Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2018, 207313BeleidsregelsRegeling subsidie sport gemeente Oisterwijk 2019

Sport én bewegen dragen in positieve zin bij aan fysieke en psychische gezondheid, zelfontplooiing, zelfredzaamheid en aan sociale cohesie. Sport en bewegen draagt dus bij aan het goede leven en is daarmee van groot belang voor Oisterwijk. Op het vlak van sport en bewegen zijn er verschillende spelers actief die wij vanuit de kanteling in de juiste positie willen brengen waarbij we zelfwerkzaamheid faciliteren en stimuleren.

 

Wij willen de eigen verantwoordelijkheid van buitensportsportverenigingen voor hun accommodaties (kantine, kleedkamers) bevorderen en wel door middel van privatisering van de accommodaties.

 

Vanuit de Kadernota sport en bewegen 2013-2030 is een beleidswijziging ingezet waarbij de inzet verschuift van subsidiëren naar faciliteren en er ook ruimte ontstaat voor maatschappelijke initiatieven om mensen die nu niet participeren in beweging te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat sport en sportverenigingen bijdragen aan een stevige basisstructuur.

 

Op grond van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van sport en beweegactiviteiten met als doel om structurele sportdeelname van inwoners van Oisterwijk aan te moedigen. En voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten in verband met maatschappelijke inzet van sportverenigingen.

 

Wij vragen initiatiefnemers nadrukkelijk om vóór het indienen van de subsidieaanvraag een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden. Dit kan via de beleidsmedewerker van de afdeling samenleving, telefoon-nummer 013 - 52 91 311.

 

Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2019

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014;

 

besluit vast te stellen de:

 

Regeling subsidie sport gemeente Oisterwijk 2019.

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Incidentele activiteiten en activiteiten gedurende een kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor:

 • 1.

  een incidentele activiteit

 • 2.

  een activiteit gedurende het gehele kalenderjaar

Artikel 3 Activiteiten en leden

 • 1.

  Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende incidentele activiteiten in het kalenderjaar 2019:

  • a.

   incidentele sport en bewegingsevenementen georganiseerd in en voor specifieke doelgroepen in de gemeente Oisterwijk

  • b.

   incidentele activiteiten in verband met maatschappelijke inzet van sportverenigingen

 • 2.

  Subsidie wordt verleend voor in het kalenderjaar

  • a.

   de aanwezigheid van contributiebetalende in de gemeente Oisterwijk woonachtige jeugdleden die op 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop het subsidie betrekking heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt waarvoor ter controle een ledenlijst kan worden opgevraagd bij de sportkoepel

  • b.

   aantoonbare extra vervoerskosten van contributiebetalende in de gemeente Oisterwijk woonachtige gehandicapte jeugdleden die op 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop het subsidie betrekking heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

  • c.

   de kosten van de jaarlijkse erfpachtcanon van door de gemeente Oisterwijk aan de organisatie geprivatiseerde sportaccommodaties in de gemeente Oisterwijk

  • d.

   de kosten van onderhoud van door de gemeente Oisterwijk aan de overgedragen kleedkamers

  • e.

   de kosten van gebruik van een gemeentelijke binnensportaccommodatie en/of een schaatssportaccommodatie elders door contributiebetalende in de gemeente Oisterwijk woonachtige jeugdleden die op 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop het subsidie betrekking heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 165.694, onderverdeeld als volgt:

 • a.

  voor het uitvoeren van incidentele activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 lid 1, onder a en b van deze regeling: € 6.500

 • b.

  voor de aanwezigheid van leden zoals bedoeld in artikel 3 lid 2, onder a en b van deze regeling: € 46.508

 • c.

  voor de huisvesting zoals bedoeld in artikel 3 lid 2, onder c, d en e van deze regeling € 112.686

 

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidie voor incidentele activiteiten is als volgt opgebouwd:

 

 

Activiteit

Maximaal bedrag in €

 

Artikel 3, lid 1 a en b : incidentele activiteiten

Incidentele sport- en bewegingsevenementen voor specifieke doelgroepen met een maximum van € 850 per activiteit

Incidentele activiteiten in verband met maatschappelijke inzet met een maximum van € 850 per activiteit

6.500

 • 2.

  Het subsidie voor leden voor de duur van het gehele kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

 

 

Ledenafhankelijk

Bedragen in €

 

Artikel 3, lid 2 , a en b : leden

Voor de aanwezigheid van jeugdleden, € 17,50 per jeugdlid en 100% van de vervoerskosten voor gehandicapte jeugdleden met een maximum van € 1.000 per organisatie

46.508

 

 • 3.

