Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2018, 207330BeleidsregelsRegeling subsidie toegang sociaal domein en lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2019

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp, zorg, begeleiding en voor de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Wij willen maatschappelijke uitsluiting van kwetsbare groepen voorkomen en sociale/ maatschappelijke participatie bevorderen. Daar waar inwoners er zelfstandig niet uitkomen en een extra zetje in de rug nodig hebben, moet (vrij toegankelijke) ondersteuning beschikbaar en vindbaar zijn. Ook wanneer specifieke en/of zwaardere – niet vrij toegankelijke – ondersteuning nodig is (bijvoorbeeld door middel van een maatwerkvoorziening) moet dit toegankelijk en vindbaar zijn.

Ondersteuningsvragen worden integraal benaderd, dat wil zeggen dat er gewerkt wordt vanuit één gezin, één plan van aanpak. Ook wordt waar nodig, domein overstijgend gehandeld.

 

Op grond van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van lichte – vrij toegankelijke – ondersteuning, de toegang tot intensieve – niet vrij toegankelijke - ondersteuning, de aansturing en professionalering van één toegang sociaal domein en extra inzet op samenwerking tussen verschillende domeinen.

 

Wij vragen initiatiefnemers nadrukkelijk om vóór het indienen van de subsidieaanvraag een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden. Dit kan via de beleidsmedewerker van de afdeling samenleving, telefoon-nummer 013 - 52 91 311.

 

Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2019.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014;

 

besluit vast te stellen de:

 

Regeling subsidie toegang sociaal domein en lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2019.

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor:

 • 1.

  een activiteit gedurende het gehele kalenderjaar

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende activiteiten gedurende het kalenderjaar:

  • a.

   Lichte ondersteuning en toegang tot intensieve ondersteuning

  • b.

   Activiteiten op het gebied van preventie, informatie en advies, vroegsignalering en ondersteuning in het sociaal domein gericht op zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente Oisterwijk met maximale inzet van het eigen netwerk en algemeen toegankelijke voorzieningen alsmede het zijn van de toegang tot intensieve ondersteuning;

  • c.

   Activiteiten op het gebied van sociale en maatschappelijke participatie van inwoners van de gemeente Oisterwijk alsmede het zijn van de toegang tot intensieve ondersteuning;

  • d.

   Activiteiten op het gebied van formele onafhankelijke cliëntondersteuning door beroepskrachten;

  • e.

   Activiteiten op het gebied van aansturing en professionalisering van één toegang sociaal domein;

  • f.

   Activiteiten op het gebied van het verbinden van verschillende domeinen, zoals het medisch- en veiligheidsdomein.

 

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 1.029.765

 

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidie voor activiteiten voor de duur van het gehele kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

 

 

Activiteit

Bedragen in €

 

Artikel 3, onder a: Li chte ondersteuning en toegang tot intensieve ondersteuning :

lichte ondersteuning, algemeen maatschappelijk werk en het zijn van de toegang tot intensieve ondersteuning, waarvoor een bedrag van € 537.982 beschikbaar is;

specifieke deskundigheid jeugdzorg in de toegang en het zijn van de toegang tot intensieve ondersteuning, waarvoor een bedrag van € 144.950 beschikbaar is;

schakelfuncties voorschool, basisonderwijs en voortgezet onderwijs en het zijn van de toegang tot intensieve ondersteuning waarvoor een bedrag van € 143.258 beschikbaar is;

integrale vroeghulp en het zijn van de toegang tot intensieve ondersteuning waarvoor een bedrag van € 4.458 beschikbaar is

formele onafhankelijke cliëntondersteuning, waarvoor een bedrag van € 10.000 beschikbaar is

840.675

 

Artikel 3, onder b: aansturing en profe s sionalisering van één toegang :

voor activiteiten ten behoeve van de coördinatie en managen van één toegang sociaal domein, waarvoor een bedrag van € 127.090 beschikbaar is

voor activiteiten ten behoeve van de communicatie over en professionalisering van één toegang sociaal domein, waarvoor een bedrag van € 12.000 beschikbaar is

139.090

 

Artikel 3, onder c: verbinden verschillende domeinen:

verbinden met het zorg- en strafdomein waarvoor een bedrag van € 16.630 beschikbaar is;

verbinden met het medisch domein waarvoor een bedrag van € 33.370 beschikbaar is

50.000

 

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1.

  Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 2.

  Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 1, van deze regeling, is bereikt.

 • 3.

  Verlening van subsidie van aanvragen gedurende het kalenderjaar die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 2, van deze regeling is bereikt.

 • 4.

  Bij de rangschikking van de aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

 

 

 

Aspect

Maximaal aantal punten

 

1

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de subsidie

40

 

2

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers, hun netwerk en de kracht van de samenleving versterken

30

 

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of na de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe wordt voldaan aan de specifieke criteria voor de subsidieverlening.

 • 2.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • b.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • 3.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • 4.

  De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie.

 • 5.

  De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regelingen gelden de navolgende specifieke criteria:

 • 2.

