenigde Nederlandse Gemeenten) en laat zien hoe de handhaving verder is uitgewerkt.

 

De handhaving is gebaseerd op artikelen zoals in de Wet Kinderopvang zijn beschreven. De artikelen die van toepassing zijn voor de handhaving staat uitgewerkt in bijlage 1. De hersteltermijnen en boetebedragen die gelden voor de handhaving in de kinderopvang staan in bijlage 2. En om een beeld te geven van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus in Vijfheerenlanden is een overzicht in bijlage 3 toegevoegd.

 

Begrippen kinderopvang

 Kinderopvang (ko): het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.

 Wet kinderopvang (Wko): Wet van 9 juli 2004 tot regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van de kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van de kinderopvang.

 Hoor en wederhoor: is een principe uit de rechtspraak dat inhoudt dat, als iemand een voorwaarde niet op orde heeft, er geluisterd wordt naar wat de houder er op heeft te zeggen, voor er gehandhaafd wordt. Het is een van de algemene beginselen van behoorlijk proces.

 Kindercentrum: een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang.

o Kinderdagverblijf (kdv) opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar;

o Buitenschoolse opvang (bso) opvang voor kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs;

 Gastouderopvang (go): een kleinschalige vorm van opvang waarbij het kind wordt opgevangen bij een gastouder thuis of waarbij een gastouder opvangt in de woning van het kind.

 Gastouderbureau (gob): een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt.

 Houder: exploitant van een kindercentrum of gastouderopvang.

 Gastouder-locatie: opvang vindt plaats bij de gastouder (bv. In het huis van opa en oma).

 Vraagouder-locatie: opvang vindt plaats in de woning van de op te vangen kinderen (meestal voor de kinderen thuis).

 Vroeg- en voorschoolse educatie (vve): is een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid met als doel peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op het basisonderwijs.

2. Toestemming nodig voor het starten met kinderopvang

Een voorziening voor kinderopvang mag pas starten met de opvang als de gemeente hiervoor toestemming heeft gegeven. Daarbij hoort ook de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Een houder doet hiervoor een aanvraag tot exploitatie. In het geval van een gastouderopvang, vraagt het Gastouderbureau aan namens de gastouder.

 

Een aanvraag tot exploitatie kan drie verschillende achterliggende redenen hebben:

1. het kan een compleet nieuwe aanvraag zijn van een bestaande of nieuwe houder;

2. het kan een verhuizing van een voorziening betreffen;

3. het kan een houderwijziging betekenen.

Binnen een termijn van tien weken na ontvangst van de volledige aanvraag bericht het college de houder of de locatie wel of niet mag starten. Als de locatie mag starten wordt in dit besluit tevens het registratienummer uit het LRK vermeld.

 

Nadat de gemeente een aanvraag tot exploitatie heeft ontvangen, wordt aan de GGD de opdracht gegeven om te onderzoeken of de houder redelijkerwijs zal voldoen aan de voorschriften en deze houder verantwoordelijke kinderopvang zal aanbieden. Hierbij wordt ook vastgesteld om wat voor aanvraag de exploitatie het gaat. Op basis van het type aanvraag wordt (in overleg met de GGD) de intensiteit van het onderzoek bepaald. Binnen één week na ontvangst van de aanvraag controleert de gemeente of deze volledig is. Als deze aanvraag, eventueel na een hersteltermijn (van maximaal 14 dagen), volledig is, stuurt de gemeente het aanvraagformulier samen met een opdracht tot ‘onderzoek voor registratie’ naar de GGD.

 

De GGD brengt in haar inspectierapport advies uit aan de gemeente over het al dan niet verlenen van toestemming aan de houder om de voorziening in exploitatie te mogen nemen; en als gevolg hiervan tevens om de voorziening al dan niet te registreren in het LRK. De gemeente neemt daarop een besluit op de aanvraag. Hierbij heeft de gemeente de bevoegdheid om af te wijken van het advies van de GGD.

 

Als het vermoeden bestaat dat het kindercentrum, gastouderbureau of gastouderopvang niet voldoet aan de kwaliteitseisen, genoemd in de Wko, kan een sanctie worden opgelegd of wordt de aangevraagde voorziening niet opgenomen in het LRK.

 

Inspectie gastouder voor registratie

Bij een nieuwe aanvraag voor een voorziening voor gastouderopvang wordt geen onderscheid gemaakt tussen de gastouder-locatie en de vraagouder-locatie. Dit betekent dat bij een nieuwe aanvraag voor toestemming tot exploitatie en opname in het LRK een inspectie wordt uitgevoerd op het volledige toetsingskader , óók als de opvang plaatsvindt in de woning van de vraagouder. Voorafgaand aan deze inspectie controleert de gemeente of de aanvraag volledig is. Een inspectie start met een documentenonderzoek, waarbij de GGD controleert of de gastouder beschikt over de vereiste papieren. Als aan dit eerste deel van het onderzoek niet wordt voldaan, kan de GGD besluiten geen onderzoek op locatie uit te voeren (het tweede deel van het onderzoek) omdat de aanvraag al op grond van onjuiste documenten afgewezen kan worden. Als wél wordt voldaan, vindt een onderzoek op locatie plaats (huisbezoek).

“Streng aan de poort”

De toets aan de poort is van groot belang. Het is een preventief instrument. Hiermee kan er op worden toegezien dat de houder verantwoorde en kwalitatief goede kinderopvang aanbiedt. Deze werkwijze heet “Streng aan de Poort”.

 

Streng aan de poort wil zeggen dat de toezichthouder intensief onderzoekt en controleert en de gemeente streng is bij het nemen van een besluit. Houder moet aannemelijk maken dat vanaf het moment van registratie in het LRK verantwoorde kinderopvang wordt aangeboden. Het onderzoek voor registratie wordt intensiever waarbij alle kwaliteitseisen worden meegenomen die in dit stadium te beoordelen zijn. Het onderzoek na registratie kan dan vervolgens minder intensief worden ingevuld. De werkwijze is van toepassing bij een aanvraag tot exploitatie voor een nieuw kindercentrum. Bij de wijzigingsverzoeken is dat in overleg met de GGD ook mogelijk. Dit is afhankelijk van de handhavingsgeschiedenis van de desbetreffende houder.

 

Streng aan de Poort betekent ook dat de gemeente een aanvraag toetst aan andere gemeentelijke regelgeving die van toepassing is op de kinderopvang, zoals het bestemmingsplan, een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, een gebruiksvergunning voor brandveilig gebruik of de drank- en horecawet wanneer er in het pand alcohol geschonken wordt. Dit betekent dat een voorziening alleen mag starten als ook het brandveilig gebruik, de bouw (het gebouw) en de bestemming voldoen aan de daartoe gestelde eisen. Eerder is er geen sprake van redelijkerwijs te verwachten verantwoorde kinderopvang. Ingang van de exploitatie niet ligt vóór het moment dat de houder alle benodigde toestemmingen heeft verkregen. Dit kan gecontroleerd worden door afstemming met betrokkenen.

 

3. Toezicht kinderopvang

In de Wko en onderliggende regelgevingen staan de basisvoorwaarden waar kinderopvang en voorschoolse educatie aan moeten voldoen. Ook het toezicht hierop is in deze wet- en regelgeving geregeld. In dit hoofdstuk staat hoe toezicht vorm wordt gegeven.

 

Toezicht gebeurt door middel van een inspectie van de GGD op basis van een toetsingskader. Het resultaat van een inspectie wordt vastgelegd in een inspectierapport dat na de hoor en wederhoor en eventuele zienswijze openbaar wordt. Als uit een inspectierapport blijkt dat overtredingen zijn geconstateerd, moet de gemeente handhavend optreden. De Inspectie van het Onderwijs toetst namelijk of de gemeenten dit voldoende doen. Wanneer de gemeente afwijkt van het advies van de GGD moet de gemeente dit motiveren. Dit wordt ‘gemotiveerd afwijken’ genoemd.

 

Ieder jaar worden tussen de GGD en de gemeenten afspraken gemaakt over de inspecties van de kindercentra en de gastouderopvang.

 

3.1 Inspecties

Op grond van de Wko is de gemeente verplicht jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouder te inspecteren.

 

Ten aanzien van gastouders geldt dat een steekproef van minimaal 5% per gemeente volstaat. De GGD houdt hierbij rekening met het risicoprofiel van de gastouders en met eventuele signalen. Bij een nieuwe aanvraag van een kinderopvang vindt altijd een inspectie plaats. Een ‘strenge selectie aan de poort’ is van groot belang om de kwaliteit van de opvang te bewaken. En de inspecties vinden zoveel mogelijk onaangekondigd plaats. Dit geeft namelijk een meer realistisch beeld van de feitelijke gang van zaken. Insteek bij de inspecties is dat het zwaartepunt steeds meer komt te liggen bij het beoordelen van pedagogisch praktijk en minder bij de administratie.

 

Gastouderbureaus hebben een belangrijke rol bij de inhoudelijke, pedagogische en administratieve begeleiding van gastouders en een belangrijke administratieve rol ten aanzien van het Landelijk Register Kinderopvang. Zij zijn verantwoordelijk voor de registratie van de bij hen aangesloten gastouders en voor het afmelden van gastouders die niet meer actief zijn.

 

De toezichthouders van de GGD zijn de oren en ogen van de gemeente. Zij komen op de opvanglocaties en ervaren de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. Zonder toezicht is er geen daadwerkelijk zicht op de kwaliteit van de opvang.

 

Er zijn verschillende typen GGD-onderzoeken. In het kader van toezicht is er onderzoek voor exploitatie, onderzoek na exploitatie of registratie in het LRK en het jaarlijks onderzoek. In het kader van handhaving is er een nader onderzoek en een incidenteel onderzoek.

 

3.2 Onderzoek in het kader van toezicht

3.2.1 Onderzoek voor registratie (OVR)

Wanneer een persoon of organisatie een kinderopvang locatie wil starten moeten er eerst de volgende stukken worden overhandigd aan de gemeente:

• Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

• Een kopie van het bewijs van inschrijving van de houder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

• Een kopie van het bewijs van inschrijving van de opvangvoorziening in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (indien aanwezig).

• Een kopie van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

• Een kopie van het pedagogisch beleidsplan.

• Een kopie van de plattegrond van de opvanglocatie (indien aanwezig).

• Een kopie van de overeenkomst met de Geschillencommissie Kinderopvang. (Tenzij in het LRK al geregistreerd staat dat de houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.)

Deze stukken worden door de GGD gecontroleerd en verwerkt in een eerste inspectierapport. In dit rapport wordt het advies van de GGD aan de gemeente beschreven om de houder wel of niet in te schrijven in het LRK.

