Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2018, 207301BeleidsregelsRegeling subsidie opvoeden en opgroeien gemeente Oisterwijk 2019

Wij willen dat elke jeugdige de kans krijgt zich gezond en evenwichtig te ontwikkelen in een veilige leefomgeving.

Wij willen dat jeugdigen zich maximaal ontplooien en zich ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen, die op volwaardige wijze deelnemen aan de samenleving. Jeugdigen worden gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen en hierbij zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het uitvoeren van activiteiten. Verder wordt de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jeugdigen gestimuleerd. Hierbij is aandacht voor jeugdigen in kwetsbare situaties zoals jonge mantelzorgers, kinderen die opgroeien in armoede en kinderen in vechtscheidingssituaties. Wij willen hierbij de ouders zonodig bij deze verantwoordelijkheid ondersteunen. Tenslotte willen wij voorkomen dat jeugdigen afglijden en risicogedag en overlast in buurten en wijken veroorzaken.

 

Op grond van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten voor het stimuleren en ondersteunen van jeugdigen in hun ontwikkeling, ondersteuning van hun ouders/opvoeders hierbij, lichte individuele ondersteuning en ambulant jongerenwerk.

 

Wij vragen initiatiefnemers nadrukkelijk om vóór het indienen van de subsidieaanvraag een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden. Dit kan via de beleidsmedewerker van de afdeling samenleving, telefoon-nummer 013 - 52 91 311.

 

Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2019

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014;

 

besluit vast te stellen de:

 

Regeling subsidie opvoeden en opgroeien gemeente Oisterwijk 2019.

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Incidentele activiteiten en activiteiten gedurende een kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor:

 • 1.

  een incidentele activiteit

 • 2.

  een activiteit gedurende het gehele kalenderjaar.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende incidentele activiteiten in het kalenderjaar:

  • a.

   activiteiten gericht op ondersteuning bij opvoeden en opgroeien van jeugdigen in de gemeente Oisterwijk

 • 2.

  Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende activiteiten gedurende het kalenderjaar:

  • a.

   activiteiten die actieve deelname in de vorm van lidmaatschap van jongeren die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt op het gebied van scouting en kindervakantiewerk in de gemeente Oisterwijk mogelijk maken

  • b.

   activiteiten ten behoeve van jongeren, waarbij de nadruk ligt risicojongeren woonachtig in de gemeente Oisterwijk

  • c.

   activiteiten gericht op ondersteuning bij opvoeden en opgroeien van jeugdigen in de gemeente Oisterwijk

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 234.642 onderverdeeld als volgt:

 • 1.

  voor het uitvoeren van incidentele activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 onder 1 van deze regeling: € 5.000

 • 2.

  voor het uitvoeren van activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 onder 2 van deze regeling: € 219.350

 • 3.

  voor ledenafhankelijke subsidie zoals bedoeld in artikel 3 onder 2 van deze regeling: € 10.302

 

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidie voor incidentele activiteiten is als volgt opgebouwd:

 

 

Activiteit

B edrag in €

 

Artikel 3, lid 1, onder a: ondersteuning

incidentele activiteiten gericht op ondersteuning bij opvoeden en opgroeien

5.000

 

 • 2.

  Het subsidie voor activiteiten voor de duur van het gehele kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

 

 

Ledenafhankelijk

B edrag in €

 

Artikel 3, lid 2, onder a: scouting/kindervakantiewerk

Voor jeugdleden scouting een ledenafhankelijke subsidie van € 58,50 per lid (voor activiteiten, huisvesting en training kader)

Voor deelnemers kindervakantiewerk een ledenafhankelijke subsidie van € 6,40 per deelnemer

10.302

 

 

Activiteit

 

Bedrag in €

 

Artikel 3, lid 2, onder b: jongerenwerk

Activiteiten gericht op jongerenwerk, waarbij voor het formeel jongerenwerk een bedrag beschikbaar is van € 183.050 en voor informeel jongerenwerk een bedrag beschikbaar is van € 8.880

191.930

 

Artikel 3, lid 2, onder b: activiteiten jongeren azc

Wekelijkse activiteiten voor jongeren die op het asielzoekerscentrum in de gemeente Oisterwijk verblijven

6.940

 

Artikel 3, lid 2, onder c: opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning en praktische hulp aan ouders en jeugdigen

20.480

 

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1.

  Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 2.

  Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 1, van deze regeling, is bereikt.

 • 3.