  Voor de activiteit lichte ondersteuning en toegang tot intensieve ondersteuning geldt voor de aanvrager:

  • a.

   de aanvrager voert binnen de gemeente Oisterwijk activiteiten uit gericht op participatie en maatschappelijke ondersteuning van zowel jeugdigen, volwassenen als ouderen in de gemeente Oisterwijk, waarbij aandacht is voor het vergroten van zelfredzaamheid en het ontplooien van talenten;

  • b.

   de aanvrager biedt lichte ondersteuning en algemeen maatschappelijk werk vrij toegankelijk aan, zowel individueel als in groepsverband;

  • c.

   de aanvrager voert de functie van formele onafhankelijke cliëntondersteuning uit en geeft daartoe de samenwerking met andere in Oisterwijk actieve (vrijwillige) onafhankelijke cliëntondersteuners vorm;

  • d.

   de aanvrager zorgt voor de aanwezigheid van een medewerker met de specifieke deskundigheid jeugdzorg;

  • e.

   de aanvrager zorgt voor de inzet van schakelfuncties voorschool, basisonderwijs en voortgezet onderwijs;

  • f.

   de aanvrager zorgt voor de aanwezigheid en inzet van integrale vroeghulp;

  • g.

   de aanvrager voldoet aan de eisen zoals opgenomen in het Inrichtingskader van de toegang van het sociaal domein 2018-2020 en verleent medewerking aan de meest recente ontwikkelopgave Toegang sociaal domein;

  • h.

   de aanvrager heeft kennis van de basisstructuur van de gemeente Oisterwijk, zet deze zichtbaar in en werkt actief en aantoonbaar samen met partners uit de basisstructuur;

  • i.

   de aanvrager zorgt er voor dat toegangsmedewerkers bij het zijn van de toegang tot intensieve ondersteuning, de werkwijze van de gemeente Oisterwijk volgen:

   • 1.

    de toegangsmedewerker ontvangt namens het gemeentebestuur een verzoek/melding van een inwoner tot individuele ondersteuning

   • 2.

    de toegangsmedewerker voert een onderzoek uit zoals voorgeschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet

   • 3.

    de toegangsmedewerker levert nazorg

   • 4.

    de toegangsmedewerker is verantwoordelijk voor de regie van verzoek/melding tot en met nazorg

    • j.

     de aanvrager onderscheidt in zijn activiteitenplan de activiteiten, formatie én begroting naar toegangstaken en lichte ondersteuningstaken;

    • k.

     de aanvrager verantwoordt de activiteiten conform de dataset “Verantwoording subsidie toegang sociaal domein en lichte ondersteuning’’.

 • 3.

  Voor de activiteit aansturing en professionalering van één toegang sociaal domein geldt voor de aanvrager:

  • a.

   de aanvrager stuurt toegangsmedewerkers aan opdat deze zoveel als mogelijk inzetten op het zelf oplossend vermogen en de verantwoordelijkheid van inwoners en hun (relevante) netwerk en het veilig en gezond opgroeien van kinderen. Hierbij wordt ook maximaal ingezet op activiteiten die de eigen leefomgeving verbeteren en de zelfredzaamheid vergroten, informele zorg (mantel- en vrijwilligerszorg) en algemeen toegankelijke voorzieningen;

  • b.

   de aanvrager werkt actief en aantoonbaar samen met partners uit de basisstructuur;

  • c.

   aanvrager onderscheidt in zijn activiteitenplan de aqctiviteiten, formatie én begroting in toegangstaken en lichte ondersteuningstaken;

  • d.

   de aanvrager werkt om te komen tot één toegang sociaal domein aantoonbaar samen met diverse partijen, waaronder: sociale ondernemers, vrijwilligers, initiatieven van inwoners, en/of gemeentelijke adviesra(a)den

  • e.

   de aanvrager werkt mee aan de evaluatie van de huidige inrichting van de toegang van het sociaal domein en denkt mee in de doorontwikkeling van de toegang, en;

  • f.

   de aanvrager verantwoordt de activiteiten conform de dataset “Verantwoording subsidie toegang sociaal domein en lichte ondersteuning’’

 • 4.

  Voor de activiteit verbinden met verschillende domeinen geldt voor de aanvrager:

  • a.

   de aanvrager zorgt voor de inzet van specifieke deskundigheid “POH Jeugd GGZ” bij huisartsen en binnen de toegang op het gebied van geestelijke gezondheid voor jeugd en zorgt ervoor dat vanuit deze expertise de samenwerking wordt opgezocht met huisartsen, de toegnag en het onderwijs en/of;

  • b.

   de aanvrager zet specifieke expertise in binnen de toegang voor de behandeling van zeer complexe casuïstiek (samenkomst zorg- en strafketen)

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidie-ontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • d.

   een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1.

  De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie kan lager worden vastgesteld als

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3.

  Het subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1.

  Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2.

  Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

  • b.

   het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

  • c.

   het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

Artikel 21 Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1.

  Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2018 van 20 februari 2018 van toepassing.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2018 en vervalt op 1 januari 2020.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie toegang sociaal domein en lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2019.

 

 

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 25 september 2018

Ineke Depmann Hans Janssen

secretaris burgemeester