3.2.2 Onderzoek na registratie (ONR)

Binnen drie maanden nadat een kindercentrum, gastouderbureau of gastouderopvang in exploitatie is genomen, voert de GGD een onderzoek na registratie uit. De opdracht hiertoe is door de gemeente aan de GGD verstrekt bij het verzoek tot inspectie van de locatie voor registratie. Het onderzoek na registratie richt zich op dezelfde onderdelen als een reguliere inspectie, maar kan minder intensief zijn door de strenge inspectie voor registratie. In het bijzonder de pedagogische praktijk, handelen de beroepskrachten in lijn met het pedagogisch beleid, is belangrijk om te beoordelen. De praktijk is pas na exploitatie te toetsen.

3.2.1 Jaarlijks onderzoek

Jaarlijks vindt toezicht plaats op alle kindercentra. Toezicht is selectief, dat betekent meer toezicht waar dat nodig is en minder toezicht waar dat kan. Dit wordt risico-gestuurd toezicht genoemd. Aan de hand van een risicoprofiel wordt onderscheid gemaakt in de zwaarte van het toezicht. Dit leidt tot een inspectie op maat voor iedere locatie. De controles gaan zich meer richten op kwaliteit van de dagelijkse praktijk en minder op de kwaliteit van de aanwezige documentatie, de zogeheten ‘kernelementen’ . Het bepalen van de inspectie-activiteit is een voortdurend proces zonder start of eindpunt. Een inspectie levert namelijk veel informatie op die van invloed kan zijn op de risico-inschatting. In de perioden tussen de locatie-inspecties kan het risicoprofiel en daarmee de inspectie-activiteit bijgesteld worden als daarvoor aanleiding is. Bijvoorbeeld na melding van een klacht of signaal of omdat een handhavingsmaatregel van de gemeente niet tot verbetering heeft geleid. Uiteraard vindt ook positieve bijstelling plaats – bijvoorbeeld wanneer blijkt, dat er wél verbetering is opgetreden en overtredingen zijn opgelost.

In opdracht van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid is het risico gestuurd toezicht doorontwikkeld.

Voor voorzieningen voor gastouderopvang wordt geen risicoprofiel opgesteld.

 

3.3 Onderzoek in het kader van handhaving

3.3.1 Nader onderzoek

Naar aanleiding van het inspectierapport kan het college de houder een sanctie opleggen. Het kan hierbij gaan om een herstellende en/of een bestraffende sanctie (zie hoofdstuk 4 en Beleidsregels).

 

Als een herstellende sanctie is opgelegd geeft de gemeente de GGD opdracht tot het uitvoeren van een nader onderzoek. De GGD bepaalt aan de hand van deze opdracht (eventueel in overleg met de gemeente) of een inspectiebezoek noodzakelijk is of dat een papieren controle (documentenonderzoek) voldoende is.

 

Met het nader onderzoek wordt gecontroleerd of de houder de geconstateerde overtreding(en) afdoende heeft hersteld. Afhankelijk van de urgentie en aard van de overtreding(en) kan dit onderzoek onaangekondigd worden uitgevoerd. Een houder kan en mag de gemeente (niet de GGD) verzoeken opdracht te geven tot een nader onderzoek om de tekortkomingen opnieuw te beoordelen.

 

3.3.2 Incidenteel onderzoek

Naar aanleiding van een melding over onvoldoende kwaliteit, klachten van derden of berichten uit de media kan de GGD incidenteel onderzoek verrichten. Afhankelijk van de urgentie en aard van de melding of klacht kan dit onderzoek onaangekondigd worden uitgevoerd. Een dergelijk onderzoek vindt echter pas plaats nádat de GGD hiervoor een schriftelijke opdracht van de gemeente heeft ontvangen. De uitkomst van een dergelijk onderzoek zal door de GGD via een inspectierapport zowel aan de gemeente als aan de direct betrokkene(n) (houder en/of klager) meegedeeld worden.

 

Ook kan de GGD op de hoogte raken of gebracht worden van niet-geregistreerde kinderopvang. Na overleg met de gemeente en na ontvangst van een schriftelijke opdracht, vindt onderzoek plaats door de GGD.

 

3.4 Wijzigingen kindercentrum of gastouderopvang

Een houder is verplicht alle wijzigingen door te geven aan het college. Hieronder wordt verstaan dat een houder binnen 10 werkdagen nadat de wijziging bij hem bekend is, deze meldt aan het college. Het college is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het LRK. In overleg met de GGD wordt bepaald of de wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in het LRK dan wel aanleiding geven tot een inspectie .

 

In de Wko is bepaald dat het gastouderbureau te allen tijde een mededeling moet doen van wijzigingen in de gegevens van een gastouder die bij de aanvraag zijn verstrekt. In overleg met de GGD wordt bepaald of deze wijzigingen aanleiding geven tot inspectie.

 

3.4.1 Kindercentrum of gastouderopvang niet (meer) in exploitatie

Als op een geregistreerd kindercentrum of gastouderopvang geen kinderen (meer) worden opgevangen, moet de gemeente de toestemming tot exploitatie voor die voorziening intrekken door deze voorziening uit het LRK te schrijven en hier berichtgeving van te doen. Als het vermoeden bestaat dat er op een geregistreerd kindercentrum geen kinderen (meer) worden opgevangen, is het mogelijk de GGD opdracht te geven om de feitelijke situatie te onderzoeken.

 

Aan het intrekken van de toestemming tot exploitatie en de daaruit volgende uitschrijving uit het register gaat altijd een voornemen tot uitschrijving vooraf, tenzij de uitschrijving op verzoek van de houder zelf is.

De houder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een zienswijze in te dienen op de voorgenomen uitschrijving.

 

De gastouderopvang kent hierop een uitzondering. Als er sprake is van tijdelijke onderbreking kan de registratie gehandhaafd blijven. Dit kan bijvoorbeeld door ziekte of zwangerschap van de gastouder van toepassing zijn. Er moet hierbij een duidelijk perspectief zijn op het binnen afzienbare tijd hervatten van de opvang. Dit is ter beoordeling aan de gemeente. Vooralsnog wordt een termijn van vier maanden zonder opvang aangehouden om over te gaan op uitschrijving na een voornemen.

 

Verzoek tot uitschrijving zonder handtekening

Wijzigingsformulieren met het verzoek tot uitschrijving uit het LRK die namens de gastouder worden ingediend door het gastouderbureau, zijn voorzien van een handtekening van die gastouder. Als een wijzigingsformulier met verzoek tot uitschrijving uit het LRK wordt ingediend zonder handtekening, wordt eerst aan het gastouderbureau gevraagd om alsnog aan de gastouder een handtekening te vragen. De behandeling van het verzoek tot wijziging wordt maximaal twee weken opgeschort. Is het gastouderbureau niet in staat de handtekening te verkrijgen, dan moet als aanvullende informatie in dit geval een kopie van het bewijsstuk opgestuurd worden waaruit blijkt dat de bemiddelingsrelatie tussen het gastouderbureau en de gastouder is opgezegd.

3.5 Personenregister kinderopvang

Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Inschrijven kan met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Na inschrijving start de continue screening, die duurt tot het moment dat iemand zich uitschrijft.

 

Wie moeten zich inschrijven in het PRK?

- Bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties.

- Gastouders en hun volwassen huisgenoten.

- Vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst.

- Administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen.

- Uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen.

- Iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

 

Onder structureel aanwezig wordt het volgende verstaan:

Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de maand een halfuur op de locatie is tijdens opvanguren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt. De GGD controleert in het PRK of de structureel aanwezigen op een kindercentrum of opvanglocatie staan ingeschreven, gekoppeld zijn aan de kinderopvangorganisatie.

 

3.6 Herstelaanbod

Wij hanteren de werkwijze van het herstelaanbod. Herstelaanbod is een werkwijze die de toezichthouder kan inzetten waarmee tijdens het onderzoek de naleving van een voorschrift in gang wordt gezet. Binnen de periode van het inspectie-onderzoek kan de toezichthouder de houder een herstelaanbod doen. De houder wordt in de gelegenheid gesteld om bepaalde geconstateerde overtredingen te beëindigen voordat het inspectierapport naar de gemeente gaat. Het doel hiervan is om:

 

• Het herstel van een overtreding in gang te zetten, gericht op het beëindigen van de overtreding om de geboden kwaliteit snel te verbeteren. Hierdoor schiet de kwaliteit niet onnodig lang tekort.

• Op een informele wijze het herstel in gang te zetten.

• Efficiënter en effectiever toezicht te houden. De herbeoordeling van een tekortkoming of overtreding vindt binnen het onderzoek plaats, en voor afronding van het concept inspectierapport.

• Het versterken van de nalevingsbereidheid door de houder van wettelijke voorschriften.

• De dialoog en wederzijds begrip tussen toezichthouder en houder te bevorderen.

 

De overtredingen waarvoor de toezichthouder het herstelaanbod toepast, moeten uiteraard van dien aard zijn dat deze zich lenen voor dit traject. In beginsel wordt geen herstelaanbod gedaan bij meer dan drie overtredingen. Herhaalde constatering van dezelfde overtreding binnen 24 maanden, overtredingen met betrekking tot de pedagogische praktijk en overtredingen waarvoor het college in beginsel altijd een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete kan opleggen. De toezichthouder geeft hierin advies.

De resultaten van het herstelaanbod worden binnen het onderzoekstraject opnieuw beoordeeld en beschreven in het inspectierapport. De herbeoordeling kan zowel een document beoordeling zijn als een onderzoek op de voorziening. De gemeente beoordeelt vervolgens op basis van de aard van de overtreding, de genomen maatregelen en het gemeentelijk handhavingsbeleid of er nog een handhavingsmaatregel nodig is.

 

De toezichthouder kan het herstelaanbod toepassen bij het jaarlijks onderzoek, het onderzoek na registratie en eventueel bij incidenteel onderzoek.

 

Hoe werkt het?

• De houder kan vrijwillig gebruik maken van herstelaanbod.

• De hersteltermijn is maximaal 4 weken.

• Het geldt op alle voorschriften.

• Het geldt bij alle risico profielen.

• Er kan zowel een papieren beoordeling als een bezoek aan de voorziening plaatsvinden.

• De toezichthouder bepaalt of de aard van de geconstateerde overtreding zich leent voor herstelaanbod. Er is geen automatisch recht op hertstelaanbod voor de houder.

• Het herstelaanbod wordt schriftelijk vastgelegd, bijvoorbeeld in een e-mail, en aan houder gestuurd.

 

4. Handhaving (beschrijvende uitleg)

De kwaliteitseisen waaraan de houder van een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang moet voldoen, worden geregeld in de Wko en onderliggende wetgeving. De ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang’ (hoofdstuk 5) en het afwegingsoverzicht (Bijlage 1) geven hierin gedetailleerder inzicht.