  Het subsidie voor huisvesting voor de duur van het gehele kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

 

 

Huisvesting

Bedragen in €

 

Artikel 3, lid 2 , c : erfpachtcanon

Het subsidie is gelijk aan het bedrag van het aan de gemeente verschuldigde erfpachtcanon

112.686

 

Artikel 3, lid 2, d: onderhoud kleedkamers

Per kleedkamer een bedrag van € 670

 

 

Artikel 3, lid 2, e: huur sportaccommodatie

Huur gemeentelijk zwembad de Leije in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft: 65% in de kosten van huur voor een kalenderjaar

 

 

Huur gemeentelijke binnensportaccommodatie in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft: 25% in de kosten van huur voor een kalenderjaar

 

 

Gebruik schaatsaccommodatie in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft: 50% in de kosten van huur voor een kalenderjaar

 

 

 

 

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1.

  Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 2.

  Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, onder 1, van deze regeling, is bereikt.

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Een aanvrage om subsidie voor een incidentele activiteit als bedoeld in artikel 3, onder 1 van deze regeling moet worden ingediend 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor het subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3, onder 2 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of ná de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe wordt voldaan aan de specifieke criteria voor de subsidieverlening.

 • 2.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • b.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • 3.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • 4.

  De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie.

 • 5.

  De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling gelden de navolgende specifieke criteria:

 • 2.

  voor de incidentele sport- en bewegingsevenementen in en voor specifieke doelgroepen in de gemeente Oisterwijk geldt voor de aanvrager:

  • a.

   de aanvrager richt zijn activiteit op groepen mensen die statistisch gezien minder bewegen, namelijk mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of psychiatrische beperking, jongeren van 12-18 jaar, 25-40 jarigen en 65-plussers

  • b.

   de activiteit wordt georganiseerd door de aanvrager die het subsidie aanvraagt

  • c.

   bij de organisatie en/of uitvoering van de activiteit wordt samengewerkt met minstens één andere sportvereniging, maatschappelijke instantie, zorg- of welzijnsinstelling, wijkvereniging of wijkcentrum gehuisvest in de gemeente Oisterwijk

  • d.

   per aanvrager wordt per kalenderjaar voor één activiteit subsidie beschikbaar gesteld

  • e.

   de activiteit valt buiten het reguliere aanbod van de aanvrager en zijn vooral gericht op niet-leden van de aanvrager

 • 3.

  voor de incidentele activiteit in verband met maatschappelijke inzet van sportverenigingen geldt voor de aanvrager:

  • a.

   de activiteit wordt georganiseerd door de aanvrager die het subsidie aanvraagt

  • b.

   bij de organisatie en/of uitvoering van de activiteit wordt samengewerkt met minstens één andere sportvereniging, maatschappelijke instantie, zorg- of welzijnsinstelling, wijkvereniging of wijkcentrum gehuisvest in de gemeente Oisterwijk

  • c.

   per aanvrager wordt per kalenderjaar voor één activiteit subsidie beschikbaar gesteld

  • d.

   bij aanvraag van het subsidie er moet sprake zijn van ten minste één andere financieringsbron, niet zijnde de aanvrager zelf

  • e.

   de activiteit valt buiten het reguliere aanbod van de aanvrager en is vooral gericht op niet-leden van de aanvrager

 • 4.

  voor de subsidie voor leden geldt voor de aanvrager:

  • a.

   de aanvrager voert in de gemeente Oisterwijk sportactiviteiten uit en is aangesloten is bij een landelijke erkende sportbond of sportkoepel of een bond die deel uitmaakt van NOC*NSF

 • 5.

  voor de subsidie voor huisvesting geldt voor de aanvrager:

  • a.

   de aanvrager heeft met de gemeente Oisterwijk een erfpachtovereenkomst afgesloten met betrekking tot de privatisering van sportaccommodaties in de gemeente Oisterwijk

  • b.

   de aanvrager maakt voor de uitvoering van zijn sportactiviteiten voor jeugdigen (jeugdafdeling/jeugdteams) gebruik van een gemeentelijke binnensportaccommodatie of een schaatsaccommodatie elders

  • c.

   de aanvrager spant zich in om een maatschappelijke stageplaats beschikbaar te stellen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, ter grootte van minimaal 20 uur per jaar.

 

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 onder a wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 2.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 onder b wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 1, van deze regeling moet worden ingediend binnen 8 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 2, van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidie-ontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • d.

   een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1.

  De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie kan lager worden vastgesteld als

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3.

  De subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1.

  Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2.

  Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

  • b.

   het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

  • c.

   het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

Artikel 21 Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

 

 

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1.

  Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijven de Regeling subsidie sportdeelname gemeente Oisterwijk 2018 en Regeling subsidie huisvesting sport gemeente Oisterwijk 2018 van toepassing.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2018 en vervalt op 1 januari 2020.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie sport gemeente Oisterwijk 2019.

 

 

 

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 25 september 2018

Ineke Depmann Hans Janssen

secretaris burgemeester