Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2018, 207796VerordeningenVerordening Interferentiegebieden Bodemenergiesystemen gemeente Utrecht 2018

De raad van de gemeente Utrecht,

Gelezen het voorstel van b en w van 22 mei 2018;

gelet op artikelen 121 en 147 Gemeentewet, artikel 2.2b Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 18 Wet bodembescherming (Wbb)

overwegende dat:

 

ter voorkoming van interferentie tussen gesloten en tussen gesloten en open bodemenergiesystemen onderling of anderszins ter bevordering van een doelmatig gebruik van bodemenergie, bij gemeentelijke verordening interferentiegebied(en) kan worden aangewezen;

 

Voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een vermogen van 70 kW of meer, dan wel een gesloten bodemenergiesysteem met een vermogen van minder dan 70 kW dat is gelegen binnen een interferentiegebied, een Omgevingsvergunning met beperkte milieutoets verplicht wordt;

 

In gebieden waar grote drukte is of wordt verwacht van bodemenergiesystemen, het nodig is dat negatieve interferentie wordt voorkomen en dat daarom een vergunningplicht voor gesloten bodemenergiesysteem met een vermogen van minder dan 70 kW dat is gelegen binnen een interferentiegebied wenselijk is;

het wenselijk is nadere voorschriften te bepalen om interferentie tussen bodemenergiesystemen te voorkomen en om het meest doelmatige gebruik van bodemenergiesystemen te bevorderen;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende

 

 

VERORDENING Interferentiegebieden Bodemenergiesystemen gemeente Utrecht 2018

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening en de toelichting wordt verstaan onder:

• gesloten bodemenergiesysteem: een installatie waarmee gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van verwarming of koeling van gebouwen door middel van een gesloten circuit van zich in de bodem bevindende leidingen, met inbegrip van het bovengrondse deel van de installatie;

• open bodemenergiesysteem: een installatie waarmee gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van gebouwen door grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, met inbegrip van het bovengrondse deel van de installatie;

• interferentiegebied: een of meerdere gebieden binnen de gemeente Utrecht waarin ordening van bodemenergiesystemen wenselijk is met het oog op het voorkomen van negatieve onderlinge beïnvloeding van meerdere bodemenergiesystemen of anderszins ter bevordering van het doelmatig gebruik van bodemenergie;

• eerste watervoerende pakket (1e wvp): de eerste watervoerende laag in de ondergrond bestaande uit zandpakket afgewisseld met kleilaagjes, dat zich bevindt vanaf 5 meter minus maaiveld tot een maximale diepte van 50 meter minus maaiveld.

Artikel 2 Aanwijzing interferentiegebieden

Ter voorkoming van interferentie tussen gesloten (en tussen gesloten en open) bodemenergiesystemen onderling of anderszins ter bevordering van een doelmatig gebruik van bodemenergie, worden de omkaderde gebieden op bijlage A aangewezen als interferentiegebied in de zin van artikel 2.2b Besluit omgevingsrecht.

 

Artikel 3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders oefenen namens de raad de bevoegdheid uit om nieuwe interferentiegebieden aan te wijzen en vast te stellen en de grenzen van een interferentiegebied te wijzigen en opnieuw vast te stellen, indien zij van oordeel zijn dat dit ter voorkoming van interferentie tussen gesloten en tussen gesloten en open bodemenergiesystemen onderling of anderszins ter bevordering van een doelmatig gebruik van bodemenergie nodig is. Van deze bevoegdheid kan pas gebruik worden gemaakt nadat de raad daarover vooraf en tijdig is geïnformeerd. Over deze wijziging vindt afstemming plaats met Gedeputeerde Staten van Utrecht.

 

Artikel 4 Aanleg gesloten bodemenergiesystemen binnen interferentiegebied

1. Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem binnen een interferentiegebied is een vergunning (een omgevingsvergunning beperkte milieutoets) van het college van burgemeester en wethouders nodig.

2. In aanvulling op artikel 5.13b van het Besluit omgevingsrecht weigert het college van burgemeester en wethouders de in lid 1 genoemde vergunning, als niet voldaan wordt aan de eisen zoals opgenomen in het bijbehorende bodemenergieplan.

 

Artikel 5 Overgangsrecht

Op een aanvraag om vergunning, ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, is deze Verordening niet van toepassing.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 5 weken na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Artikel 7 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening interferentiegebieden Bodemenergiesystemen gemeente Utrecht 2018.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 27 september 2018,

De griffier, De burgemeester,

mr. M. van Hall CMC Mr. J.H.C. van Zanen

BIJLAGE A, BEHOREND BIJ VERORDENING INTERFERENTIEGEBIEDEN BODEMENERGIESYSTEMEN GEMEENTE UTRECHT 2018

 

 

Kaarten aanwijzing interferentiegebieden bodemenergiesystemen

 

Beurskwartier

 

Merwedekanaalzone

 

Cartesiusdriehoek en 2e Daalsedijk

 

Leeuwesteyn