Als de houder niet voldoet aan één of meerdere kwaliteitseisen, begint na ontvangst van het inspectierapport van de GGD het handhavingstraject. De gemeente streeft ernaar dit handhavingstraject binnen vier weken in te zetten.

 

4.1 Vormen van handhaving

Bij het uitvoeren van het handhavingsbeleid heeft de gemeente twee mogelijkheden:

1. Herstelsanctie.

2. Bestraffende sanctie.

 

Binnen de handhaving kinderopvang worden deze twee verschillende typen sancties onderscheiden. Beide bestaan naast elkaar en kunnen daarom tegelijkertijd worden opgelegd. De verschillende sancties worden nader beschreven in de algemene toelichting in de Beleidsregels. Hieronder volgt een korte opsomming van de verschillende sancties.

4.1.1 Herstellende en bestraffende sancties

Over het algemeen kan gesteld worden, dat een gemeente bij lichte overtredingen gebruik kan maken van een schriftelijke waarschuwing en bij zwaardere of herhaalde overtredingen deze stap overslaat. Wanneer er wordt gekozen voor het overslaan van de ‘waarschuwing’ zal eerder direct gebruik worden gemaakt van het juridische traject. Een schriftelijke waarschuwing maakt wel onderdeel uit van het handhavingstraject maar heeft geen juridische gevolgen.

 

Het college kan op grond van de Wko en de Algemene wet bestuursrecht de volgende herstellende sancties opleggen:

- Waarschuwing.

- Schriftelijke aanwijzing.

- Last onder dwangsom of last onder bestuursdwang. Deze gaat gepaard met een voornemen en betreft zowel een herstellende als een bestraffende sanctie.

- Exploitatieverbod.

- Uitschrijving uit het LRK.

-

Herstellende sancties

 

Waarschuwing Aanwijzing Dwangsom Exploitatieverbod Uitschrijving

Bestraffende sancties

 

Bestuursdwang

Tabel 1

 

Als begunstigingstermijn voor de herstellende sancties hanteren we de termijnen die in het afwegingsmodel zijn genoemd.

 

4.1.2 Schriftelijk bevel door GGD

De GGD kan bij constatering van een ernstige overtreding een schriftelijk bevel als herstellende sanctie opleggen. Dit handhavingsmiddel kan door de GGD-inspecteur in spoedeisende gevallen tijdens de inspectie direct worden ingezet. De toezichthouder geeft een bevel indien hij/zij van mening is dat de kwaliteit bij een kindercentrum, gastouderbureau of gastouderopvang zodanig tekortschiet dat het nemen van maatregelen redelijkerwijs geen uitstel kan lijden. In geval van overtredingen met een lage of gemiddelde prioritering zal hier geen sprake van zijn. De inzet van dit middel wordt door de toezichthouder bepaald en niet door het college. Daarom wordt deze sanctie in de Beleidsregels niet nader genoemd.

 

4.1.3 Proportionaliteit en subsidiariteit

Handhaving is maatwerk en wordt, met de Beleidsregels als uitgangspunt, in elke situatie apart afgewogen. Proportionaliteit is daarbij van belang. Hierdoor zijn niet automatisch alle hierna genoemde stappen onverkort van toepassing op een geconstateerde overtreding. Telkens wordt afgewogen of toepassing in dit geval proportioneel is. Het college kan in alle gevallen gemotiveerd afwijken van het GGD-advies.

Maatwerk

Goed handhaven betekent ook: oog hebben voor de specifieke situatie, gezond verstand gebruiken en praktijkervaring benutten. Individuele omstandigheden - verzwarend of verzachtend – kunnen van invloed zijn op het wel of juist niet opleggen van een maatregel. Niet alle situaties zijn onderling vergelijkbaar en soms schieten regels en richtlijnen tekort. Alles overziend volgt er wel of geen actie bij een bepaalde overtreding. Dat wordt vervolgens goed toegelicht in het individuele handhavingsbesluit. Goed gemotiveerd maatwerk – zoals weergegeven in het individuele besluit - en beleid vullen elkaar in de praktijk aan. Dat doet recht aan het feit dat niet alle situaties standaard zijn. Maar wanneer er eenmaal sancties zijn opgelegd is de intentie ook om door te pakken.

Handhavingsafwegingen

Bij handhaving worden meerdere afwegingen gemaakt om te bepalen of en zo ja welke actie nodig is. Deze afwegingen zijn:

• Wat is de ernst van de overtreding?

Als een overtreding een laag risico heeft met weinig consequenties voor de directe veiligheid en gezondheid, dan wordt er doorgaans gekozen voor een ‘lichte’ handhavingsactie. Concreet betekent dat: een handhavingsbesluit met een lange hersteltermijn en geen of een lage boete. Het omgekeerde geldt voor grote risico’s en herhaalde overtredingen. In het afwegingoverzicht (bijlage 2) staan de prioriteiten en bedragen per overtreding vermeld. Nota bene: een grote hoeveelheid kleine overtredingen tegelijk zegt ook iets over de kwaliteit van de kinderopvangvoorziening en kan leiden tot zwaardere handhaving.

• Wat is de aard van de overtreding?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen overtredingen die gelet op hun aard gemakkelijk op korte termijn herhaald kunnen worden en overtredingen die na herstel voorlopig ook blijvend hersteld zijn. Bij overtredingen met een herhaalkans op korte termijn moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de dagelijkse inzet van beroepskrachten. Bij een dergelijke overtreding zal in de regel gekozen worden voor het opleggen van een last onder dwangsom. Een opgelegde dwangsom heeft namelijk een voortdurende werking en biedt de mogelijkheid om meerdere malen te onderzoeken of de overtreding blijvend verholpen is. Als de overtreding na herstel geen herhaalkans heeft op korte termijn, zoals bijvoorbeeld bij een pedagogisch beleidsplan, is een aanwijzing in eerste instantie een geschiktere maatregel. Immers als het product eenmaal aangepast is, is de overtreding meteen blijvend verholpen en is er (voorlopig) geen kans meer op een herhaalde overtreding.

 

• Hoeveel overtredingen zijn er?

Als er erg veel overtredingen tegelijk zijn, dan wordt de afweging gemaakt of er alles overziend nog sprake is van verantwoorde kinderopvang. Als dat niet het geval is, dan zal de handhaving sneller richting een (tijdelijk) exploitatieverbod gaan. Veel overtredingen ineens, is mede bepalend voor de handhavingsroute en het afstemmen van hersteltermijnen aan de situatie.

• Heeft de overtreding een financieel raakvlak?

Het inzetten van te weinig personeel bijvoorbeeld heeft een financiële consequentie voor de houder. Een goed gedoseerde boete en/of dwangsom is daarop afgestemd, omdat er voor de houder dan eerder een prikkel ontstaat om daadwerkelijk over te gaan tot herstel van de kwaliteit.

• Betreft het een herhaalde overtreding?

Als een soortgelijke overtreding binnen twee jaar meerdere keren wordt geconstateerd, leidt dit in de regel tot strengere handhaving dan bij de eerste constatering. Een boete of dwangsom kan daardoor oplopen.

• Heeft de overtreding betrekking op relatief nieuwe wetsvoorschriften?

Welke kennis over het voorschrift mag verwacht worden? In principe wordt verwacht dat de houder bekend is met alle voorschriften. Maar het kan gebeuren dat een regel nog vrij nieuw is en nog moet landen in de organisatie. Zoals met de invoering van de nieuwe kwaliteitseisen in 2018. In die gevallen – mits er geen ernstige risico’s ontstaan – zal in eerste instantie terughoudend worden gehandhaafd. Een waarschuwing of aanwijzing met een redelijke hersteltermijn is in deze situatie een adequate maatregel. We vinden het redelijk dat een houder 1 jaar na invoering hoe dan ook bekend zou moeten zijn met een nieuw voorschrift. Dan geldt dit niet meer als een verzachtende omstandigheid.

• Hoogte van een boete en grootte van de organisatie

Voor de hoogte van boetes zijn normbedragen opgesteld, gebaseerd op landelijke richtlijnen (zie het afwegingsoverzicht) voor handhaving vermeld. Een bestuurlijke boete mag zijn doel niet voorbij schieten. Het is bedoeld om te corrigeren met een goed gedoseerde prikkel en niet om onevenredige financiële ‘schade’ toe te brengen. Bij een kleine organisatie met een geringe omzet bestaat de kans dat een hoge boete een onbedoeld onevenredige effect heeft. Omgekeerd bestaat de kans dat een relatief lage boete bij een grote onderneming ook niet het gewenste effect heeft.

 

Proportionaliteit en een goede dosering zijn een belangrijk uitgangspunt bij handhaving. De gemeente hanteert daarom drie categorieën organisaties waar de normbedragen op zijn afgestemd:

1. kleine organisaties: een opvangcapaciteit van minder dan 51 opvangplaatsen.

2. middelgrote organisaties: een opvangcapaciteit van 51 tot en met 100 opvangplaatsen.

3. grote organisaties: een opvangcapaciteit van meer dan 100 opvangplaatsen.

 

Voor een grote organisatie geldt het volledige normbedrag zoals opgenomen in het afwegingsoverzicht. Voor een middelgrote organisatie is het mogelijk twee derde van het normbedrag als richtlijn te hanteren. Voor een kleine organisatie geldt vervolgens één derde deel. En voor gastouders een vijfde deel. Nota bene; het college is bevoegd om hiervan af te wijken.

Bij de bepaling van de grootte is de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) het uitgangspunt. Indien nodig worden aanvullend de registers van de Kamer van Koophandel geraadpleegd.

 

Maatwerk bij voorschrift oudercommissie

Op grond van de Wko moet de houder een oudercommissie instellen voor elk door hem geëxploiteerd kindercentrum of gastouderbureau. In de praktijk komt het voor dat het voor de houders lastig is om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. Dit komt vooral door het feit dat houders afhankelijk zijn van de bereidheid van de ouders in een oudercommissie plaats te nemen. Dit betekent echter niet dat de houders vrijgesteld worden van deze eis. Als er geen oudercommissie is, wordt getoetst of er voldoende inspanning is verricht om een oudercommissie in te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door in de nieuwsbrieven een oproep te plaatsen tot deelname aan de oudercommissie, op de website ouders te vragen deel te nemen aan de oudercommissie en tijdens de ouderavonden het belang van de oudercommissie te benadrukken en ouders te vragen. De toezichthouder beoordeelt of de houder voldoende inspanning verricht om een oudercommissie in te stellen. Als er wel een oudercommissie is, moet er worden voldaan aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.

