Gemeenteblad van Bladel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelGemeenteblad 2018, 21141Overige besluiten van algemene strekkingBeleidsnota Gemeente Bladel Sport & Bewegen 2017+

 

 

De raad van de gemeente Bladel;

 

gelezen het voorstel R2017.137 van burgemeester en wethouders van 12 september 2017;

 

overwegende dat het huidige sportbeleid in 2008 werd vastgesteld en zich sindsdien een aantal ontwikkelingen hebben voorgedaan die tot aanvullend beleid hebben geleid en een plek moeten krijgen in de nieuwe nota;

 

dat de huidige beleidsnota “Samenwerken aan een Sportief en Gezond Bladel” moest worden geactualiseerd om te blijven beantwoorden aan de voortdurende veranderende vraag en behoeften;

 

dat sport en bewegen steeds nadrukkelijk ook als instrument wordt gezien om doelstellingen op andere gemeentelijke beleidsterreinen te kunnen realiseren;

 

dat met het vaststellen van de keuzenota “Actualiseren sport- en beweegbeleid gemeente Bladel” sturing werd gegeven aan de nadere vertaling van de inhoud en prioritering van de inzet en ambitie van de gemeente ten behoeve van een aansprekend up-to-date sport- en beweegaanbod;

 

dat de beschreven beleidsvoornemens voornamelijk het resultaat zijn van afstemming met een groot aantal betrokken en belanghebbende partijen;

 

dat het geactualiseerde sport- en beweegbeleid daarmee mag rekenen op een breed draagvlak;

 

besluit:

 

  • 1.

    de Beleidsnota Sport & Bewegen 2017+ gewijzigd vast te stellen;

  • 2.

    het college van B&W op te dragen de in hoofdstuk 3 genoemde activiteiten uit te voeren en daarbij samen met ‘het veld’ te bezien welke concrete uitvoeringsmaatregelen mogelijk zijn;

  • 3.

    een uitvoeringsbudget van € 20.000,00 beschikbaar te stellen voor het jaar 2018.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 9 november 2017.

 

De raad voornoemd,

de griffier, L.A.J. Dirks

de voorzitter, Ing. P.M. Maas

 

De Beleidsnota is als bijlage toegevoegd.