  Verlening van subsidie van aanvragen gedurende het kalenderjaar die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 2, van deze regeling is bereikt.

 • 4.

  Bij de rangschikking van de aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

 

 

 

Aspect

Maximaal aantal punten

 

1

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de subsidie

40

 

2

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers, hun netwerk en de kracht van de samenleving versterken

30

 

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

 

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

 

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie voor een incidentele activiteit als bedoeld in artikel 3, onder 1 van deze regeling moet worden ingediend 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor het subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3 onder 2 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of na de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

 

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe wordt voldaan aan de specifieke criteria voor de subsidieverlening.

 • 2.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • b.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • 3.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • 4.

  De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie.

 • 5.

  De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling gelden de navolgende specifieke criteria:

 • 2.

  Voor de uitvoering van de activiteiten genoemd in dit artikel wordt door de aanvrager in het activiteitenplan beschreven hoe wordt voldaan aan de navolgende criteria voor de subsidieverlening:

  • a.

   de activiteiten zijn er op gericht dat de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) inwoners wordt vergroot, de kracht van de samenleving wordt versterkt en de vraag naar specialistische zorg en/of ondersteuning wordt voorkomen of verminderd of waarin deze vraag integraal wordt benaderd vanuit zowel de ondersteuning in de basisstructuur als de specialistische ondersteuning. De leefwereld van de inwoner staat hierbij centraal.

  • b.

   bij de uitvoering van de activiteiten werkt de aanvrager samen met andere organisaties, netwerken en burgerinitiatieven, zoveel mogelijk in co-creatie, waardoor een impuls wordt gegeven aan de samenwerking in de meest brede zin van het woord tussen inwoners, organisaties, netwerken, bedrijfsleven en/of gemeente.

  • c.

   de aanvrager draagt zorg voor een proactieve houding van zijn medewerkers en de vrijwilligers die zij inzetten. De medewerkers beschikken over de nodige competenties om ondersteuningsvragen van inwoners op een vraaggerichte integrale manier op te pakken, stemmen af met het informele netwerk en/of met het sociaal team en maken hiervan gebruik van het regionaal ontwikkeld instrumentarium en handelen vanuit het perspectief: wat kan wel.

  • d.

   van de aanvrager die voor de uitvoering van de activiteiten vrijwilligers inzet, wordt verwacht dat zij de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van inwoners te herkennen en actief op te nemen

  • e.

   de activiteiten van de aanvrager zijn vindbaar, algemeen toegankelijk en worden laagdrempelig en via meerdere kanalen aangeboden

 • 3.

  voor de activiteit jongerenwerk en dan specifiek het formeel jongerenwerk geldt voor de aanvrager:

  • a.

   de aanvrager informeert, adviseert en ondersteunt jongeren met betrekking tot opvoed- en opgroeivragen en oefent daartoe actief een signaalfunctie uit

  • b.

   de aanvrager ondersteunt jongeren bij het ontwikkelen van talenten en het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen kracht

  • c.

   de aanvrager organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en/of cursussen over relevante thema’s (bijvoorbeeld tieners op arbeidsmarkt, zelfstandige participatie in de maatschappij, bevorderen sociale competenties)

  • d.

   de aanvrager organiseert sport- en spelactiviteiten in wijk en buurt in samenwerking met de combinatiefunctionarissen sport, brede schoolnetwerken en jongeren zelf

  • e.

   de aanvrager zet in op het ontwikkelen van een netwerk van voorzieningen, activiteiten en partners rond de doelgroep jongeren\

  • f.

   de aanvrager stimuleert het vrijwillig jongerenwerk en inzet van vrijwilligers

 • 4.

  voor de activiteit jongerenwerk en dan specifiek het informeel jongerenwerk geldt voor de aanvrager:

  • a.

   de aanvrager organiseert activiteiten voor jongeren in de kern Moergestel

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 onder a wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 2.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 onder b wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 1, van deze regeling moet worden ingediend binnen 8 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 2, van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidie-ontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • d.

   een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1.

  De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie kan lager worden vastgesteld als

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3.

  De subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1.

  Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2.

  Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

  • b.

   het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

  • c.

   het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

Artikel 21 Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1.

  Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie opvoeden en opgroeien gemeente Oisterwijk 2018 van 20 februari 2018 van toepassing.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2018 en vervalt op 1 januari 2020.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie opvoeden en opgroeien gemeente Oisterwijk 2019.

 

 

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 25 september 2018

Ineke Depmann Hans Janssen

secretaris burgemeester