 

 

5. Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang

“Burgemeester en wethouders van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik (Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden)

 

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op de artikelen 1.61, eerste lid, 1.65, eerste lid, 1.66 en 1.72, eerste lid, Wet kinderopvang,

 

Besluiten:

 

Het toezicht- en handhavingsbeleid Wet kinderopvang 5HL 2018 vast te stellen”.

 

5.1 Algemeen

Zie hiervoor ook een beschrijvende uitleg zoals beschreven in hoofdstuk 4. Handhaving.

Artikel 1 Toepassing

Deze beleidsregels zijn van toepassing op de handhaving naar aanleiding van een overtreding van de bij of krachtens de Wet kinderopvang gestelde regelgeving.

 

Artikel 2 Vormen van handhaving

Bij het uitvoeren van het handhavingsbeleid heeft het college de volgende mogelijkheden:

1. op herstel gericht handhavingsmiddel zoals een herstelsanctie;

2. bestraffende sanctie.

 

Artikel 3 Kwaliteitseisen

1. De kwaliteitseisen, waar aan voldaan moet worden, staan genoemd in de Wet kinderopvang en alle onderliggende regelgeving.

2. De toezichthouder kinderopvang onderzoekt de naleving van deze kwaliteitseisen en legt de bevindingen vast in een inspectierapport.

3. In de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang wordt uitgegaan van deze kwaliteitseisen.

4. In het afwegingsoverzicht worden per domein de kwaliteitseisen geclusterd weergegeven en voorzien van een prioritering en bepaling van de hoogte van de bestuurlijke boete in geval van een overtreding. Het afwegingsoverzicht is als bijlage aan deze beleidsregels toegevoegd.

 

Artikel 4 Oudercommissie

Indien houder geen oudercommissie heeft ingesteld, toetst de GGD of de houder voldoende inspanningen heeft verricht om een oudercommissie in te stellen en of er alternatieve ouderraadpleging plaatsvindt.

 

 

5.2 Herstellend traject

Artikel 5 Herstelmaatregel

1. Indien gebleken is dat een houder van een kindercentrum, een gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang niet voldoet aan één of meer kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en alle onderliggende regelgeving, kan het college in beginsel een herstellend handhavingstraject starten. Dit traject is gericht op beëindiging van de overtreding(-en) en op voorkoming van herhaling van de overtreding(-en).

2. Bij het uitvoeren van een herstellend handhavingstraject kan het college de volgende sancties toepassen:

a. aanwijzing

b. last onder dwangsom

c. last onder bestuursdwang

d. exploitatieverbod

e. intrekken van de toestemming tot exploitatie en verwijdering van de registratie uit het landelijk register kinderopvang.

3. Indien de aard van de overtreding hiertoe aanleiding geeft, kan het college besluiten om een bepaalde stap of bepaalde stappen in het herstellende traject over te slaan dan wel meerdere keren toe te passen.

4. De duur van de hersteltermijn is afhankelijk van de prioriteit die is toegekend aan de kwaliteitseis zoals afgeleid kan worden uit het afwegingsoverzicht dat als bijlage is opgenomen.

5. Bij het geven van een aanwijzing gelden de volgende hersteltermijnen:

a. prioriteit hoog: maximaal 2 weken;

b. prioriteit gemiddeld: maximaal 2 maanden;

c. prioriteit laag: maximaal 6 maanden.

Deze termijnen worden eveneens gehanteerd als begunstigingstermijn indien ervoor gekozen is om een last onder dwangsom / last onder bestuursdwang in te zetten.

 

Artikel 6

Indien niet (langer) wordt voldaan aan de definities van de Wet kinderopvang voor wat betreft de geregistreerde voorziening (kdv, bso, gob, go) wordt de gegeven toestemming tot exploitatie ingetrokken door middel van een beschikking overeenkomstig artikel 1.46 lid 5 en 6 Wet kinderopvang. Aansluitend wordt de registratie verwijderd uit het landelijk register kinderopvang.

 

5.3 Bestraffend traject

Artikel 7 Gebruik bevoegdheid opleggen bestuurlijke boete

1. Het college kan een bestuurlijke boete opleggen bij:

a. overtredingen met de prioriteit ‘hoog’ zoals opgenomen in het afwegingsoverzicht in de bijlage;

b. exploitatie zonder toestemming van het college van burgemeester en wethouders;

c. niet onverwijld melden van een wijziging aan het college van burgemeester en wethouders van in het landelijk register kinderopvang opgenomen gegevens;

d. overtreding van een norm zoals genoemd in het afwegingsoverzicht onder ‘overige overtredingen’.

2. Bij overtredingen met een prioriteit ‘gemiddeld’ of ‘laag’ zoals opgenomen in het afwegingsoverzicht in de bijlage kan het college eveneens een bestuurlijke boete opleggen (maatwerk).

 

Artikel 8 Hoogte bestuurlijke boete

1. Bij de berekening van de bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1.72 lid 1 van de Wet kinderopvang wordt voor alle overtredingen het boetebedrag dat is neergelegd in het afwegingsoverzicht als uitgangspunt gehanteerd. Vervolgens kan het college de deelfactor hanteren zoals is vastgelegd in hoofdstuk 4.1.3 onder proportionaliteit en subsidiariteit.

 

Artikel 9 Recidive

Bij de vaststelling van de boete wordt uitgegaan van:

a. 1,5 maal het onder artikel 8 bepaalde boetebedrag indien een door een bestuurlijke boete te handhaven overtreding plaatsvindt binnen een periode van twee jaar nadat een eerdere overtreding van dezelfde wettelijke norm heeft plaatsgevonden waarvoor eveneens een bestuurlijke boete was opgelegd;

b. 2 maal het onder artikel 8 bepaalde boetebedrag indien er sprake is van een derde of volgende overtreding van dezelfde wettelijke norm binnen een periode van twee jaar nadat de daaraan voorafgaande overtreding zich heeft voorgedaan waarvoor eveneens een bestuurlijke boete was opgelegd.

 

Artikel 10 Matiging

1. Het college kan besluiten om de bestuurlijke boete te matigen, indien de belanghebbende aannemelijk maakt dat op grond van

a. de ernst van de overtreding;

b. de mate van verwijtbaarheid;

c. de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan of;

d. de omstandigheden waarin de overtreder verkeert,

boeteoplegging volgens deze beleidsregels handhaving Wet kinderopvang onevenredig is.

2. Van een situatie als bedoeld in het vorige lid kan in beginsel slechts sprake zijn, indien sprake is van bijzondere omstandigheden waarin bij de vaststelling van deze beleidsregels niet is voorzien.

 

Artikel 11 Samenloop

De totale bij boetebeschikking op te leggen boete bestaat, ingeval er sprake is van meerdere overtredingen, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang 5HL 2018’. Deze beleidsregels treden in werking op de datum van de vaststelling.  

Bijlage 1

Algemene toelichting

Herstellend traject (hoofdstuk 5.2)

In een herstellend traject zijn verschillende stappen te onderscheiden.

Stap 1: aanwijzing, artikel 1.65 lid 1 Wet kinderopvang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin zich een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau bevindt dat de bij of volgens de artikelen 1.47 lid 1 en 1.48d tot en met 1.59 gegeven voorschriften (de ‘kwaliteitseisen’) niet of in onvoldoende mate naleeft, geeft de houder een schriftelijke aanwijzing.

1. In een aanwijzing wordt met redenen omkleed aangegeven op welke punten de bedoelde voorschriften niet of in onvoldoende mate worden nageleefd. Ook wordt aangegeven welke maatregelen door de houder binnen de gestelde termijn genomen dienen te worden. De duur van de hersteltermijn is afhankelijk van de prioriteit die is toegekend aan de kwaliteitseis zoals afgeleid kan worden uit het afwegingsoverzicht dat als bijlage is opgenomen.

2. In geval van een overtreding met de prioriteit hoog, bedraagt de hersteltermijn maximaal 14 dagen. Is er sprake van een overtreding met een gemiddelde of lage prioriteit dan bedraagt de hersteltermijn maximaal respectievelijk 2 of 6 maanden.

3. Na het verstrijken van de hersteltermijn dient de overtreding duurzaam beëindigd te zijn. Ter controle hiervan kan de handhaver schriftelijke bewijsstukken opvragen dan wel aan de GGD opdracht geven voor een herinspectie. Is de overtreding niet beëindigd, dan wordt een volgende stap ingezet.

 

Stap 2: last onder dwangsom of last onder bestuursdwang, artikel 125 lid 2 Gemeentewet en artikel 5:32 Awb

De algemene bestuursdwangbevoegdheid is neergelegd in artikel 125 van de Gemeentewet. In gevallen waarin het bestuursorgaan de mogelijkheid heeft om zelf de overtreding te beëindigen (op kosten van de overtreder) kan een last onder bestuursdwang opgelegd worden. De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom is een van de bestuursdwangbevoegdheid afgeleide bevoegdheid; neergelegd in artikel 5:32 Awb.

1. Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding.

2. De stap last onder dwangsom kan meerdere keren worden genomen voor een geconstateerde overtreding. Indien een eerste last onder dwangsom geen resultaat heeft gehad, kan worden overwogen een nieuwe, hogere last onder dwangsom op te leggen. Dit vereist dan wel een nieuw besluit. Ook kan besloten worden tot een volgende stap in het herstellend handhavingstraject.

3. De last onder dwangsom kan ook preventief worden opgelegd. Van een preventieve last is sprake als de last wordt opgelegd voordat enige overtreding heeft plaatsgevonden. Hiervoor geldt dat het gevaar van de overtreding klaarblijkelijk dreigt: dat wil zeggen dat de overtreding zich met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal voordoen.

 

Stap 3: exploitatieverbod, artikel 1.66 Wet kinderopvang

Het college kan de houder verbieden een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau in exploitatie te nemen dan wel de exploitatie voort te zetten. Dit kan het college onder andere in de volgende gevallen:

1. Zolang de houder een bevel of aanwijzing niet opvolgt en het opleggen van een last onder bestuursdwang niet mogelijk is (lid 1).

2. Als een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang niet of niet langer aan de kwaliteitseisen voldoet (lid 2).

 

Stap 4: het intrekken van de beschikking met toestemming tot exploitatie en het verwijdering van de registratie uit het landelijk register kinderopvang, artikel 1.46 lid 5 en 6 Wet kinderopvang, artikel 1.47a lid 2 Wet kinderopvang en artikel 8 lid 1 Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang.

Er zijn verschillende gronden waarop het college, in het kader van handhaving, de toestemming tot exploitatie kan intrekken en de registratie van deze voorziening verwijdert uit het register:

1. Indien is gebleken dat de houder niet langer de kinderopvangvoorziening exploiteert.

2. Indien uit een GGD-onderzoek of anderszins is gebleken dat de houder naar verwachting niet dan wel niet langer voldoet aan de bij of volgens hoofdstuk 1 afdeling 3, paragrafen 2 en 3 gegeven voorschriften.

3. Indien drie maanden na de registratie de exploitatie van de kinderopvangvoorziening niet

daadwerkelijk is aangevangen.

Vanaf het moment dat voor een voorziening voor kinderopvang de toestemming tot exploitatie is ingetrokken en de registratie van deze voorziening verwijderd is uit het landelijk register kinderopvang, is er geen sprake meer van kinderopvang in de zin van de wet. Voortzetten van de exploitatie leidt tot niet geregistreerde kinderopvang (illegale kinderopvang) en kan leiden tot een bestuurlijke boete of vervolging door het Openbaar Ministerie op basis van overtreding van de Wet Economische Delicten.

 

Bestraffend traject (hoofdstuk 5.3)

Een bestraffende sanctie bestraft een overtreding die ‘in het verleden’ begaan is. Er is dus een overtreding geconstateerd en dat feit wordt bestraft. De vorm van een bestraffende sanctie onder de Wet kinderopvang is de bestuurlijke boete (artikel 1.72 lid 1 Wet kinderopvang).

 

In het ‘Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang 5HL 2018’ is neergelegd op welke wijze het college invulling geeft aan zijn beleidsvrijheid.

1. Het beleid houdt in dat het college in geval van een overtreding met prioriteit ‘hoog’ altijd gebruik kan maken van zijn bevoegdheid en een boete ter hoogte van het in het afwegingsoverzicht genoemde bedrag (met inachtneming van de bepalingen over de boete in deze beleidsregels) oplegt.

2. Uitzondering hierop is de voorziening voor gastouderopvang. Hiervoor geldt dat de hoogte van de boete zoals opgenomen in het afwegingsoverzicht een factor wordt toegepast zoals genoemd in hoofdstuk 4.1.3.

3. Als er sprake is van een overtreding zoals genoemd in het afwegingsoverzicht onder ‘overige overtredingen’ dan kan het college eveneens een boete opleggen.

4. Bij overtredingen met een prioriteit gemiddeld of laag, kan het college besluiten een boete op te leggen. De hoogte van de boete zal met inachtneming van de algemene bepalingen hieromtrent worden bepaald.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

-

Artikel 2

In dit artikel worden de vormen van handhaving benoemd. Een herstelmaatregel is gericht op herstel van een overtreding en/of voorkoming van herhaling. Een bestraffende sanctie is gericht op bestraffen van een begane overtreding. In de Algemene wet bestuursrecht wordt ook wel gesproken over leedtoevoeging.

 

Artikel 3

De kwaliteitseisen waaraan bij of krachtens de Wet kinderopvang voldaan moet worden staan in de wet- en regelgeving. Een volledige opsomming is ook terug te vinden in de door de toezichthouder kinderopvang gebruikte modelrapporten (www.rijksoverheid.nl).

 

Artikel 4

Op grond van artikel 1.58 Wet op de Kinderopvang dient de houder een oudercommissie in te stellen voor elk door hem geëxploiteerd kindercentrum of gastouderbureau. In de praktijk komt voor dat het voor de houders lastig is om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. De reden ligt vooral dat de houders bij deze afhankelijk is van de bereidheid van de ouders om in de oudercommissie zitting te nemen. Daarom hebben wij besloten om af te wijken van het reguliere handhavingstraject. Dit betekent echter niet dat de houders vrijgesteld worden van deze eis. Wij zullen deze eis anders toetsen. Hierbij worden inspanningen van de houder getoetst. Hieronder volgt een overzicht met instrumenten die een houder kan inzetten om aan deze eis te voldoen:

- Flyer/ poster: Houder maakt een flyer waarin het belang van de oudercommissie benadrukt wordt. Deze flyer wordt aan elke ouder uitgereikt. De poster wordt op duidelijk zichtbare plaatsen in het kindercentrum opgehangen.

- Nieuwsbrief: Houder plaatst in elke nieuwsbrief een oproep tot een deelname in de oudercommissie.

- Website: Een oproep tot deelname wordt op de website geplaatst.

- Aandacht voor de oudercommissie aantoonbaar opgenomen als onderdeel van de intakeprocedure.

- Aandacht voor de oudercommissie tijdens de jaarlijkse oudergesprekken (in groepsverband)

- De pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van het doel en het belang van de oudercommissie en kunnen ouders hierover informeren.

- De houder heeft een (uitgeschreven) uitnodigend en uitdagend ouderparticipatiebeleid, waarbij de mogelijkheid is opgenomen dat ouderparticipatie op de ouder afgestemd wordt.

- Ouderavonden: Tijdens de ouderavonden wordt extra stilgestaan bij het belang van een oudercommissie.

 

Indien de houder aantoonbaar aan deze acht voorwaarden voldoet, dat dit een bewijs is van het verrichten van voldoende inspanningen. De toezichthouder geeft dan het advies Niet handhaven.

 

Artikel 5

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar Algemene toelichting, hoofdstuk 5.2 Herstellend traject.

 

Artikel 6

Indien een geregistreerde voorziening, te weten dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang niet meer voldoet aan de definitie hiervan in de Wet kinderopvang wordt de gegeven toestemming tot exploitatie door middel van een beschikking ingetrokken en wordt de registratie uit het landelijk register kinderopvang verwijderd. Dit, omdat uitsluitend kinderopvangvoorzieningen die aan de definitie voldoen worden geregistreerd en geëxploiteerd mogen worden. Er zal in dit geval geen herstellend handhavingstraject worden ingezet.

 

 

 

Artikel 7 Gebruik bevoegdheid opleggen bestuurlijke boete

Het opleggen van een bestuurlijke boete is een bevoegdheid van het college. Dit betekent dat het college een bestuurlijke boete op kan leggen, maar daartoe niet verplicht is. Voor een aantal hierna te noemen overtredingen is bepaald dat het college altijd van deze bevoegdheid gebruik maakt. Dit laat onverlet dat het college bevoegd blijft voor de overige overtredingen een boete op te leggen. Indien het college daartoe overgaat, is wat in deze beleidsregels is bepaald onverkort van toepassing.

In geval van de volgende overtredingen kan het college altijd een boete opleggen.

1. Overtredingen met prioriteit hoog; de bij of krachtens de artikelen 1.47 lid 1, 1.48d tot en met 1.59 Wet kinderopvang gestelde eisen, waaraan het college in verband met de naleving ervan een hoge prioriteit heeft toegekend en

2. Overige overtredingen; de overige in artikel 1.72 lid 1 Wet kinderopvang genoemde overtredingen.

 

Ad 1. De overtredingen van de kwaliteitseisen zijn geprioriteerd. In geval van een overtreding met een hoge prioriteit maakt het college gebruik van zijn bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen.

Ad 2. Deze overige overtredingen betreffen het niet melden van wijzigingen als bedoeld in het artikel 1.47 Wet kinderopvang; de verplichtingen op grond van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht; het exploiteren van een kinderopvangvoorziening in strijd met artikel 1.45 Wet kinderopvang; het niet naleven van een aanwijzing of bevel als bedoeld in artikel 1.65 Wet kinderopvang en het niet nakomen, dan wel in strijd handelen met een verbod krachtens artikel 1.66 van laatstgenoemde wet. Als er sprake is van dergelijke ‘overige overtredingen’ maakt het college eveneens gebruik van zijn bevoegdheid.

 

Artikel 8 Hoogte bestuurlijke boete

Eerste lid

In de Wet kinderopvang is het maximaal op te leggen boetebedrag aangegeven. Het college heeft derhalve beleidsvrijheid ten aanzien van het bepalen van de hoogte van het op te leggen boetebedrag naar aanleiding van een specifieke overtreding. Voor overtreding van de kwaliteitseisen geldt dat het college de hoogte van de boetebedragen heeft afgestemd op de prioritering van de overtreding. Een hoge prioritering betekent dat er ook in algemene zin sprake is van een ernstige overtreding, terwijl aan minder ernstige overtredingen een lagere prioritering (gemiddeld of laag) is toegekend.

Mede gelet op het in artikel 1.72 van de Wet kinderopvang neergelegde boetemaximum heeft dit geleid tot de volgende verdeling.

 

Prioritering Boetebedrag

Hoog € 1.000,- tot € 8.000,-

Gemiddeld € 750,- tot € 3.000,-

Laag Maximaal € 1.500,-

 

Uitzonderingen hierop zijn:

• In geval van overtreding van de artikelen 1.66 en 1.45 Wet kinderopvang is er sprake van economische delicten, gesanctioneerd in de Wet op de Economische Delicten. In artikel 1 en 6 van deze wet is bepaald dat deze overtredingen beboet worden met een boete van de vierde categorie, genoemd in artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht. De boetebedragen in onderhavig beleid komen hiermee overeen.

 

• Overtreding van artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht is een strafbaar feit; strafbaar gesteld in artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht: “Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.” Het boetebedrag voor deze overtreding, komt overeen met het artikel 23 in het Wetboek van Strafrecht, genoemde bedrag voor overtredingen van de tweede categorie.

 

Tweede lid

Gezien het bijzondere karakter van de voorziening voor gastouderopvang is ervoor gekozen de hoogte van de op te leggen boete met de helft te verlagen. Dit geldt niet wanneer het een kwaliteitseis is die specifiek alleen aan de gastouder wordt gesteld. In dat geval is de boete al op deze situatie afgestemd.

Het voorgaande laat onverlet dat het college op grond van artikel 5:46 lid 2 Algemene wet bestuursrecht gehouden is de hoogte van de bestuurlijke boete af te stemmen op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten, waarbij het college zo nodig rekening houdt met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Het college heeft door middel van de prioritering en de aansluiting op de betreffende strafrechtelijke overtredingen de ernst van de overtredingen geobjectiveerd.

 

Artikel 9 Recidive

Bij recidive treedt strafverzwaring op. Dit artikel bepaalt de hoogte van de strafverzwaring.

In het geval de overtreder de afgelopen twee jaar al eerder is beboet voor eenzelfde overtreding verhoogt het college de boete met 50%. Daarbij is irrelevant of de in het verleden gepleegde overtreding(en) al dan niet betrekking hadden op hetzelfde kindercentrum, gastouderbureau of gastouderopvang waarvoor de nieuwe boete wordt opgelegd. Bepalend is of de overtreder als houder al eerder een boete is opgelegd. Iedere volgende overtreding binnen de periode van twee jaar wordt bestraft met een boete van 2 maal het in het afwegingsoverzicht opgenomen boetebedrag.

 

Artikel 10 Matiging

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 11 Samenloop

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.

Bijlage 2

Afwegingsoverzicht kinderdagopvang / buitenschoolse opvang / gastouderopvang / gastouderbureau

Domein Kinderopvang, Gastouderopvang, Gastouderbureau

Registratie – wijziging - naleving Prio

riteit Boete

bedrag

Exploitatie zonder toestemming college van B en W

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.

bso, kdv artikel 1.1 lid 1 jo 1.49 Wko Hoog

€ 20.500,-

(boete 4e categorie )

 

GASTOUDERBUREAU

Een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt.

artikel 1.1 lid 1 jo 1.49 Wko

GASTOUDEROPVANG

Kinderopvang door tussenkomst geregistreerd gastouderbureau; in gezinssituatie; op woonadres gastouder of vraagouder.

artikel 1.1 lid 1 jo 1.49 Wko

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

Een buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf, een gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek door de GGD heeft plaatsgevonden en uit dit onderzoek blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de bij of krachtens de artikelen 1.48d tweede en derde lid en 1.49 tot en met 1.59 gestelde regels uit de Wet kinderopvang.

artikel 1.45 lid 3 Wko

 

Onverwijld melden wijziging aan het college

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

De houder van een buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf of gastouderbureau meldt een wijziging in de gegevens aan het college met het verzoek de gegevens te wijzigen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden de te melden gegevens aangewezen.

artikel 1.47 lid 1 en 6 Wko; artikel 7 lid 2, 3 en 4 Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang Hoog € 2.000,-

 

Inrichting administratie

BUITENSCHOOLSE OPVANG, KINDERDAGVERBLIJF en GASTOUDERBUREAU

Eisen gesteld aan de inrichting van de administratie van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau opdat de toezichthouder een onderzoek kan uitvoeren op de naleving van de bij of volgens wet gegeven voorschriften.

 

bso, kdv artikel 1.53 Wko, artikel 11 lid 1 en 2 Regeling wet kinderopvang

bso, gob, kdv artikel 11 lid 1 Regeling Wet kinderopvang

bso, kdv artikel 11 lid 2 Regeling Wet kinderopvang

gob artikel 1.56 lid 6 Wet kinderopvang, , artikel 11 lid 1 en 3 Regeling Wet kinderopvang

Gemiddeld

€ 1.500,-

per ontbrekend stuk

 

Een schriftelijke overeenkomst per (vraag)ouder

 

kdv en bso artikel 1.52 lid 1,

gob artikel 1.52 lid 1 en 1.56 lid 4 Wko

 

GASTOUDERBUREAU

Inzichtelijke betalingen van vraagouders aan gastouderbureau en doorbetaling van gastouderbureau aan gastouders

artikel 1.49 lid 4b en 1.56 Wko; artikel 11 lid 1 en 3 Regeling Wet kinderopvang Hoog € 1.500,-

Een ondertekend origineel van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.

artikel 1.56 Wko ; artikel 7 lid 4 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang Gemiddeld € 1.000,-

per voorziening voor gastouderopvang

 

Naleving kadervoorschriften

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Houder biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.

artikelen 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wko; dagopvang: artikel 2 besluit kwaliteit kinderopvang of BSO artikel 11 Besluit kwaliteit kinderopvang Prioritering en boetebedrag zijn aangegeven bij de inhoudelijke overtredingen, die de overtreding van verantwoorde kinderopvang veroorzaken.

 

 

GASTOUDERBUREAU

Houder draagt zorg voor een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden van het bureau, waaronder wordt verstaan:

a. het tot stand brengen en begeleiden van gastouderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving;

b. het doorgeleiden van de betalingen van ouders aan gastouders.

c.

artikelen 1.49 lid 4 en 1.56 lid 1 Wko

GASTOUDEROPVANG

Houder biedt verantwoorde gastouderopvang aan waaronder wordt verstaan opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

artikelen 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 Wko

 

 

Domein Pedagogisch Klimaat Prioriteit Boetebedrag

Pedagogisch beleidsplan

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Elke buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf beschikt over een pedagogisch beleidsplan.

 

bso en kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

Hoog € 8.000,-

GASTOUDERBUREAU

Houder stelt een pedagogisch beleidsplan vast, waarin de voor dat gastouderbureau kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.

artikelen 1.49 lid 4, en 1.56 lid 1 en 2 Wko; artikel 11 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang; artikel 12a lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang

 

Inhoud pedagogisch beleidsplan

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

 

bso en kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikelen 11 en 12 lid 2a Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikelen 2 en 3 lid 2a Besluit kwaliteit kinderopvang

Gemiddeld € 3.000,-

Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de overige daaraan gestelde kwaliteitseisen.

 

bso en kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 12 lid 2, 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 3 lid 2, 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

GASTOUDERBUREAU

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen ten minste een beschrijving van: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen om en sociale competenties te ontwikkelen en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.

artikelen 1.49 lid 4, en 1.56 lid 1 en 2 Wko; artikel 11 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang artikel 12a lid 1 onder a Regeling kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang Gemiddeld € 3.000,-

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het aantal kinderen dat door de gastouder wordt opgevangen en de leeftijden van die kinderen.

En het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de eisen die aan de voorzieningen voor gastouderopvang worden gesteld.

artikelen 1.49 lid 4, en 1.56 lid 1 en 2 Wko; artikel 11 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang artikel 12a lid 1 onder b en c Regeling kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang

 

Pedagogische praktijk

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Houder draagt er zorg voor dat er conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

Gemiddeld € 3.000,-

GASTOUDERBUREAU

Houder voert een zodanig beleid dat de gastouder de kwaliteitseisen kan naleven en stelt hiertoe het pedagogisch beleidsplan ter beschikking aan de gastouder.

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het pedagogisch beleid uitvoeren. Het pedagogisch beleid is door het gastouderbureau aan de gastouders verstrekt.

artikelen 1.49 lid 4 sub a en 1.56 lid 1, artikel 11 en 16 Besluit kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang Gemiddeld € 3.000,-

GASTOUDEROPVANG

De gastouder handelt overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan dat door het gastouderbureau is opgesteld en ter beschikking is gesteld.

artikel 1.56b lid 1 en 2 Wko; artikel 16 Besluit kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang Gemiddeld € 1.000,-

 

Kinderdagverblijf / Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van ontwikkelingsdomeinen.

 

artikel 1.50b Wko; artikelen 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Hoog

€ 2.000

 

Per acht feitelijk aanwezige kinderen in de groep is ten minste één beroepskracht aanwezig.

 

artikel 1.50b Wko ; artikel 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.

 

artikel 1.50b Wko ; artikel 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: een getuigschrift of een erkende beroepskwalificatie.

 

artikel 1.50b Wko ; artikel 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie;

artikel 10c Regeling Wet kinderopvang

Gemiddeld € 1.500,-

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.

 

artikel 1.50b Wko ; artikel 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Gemiddeld € 3.000,-

niet aanwezig

 

€ 1.000,-

niet actueel

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

artikel 1.50b Wko ; artikel 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie Gemiddeld € 1.000,-

Inrichting administratie voorschoolse educatie

Een overzicht van alle bij het kinderdagverblijf werkzame beroepskrachten in relatie tot de behaalde diploma’s en getuigschriften.

 

Artikel 1.53 Wko; artikel 11 lid 2a Regeling Wet kinderopvang

Gemiddeld € 1.000,-

 

 

Domein Personeel en Groepen

Prioriteit Boetebedrag

Verklaring omtrent het gedrag / personenregister

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

1. Verklaring omtrent het gedrag en Personenregister

- De houder (of voorgenomen houder), personen die werkzaam zijn (of zullen zijn) op de kinderopvangvoorziening, personen die inzage hebben in de persoonlijke gegevens van kinderen, huisgenoten (18+), structureel aanwezigen en overige personen zoals benoemd in artikel 1.50 lid 3, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang.

- Voornoemde personen zijn gekoppeld aan de houder(s).

 

kdv en bso artikel 1.48d en 1.50 lid 3 tot en met 8Wko

gob artikel 1.48d en 1.56 lid 3 Wko

gastouder artikel 1.48d en 1.56b lid 3 Wko

Hoog

€ 4.000,-

per ontbrekende inschrijving

 

€ 2.000,-

per ontbrekende koppeling

 

2. Verklaring omtrent het gedrag en Personenregister

Werkzaamheden van personen worden pas aangevangen nadat de koppeling tussen personen en de houder tot stand is gebracht.

 

Kdv en bso artikel 1.50 lid 4 Wko

Gob artikel 1.56 lid 3 Wko

Hoog € 4.000,-

3. Verklaring omtrent het gedrag (ouderparticipatie crèche)

De in artikel 1.57 lid 2 genoemde ouders, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is van twee maanden bij aanvang van de werkzaamheden, is voor aanvang overlegd. Voor de verklaring omtrent het gedrag ouder is dan twee jaar, wordt aan de houder een nieuwe (recente) verklaring overlegd.

artikel 1.57 lid 1 tot en met 6 Wko

 

Passende beroepskwalificatie of deskundigheidseisen / Algemeen

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

1. Passende beroepskwalificatie voor beroepskrachten conform de meest recent aangevangen cao kinderopvang;

2. De inzet van beroepskrachten in opleiding gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang;

3. Gedurende de opvang is er ten minste één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor eerste hulp aan kinderen.

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2; 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 13 lid 4; 15 lid 1 en 2 en 16 lid 1,2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; artikel 9a lid 1 en 2; artikel 9b en 9c Regeling Wet kinderopvang

kdv artikel 4 lid 5; 6 lid 1 en 2; 7 lid 1,2,7,8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; artikel 7 lid 1, artikel 8 en 9 Regeling Wet kinderopvang Hoog € 4.000,-

geen (juiste) beroepskwalificatie of verkeerd ingezette beroepskracht in opleiding

 

€ 2.000,-

Geen (juiste) EHBO kwalificatie

 

GASTOUDEROPVANG

1. Gastouder beschikt over een getuigschrift van een (beroeps)opleiding of erkenning van een beroepskwalificatie;

2. Gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen.

 

artikel 1.56b 1 en 2 Wko

artikel 13 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

artikelen 10, 10a, 10b en 10d Regeling Wet kinderopvang Hoog € 3.000,-

Ad 1

 

€ 2.000,-

Ad 2

 

Passende beroepskwalificatie / Meertalige opvang

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor de werkzaamheden passende certificaat of diploma

art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang;

artikel 15 Besluit kwaliteit kinderopvang Hoog € 4.000,-

geen juiste kwalificatie

 

Personeelsformatie per gastouder / door gastouderbureau

Het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op jaarbasis ten minste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling.

artikel 1.56 lid 7 Wko; artikel 11b lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang Gemiddeld € 2.000,-

 

 

Beroepskracht-kindratio

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten is afgestemd op het aantal aanwezige kinderen in een

- stamgroep (dagopvang);

- in een basisgroep (bso);

- in een combinatiegroep (dagopvang en buitenschoolse opvang).

Daarbij is rekening gehouden met de leeftijd en het aantal aanwezige kinderen.

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 16 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 7 lid 1, 2 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang

Hoog

€ 5.000,-

 

Indien kinderen bij een activiteit hun stamgroep (dagopvang) of hun basisgroep (buitenschoolse opvang) verlaten leidt dit niet tot een verlaging van de minimaal in te zetten beroepskrachten.

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 16 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 7 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

Hoog € 2.500,-

 

Minder beroepskrachten inzetten

- Op schooldagen kan de buitenschoolse opvang ten hoogste een half uur per dag en op vrije dagen van de basisschool en tijdens schoolvakanties ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten inzetten.

- Dagopvang kan ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten inzetten.

- Indien bij het afwijken van de beroepskracht-kindratio één beroepskracht aanwezig is, is ter ondersteuning van deze beroepskracht een andere volwassene aanwezig.

- Indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht aanwezig is wordt dan is een andere volwassene telefonisch bereikbaar en bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig.

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 13 lid 3f; 16 lid 4, 5 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 4 lid 3f; 7 lid 4, 5 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang Hoog € 2.500,-

Per minder ingezette beroepskracht of ontbreken achterwacht

 

Opvang in groepen / Stabiliteitseisen

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

De opvang vindt plaats in stamgroepen (dagopvang) of basisgroepen (bso).

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso; artikel 18 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 9 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

Hoog

€ 4.000,-

Eisen aan de maximale omvang van de stamgroep (dagopvang) of van de basisgroep (buitenschoolse opvang).

Eisen aan de maximale omvang van een gecombineerde groep, indien een stamgroep (dagopvang) en een basisgroep (buitenschoolse opvang) gecombineerd worden.

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 18 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 9 lid 2 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang

€ 2.000,-

per kind teveel

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders kan een kind gedurende een vooraf schriftelijk met de ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep (dagopvang) of basisgroep (bso).

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 18 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 9 lid 9 Besluit kwaliteit kinderopvang € 2.000,-

per ontbrekende toestemming

 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen.

- de mentor is een beroepskracht van het kind;

- bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders (dagopvang);

- bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders (bso);

- de mentor is voor ouders het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en welbevinden van het kind (dagopvang);

- de mentor is voor ouders en kind het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en welbevinden van het kind (buitenschoolse opvang);

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang

Gemiddeld € 1.500,-

KINDERDAGVERBLIJF

Houder deelt ouders en kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke beroepskracht(en) op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn toegewezen

artikelen 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wko; artikel 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

Hoog

€ 2.000,-

 

- Ten hoogste twee vaste beroepskrachten bij kinderen tot één jaar.

- Ten hoogste drie vaste beroepskrachten bij kinderen van één jaar of ouder.

 

artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko; artikel 9 lid 4 en 5 Besluit kwaliteit kinderopvang

€ 1.500,-

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes

artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko; artikel 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang

€ 1.500,-

GASTOUDEROPVANG

De maximale groepsgrootte per gastouder wordt afgestemd op de leeftijd van de op te vangen kinderen (0 tot 13 jaar). De eigen kinderen in de leeftijd tot 10 jaar worden meegerekend.

artikel 1.49 lid 3, 1.56 b lid 1 en 2 Wko; artikel 14 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; artikel 13 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang Hoog € 2.000,-

 

Gebruik voorgeschreven voertaal

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

De Nederlandse voertaal wordt gebruikt of er wordt meertalige buitenschoolse opvang verzorgd. Waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of spreektaal in levend gebruik is mag ook die taal als voertaal worden gebruikt

OF

Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode

Kdv, bso en go artikel 1.55 Wko

Gemiddeld € 3.000,-

Domein Veiligheid en gezondheid Prioriteit Boetebedrag

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

- De houder heeft voor elke kdv en bso een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.

- De houder draagt er zorg voor dat er conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

Hoog € 8.000,-

ontbreken

beleid

 

€ 4.000,-

niet ernaar handelen

- De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum.

- Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang

€ 4.000,-

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat in ieder geval de volgende elementen:

1. Wijze waarop er continu proces is van vormen, implementeren, evalueren en actualiseren van het beleid;

2. Voornaamste risico’s en het risico van grensoverschrijdend gedrag, waaronder het vierogenprincipe bij de dagopvang

3. Plan van aanpak voornaamste risico’s en grensoverschrijdend gedrag

4. Omgaan met risico’s,

5. Inzichtelijk voor medewerkers en ouders

6. Achterwacht

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 13 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 4 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

 

€ 2.000,-

De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

 

Kdv artikel 1.49 lid 1 en 2; 1.50 lid 1 en 2 Wko, artikel 4 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang Hoog €4.000

Gedurende de opvang is er tenminste één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor eerste hulp aan kinderen.

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; artikel 9b Regeling Wet kinderopvang

kdv artikel 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; artikel 8 Regeling Wet kinderopvang

Hoog

€ 2.000,-

 

 

Inventarisatie veiligheids- en gezondheidsrisico’s

GASTOUDERBUREAU

- De houder van het GOB voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de door de gastouder op te vangen kinderen op het opvangadres gewaarborgd is.

- De houder van het GOB inventariseert jaarlijks samen met de gastouder de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van alle voor kinderen toegankelijke ruimten in elke woning waar gastouderopvang plaats vindt.

- De houder van het GOB stelt samen met de gastouder een plan van aanpak op.

- De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid bevat in ieder geval een beschrijving van de benoemde thema’s.

 

artikel 1.49 lid 4 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wko;

artikel 7 lid 1, 2, 3 en 5 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; artikel 11 lid 3 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Hoog

€ 8.000,-

geen inventarisatie

 

€ 4.000,-

>1 jaar,

niet actueel

 

€ 2.000,-

per niet beschreven thema

 

GASTOUDEROPVANG

- De gastouder houdt bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening met de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.

- De gastouder draagt er zorg voor dat de maatregelen uit het plan van aanpak binnen de gestelde termijn worden genomen.

- De gastouder draagt zorg voor een actuele lijst van ongevallen

- Op ieder adres waar opvang plaatsvindt, is een op dat adres toegespitste inventarisatie aanwezig.

 

artikel 1.49 lid 3; 1.56b lid 1 en 2 Wko, artikel 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang, artikel 11 lid 1, 2 en 4 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Hoog € 2.000,-

 

Bereikbaarheid en achterwacht

- Een gastouder is goed telefonisch bereikbaar

- Zorgt voor een adequate vervanging bij calamiteiten bij opvang van meer dan drie aanwezige kinderen.

1. Achterwachtregeling

2. Achterwacht is bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig

3. Achterwacht is gedurende de opvanguren altijd telefonisch bereikbaar

 

artikelen 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wko artikel 12 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang, artikel 12 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Hoog € 1.000,-

 

Meldcode kindermishandeling

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende elementen bevat: stappenplan; toebedeling van verantwoordelijkheden; aandacht voor bijzondere vormen van geweld; omgaan met vertrouwelijke gegevens.

 

kdv artikel 1.49 lid 1 en 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wko; 5 besluit kwaliteit kinderopvang

bso 1.49 lid 1 en 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wko; artikel 14 Besluit kwaliteit kinderopvang

gob artikel 1.49 lid 4a; 1.51a lid 1,2,3 en 5 Wko; artikel 8 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Hoog € 8.000,-

- De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij personeel of bij gastouders

- De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht (gewelds- of zedendelict) en bevordert de kennis en het gebruik ervan.

 

bso, kdv artikelen1.49 lid 1; 1.51a lid 4, 1.51b en 1.51c Wko

gob artikelen 14.49 lid 4a; 1.51a lid 4, 1.51b en 1.51c Wko € 2.000,-

 

Domein Accommodatie en inrichting

Prioriteit Boetebedrag

Binnen- en buitenruimte

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn

- veilig,

- toegankelijk en

- passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

 

bso, kdv artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko;

bso artikel 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

Gemiddeld € 2.000,-

 

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Per aanwezig kind is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar.

 

artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko; artikel 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang Gemiddeld € 2.000,-

3-3.5m²

€ 3.000,-

< 3m²

- Per aanwezig kind is ten minste 3 m² vaste buitenspeelruimte beschikbaar.

- De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum.

- Niet aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid en voor kinderen veilig en toegankelijk

 

artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko; artikel 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang € 1.000,-

2-2.5m²

en overige eisen

€ 2.000,-

< 2m²

KINDERDAGVERBLIJF

- Per aanwezig kind is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar.

- Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.

 

artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko; artikel 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang

Gemiddeld

€ 2.000,-

3-3.5 m²

€ 3.000,-

< 3 m²

€ 2.000,-

per ontbrekende ruimte;

 

Voor aanwezige kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar is in ieder geval een afzonderlijke slaapruimte aanwezig.

 

artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko; artikel 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang € 2.500,-

- Per aanwezig kind is ten minste 3 m² vaste buitenspeelruimte beschikbaar.

- De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het kinderdagcentrum.

- Voor kinderen vanaf twee jaar is de buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het kinderdagcentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw.

 

artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko; artikel 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

Gemiddeld

€ 1.000,-

2-2.5m²

en overige eisen

 

€ 2.000,-

< 2m²

 

 

Woning

GASTOUDEROPVANG

- De woning waar gastouderopvang plaatsvindt beschikt over voldoende speelruimteruimte;

- De slaapruimte voor kinderen tot 1,5 jaar is afzonderlijk en op het aantal kinderen afgestemd

- De binnen- en buitenruimten waar de kinderen verblijven zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

 

artikelen 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wko; artikel 15 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; artikel 14 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Gemiddeld

€ 1.000,-

 

De woning waar gastouderopvang plaatsvindt is te allen tijde rookvrij.

De woning waar gastouderopvang plaats vindt is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders

 

artikelen 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wko; ; artikel 15Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

artikel 14 lid 1 onder c en d Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang Hoog € 1.500,-

 

Domein Ouderrecht

Prioriteit Boetebedrag

Informatie

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden dat er minder beroepskrachten ingezet worden dan vereist.

 

bso artikel 1.50 lid 1 en 2 Wko; artikel 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang

Kdv artikel 1.50 lid 1 en 2 Wko; artikel 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang

Gemiddeld € 1.000,-

De houder informeert (vraag)ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.

 

bso, kdv artikel 1.54 lid 1 Wko

gob artikel 1.54a

 

- De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen.

- Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.

 

bso, kdv artikel 1.54 lid 2 en 3 Wko

gob artikel 1.54a lid 2, 3 Wko

 

GASTOUDERBUREAU

- De houder informeert de vraagouder over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan.

- De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid inzichtelijk is voor de vraagouders.

- In de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder is duidelijk te zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat en welk deel naar de gastouder.

 

artikelen, 1.49 lid 4 sub a, 1.56 lid 1, 2, 4 en 6 en 1.56b lid 1 en 2 Wko; artikel 7 lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; artikel 12a lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang; artikel 11b Regeling Wet kinderopvang Gemiddeld € 1.000,-

 

Oudercommissie

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

1. Houder heeft een oudercommissie ingesteld

2. De houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. Geldt enkel wanneer er maximaal 50 kinderen worden opgevangen/50 gastouders aangesloten zijn.

3. Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: - de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; en de aspecten waarop adviesrecht bestaat

 

bso, gob, kdv artikel 1.58 lid 1 en 2 Wko

Laag € 2.500,-

Binnen 6 maanden na de registratie in het LRK heeft de houder het reglement oudercommissie vastgesteld, tenzij er op grond van artikel 1.58 lid 2 geen oudercommissie is ingesteld.

bso, gob, kdv artikelen 1.58 lid 3 en 1.59 lid 1 Wko

 

Samenstelling oudercommissie

bso, gob, kdv artikel 1.58 lid 4, 5 en 6 Wko

Laag € 500,-

Inhoud van reglement oudercommissie

bso, gob, kdv artikel 1.59 Wko

 

 

 

 

 

 

 

Klachten en geschillen

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

- Aansluiting bij Geschillencommissie

- De mogelijkheid om geschillen aan de commissie voor te leggen wordt op passende wijze aan ouders kenbaar gemaakt.

 

bso, kdv, gob artikel 1.57c lid 1 en 2 Wko; artikel 5 Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang Laag

€ 1.500,-

Schriftelijk vastgelegde klachtenregeling ouders voldoet aan de gestelde eisen.

bso, kdv, gob artikel 1.57b lid 1 en 2 Wko € 1.500,-

geen informatie

€ 1.000,-

informatie niet volledig

Openbaar Jaarverslag klachten

bso, kdv, gob artikel 1.57b lid 4, 5, 6, 7, 8 en 9 Wko; artikel 11h Regeling Wet kinderopvang

€ 1.500,-

geen jaarverslag

of te laat

Houder handelt overeenkomstig de klachtenregeling.

De klachtenregeling wordt op passende wijze onder de aandacht van ouders gebracht

bso, kdv, gob artikel 1.57b lid 3 Wko Laag € 500,-

 

Domein Kwaliteit gastouderbureau Prioriteit Boetebedrag

Kwaliteit gastouderbureau

De houder draagt er zorg voor dat per voorziening voor gastouderopvang beoordeeld wordt hoeveel kinderen en van welke leeftijd opgevangen kunnen worden.

artikelen 1.49 lid 4aen 1.56 lid 1 en 2 Wko; artikel 14 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; artikel 11b lid 1 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang Hoog

€ 2.000,-

per niet beoordeelde voorziening

Overige kwaliteitscriteria gastouderbureau, de houder draagt er zorg voor:

- dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders tijdens de opvang de voorgeschreven voertaal gebruiken

- een intakegesprek met de gastouder en met de vraagouder.

- een koppelingsgesprek voor elke nieuwe koppeling tussen vraag- en gastouder

- dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar wordt bezocht, waarbij het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van deze bezoeken.

- jaarlijks mondelinge evaluatie van de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze schriftelijk vast.

 

artikelen 1.49 lid 4a; 1.55; en 1.56 lid 1 en 2 Wko; artikel 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; artikel 11a Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang Gemiddeld € 1.250,-

per voorschrift

Zorgplicht gastouderbureau

Gastouderbureau is goed bereikbaar voor vraagouder en gastouder.

 

artikelen 1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 1 en 2 Wko; artikel 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; Artikel 11b lid 3 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Hoog € 1.250,-

Overige voorschriften welke niet nageleefd worden

Schenden medewerkingsplicht

artikel 5:20 Awb; artikel 1.72 Wko

Hoog

€ 4.100,-

(boete tweede categorie)

Niet opvolgen aanwijzing / bevel

artikel 1.72 lid 1 Wko € 4.000,-

 

Niet opvolgen exploitatieverbod / exploiteren zonder toestemming (art. 1.45 lid 3 Wko)

artikel 1.72 lid 1 Wko

€ 20.500,-

(boete vierde categorie)

Niet nakomen afspraak als bedoeld in artikel 167 Wet op primair onderwijs

artikel 1.72 lid 1 Wko € 4.000,-

 

 

Bijlage 3 (momentopname april 2018)

 

Vianen

 

 

Kinderdag verblijven (KDV)

Buiten schoolse opvang (BSO)

Gastouderbureau (GOB)

1. KDV "Duimelotje"

Zwanengat 5

4132 XC Vianen

Houder: St. Kinderopvang Vianen (SKV)

BSO De Duim

De Looch 11

4133 DK Vianen

Houder: SKV

 

2. KDV "Klein Duimpje"

Het Slyk 5

4133 EA Vianen

Houder: SKV

BSO De Egbertus

Achterstraat 30

4132 VE Vianen

Houder: SKV

 

3. KDV "Kruimel"

Aimé Bonnastraat 8

4132 CD Vianen

Houder: SKV

Voorschoolse educatie: Ja

BSO De Rank

't Wed 14

4132 CC Vianen

Houder: SKV

 

4. Peuterhuis Klimop De Hagen

Grote Geusplein 3

4131 GZ Vianen

Houder: St. PSZ Klimop

Voorschoolse educatie: Ja

BSO De Vos

Bongerd 2

4124 AK Hagestein

Houder: SKV

 

5. Peuterhuis Klimop Monnikenhof

De Looch 11

4133 DK Vianen

Houder: St. PSZ Klimop

Voorschoolse educatie: Ja

BSO Kidzkeet

Populierstraat 43

4131 AR Vianen

Houder: SKV

 

6. PSZ 't kleine Vosje

Bongerd 4

4124 AK Hagestein

Houder: SKV

BSO Wijs!

Westelijke Parallelweg 1

4133 NH Vianen

Houder: BSO WIJS! LLP

 

7. PSZ de Zijderupsjes

Schoolstraat 3

4122 GA Zijderveld

Houder: SKV

BSO Zijderveld

Schoolstraat 3

4122 GA Zijderveld

Houder: SKV

 

8. PSZ de Zonnestraaltjes

Kerkstraat 5

4121b EA Everdingen

Houder: SKV

 

9. St. PSZ Hummullus

Het Slyk 7

4133 EA Vianen

Houder: St. PSZ Hummullus

 

 

 

Leerdam

 

 

Kinderdag verblijven (KDV)

 

Buiten schoolse opvang (BSO)

Gastouderbureau GOB)

 

1. Juultje

Koningin Emmalaan 45

4141 EA Leerdam

Houder: St. Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN)

Voorschoolse educatie: Ja

BSO Eilandkanjers

Drossaardslaan 64

4143 BD Leerdam

Houder: SKCN

Kinderland

Tiendweg 11B

4142 EG Leerdam

Houder: SKCN

 

2. Kinderdagverblijf De Krullevaar

Tiendweg 11b

4142 EG Leerdam

Houder: SKCN

Voorschoolse educatie: Ja

BSO Glaskanjers

Tiendweg 11b

4142 EG Leerdam

Houder: SKCN

Rivierenkind

Diefdijk 27A

4143 ME Leerdam

Houder: Rivierenkind Gastouderbemiddeling B.V.

 

3. Kinderdagverblijf De Matroosjes

Eiland 1

4143 EN Leerdam

Houder: Huis ter Leede

BSO Hofkanjers PSZ Juultje

Koningin Emmalaan 45

4141 EA Leerdam

Houder: SKCN

 

4. Klimaap

Kerkweg 3

4145 MP Schoonrewoerd

Houder: SKCN

Voorschoolse educatie: Ja

Pluskanjers

Prinses Irenelaan 2

4141 ES Leerdam

Houder: SKCN

 

5. Peutergroep Joh. Calvijnschool

Buizerdstraat 1

4143 BA Leerdam

Houder: Ver. tot het vertrekken van Onderwijs op Ger. Grondslag te Leerdam

Polderkanjers

Koningin Wilhelminalaan 17

4247 EM Kedichem

Houder: SKCN

 

6. Peuterspeelzaal Emma

Raadsliedenstraat 120

4142 BV Leerdam

Houder: SKCN

Voorschoolse educatie: Ja

Woerdkanjers

Kerkweg 3

4145 MP Schoonrewoerd

Houder: SKCN

 

7. Peuterspeelzaal Kiekeboe

Tiendweg 62a

4142 EL Leerdam

Houder: SKCN

Voorschoolse educatie: Ja

 

8. Peuterspeelzaal Pepijn

Drossaardslaan 68

4143 BD Leerdam

Houder: SKCN

Voorschoolse educatie: Ja

 

 

ZEDERIK

 

 

Kinderdag verblijven (KDV)

 

Buiten schoolse opvang (BSO)

Gastouder bureaus GOB)

 

1. De Grobbevogels

Gregoriuslaan 46a

4128 SZ Lexmond

Houder: St. Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN)

BSO De Bijenkorfkanjers

Gregoriuslaan 46a

4128SZ Lexmond

Houder: SKCN

 

2. De Vrijbuiters

Gregoriuslaan 46

4128SZ Lexmond

Houder: SKCN

Voorschoolse educatie: Ja

BSO De Torenkanjers

Blommendaal 6

4231DC Meerkerk

Houder: SKCN

 

3. Grollebollen

Burgemeester Sloblaan 14

4231AB Meerkerk

Houder: SKCN

Voorschoolse educatie: Ja

BSO Purperkanjers

Meidoornlaan 2

4233CN Ameide

Houder: SKCN

 

4. Hummeltjeshoeve

Prinses Marijkeweg 34

4233HM Ameide

Houder: Nicole van Haarlem-Versluis

 

5. Ot en Sien

De Tol 12a

4233 GH Ameide

Houder: Kinderopvang de Hummeltjeshoeve

Voorschoolse educatie: Ja

 

6. Pinkeltje

Torenstraat 4

4243 JA Nieuwland

Houder: Kinderopvang de Hummeltjeshoeve

Voorschoolse educatie: Ja

 

 

 

 

 

Naar boven