Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2018, 207233BeleidsregelsRegeling subsidie inwoners doen mee gemeente Oisterwijk 2019

 

Wij willen dat inwoners van de gemeente Oisterwijk zelfstandige burgers zijn, die actief deel uitmaken van de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn. Wij gaan daarbij uit van eigen kracht van inwoners, hun netwerk en de omgeving. Waar nodig willen we activiteiten die gericht zijn op het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk stimuleren. Ook de actieve burgers worden uitgenodigd om hier een rol in te spelen. Uitgangspunt is dat iedere burger een talent heeft en iets zou kunnen betekenen voor een ander.

 

Het fundament van het sociale domein wordt gevormd door een sterke sociale basisstructuur. Inwoners, sleutelfiguren in de wijk, vrijwilligers en mantelzorgers vormen een belangrijke basis bij de ondersteuning van burgers. De samenhang en samenwerking met inwoners uit de wijk, vrijwilligers(organisaties), mantelzorg(organisaties), het welzijnswerk en het Sociaal Team Oisterwijk is hierbij essentieel.

 

De gemeente investeert in de sociale basisstructuur door het organiseren, aanjagen en stimuleren van goede, preventieve activiteiten en initiatieven. Inwoners zijn daarbij onmisbaar en krijgen ruimte om goede ideeën en initiatieven aan te jagen.

 

Op grond van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van activiteiten om inwoners mee te kunnen laten doen aan de samenleving, eenzaamheid te voorkomen en/of te verminderen en het bevorderen van de onderlinge samenwerking.

 

 

Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014;

 

besluit vast te stellen de:

 

Regeling subsidie inwoners doen mee gemeente Oisterwijk 2019.

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

 

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Incidentele activiteiten en activiteiten gedurende een kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor:

 • 1.

  een incidentele activiteit

 • 2.

  een activiteit gedurende het gehele kalenderjaar.

 

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende incidentele activiteiten in het kalenderjaar:

  • a.

   activiteiten gericht op het faciliteren van inwoners (65+ ers) in de gemeente om mee te kunnen blijven doen en om kwetsbare ouderen langer zelfstandig te laten wonen en functioneren.

  • b.

   activiteiten gericht op het faciliteren van mantelzorgers en/of hun naasten waaraan zij zorg verlenen, om de draaglast van de mantelzorgers te verminderen.

  • c.

   activiteiten gericht op het faciliteren van inwoners met dementie en hun netwerk om mee te kunnen blijven doen:

  • d.

   laagdrempelige sociale, culturele en sportieve activiteiten voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, psychosociale of psychiatrische beperking

  • e.

   activiteiten gericht op het belonen van vrijwilligers.

 • 2.

  Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende activiteiten in het kalenderjaar:

  • a.

   activiteiten gericht op het faciliteren van inwoners (65+ ers) in de gemeente om mee te kunnen blijven doen en om kwetsbare ouderen langer zelfstandig te laten wonen en functioneren

  • b.

   activiteiten gericht op het faciliteren van inwoners met dementie en hun netwerk om mee te kunnen blijven doen

  • c.

   activiteiten gericht op het bieden van laagdrempelig bewegingsactiviteiten voor kwetsbare inwoners

  • d.

   activiteiten gericht op beoordelen en honoreren van maatschappelijke initiatieven, waarbij de beoordeling plaatsvindt door inwoners

 

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor de subsidie is een plafond vastgesteld van € 246.850, onderverdeeld als volgt:

 • 1.

  voor het uitvoeren van incidentele activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze regeling: € 31.500, en;

 • 2.

  voor het uitvoeren van activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze regeling: € 201.350

 

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

 • 1.

  De subsidie voor incidentele activiteiten in het kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

 

 

Activiteit

Maximaal bedrag in €

 

Artikel 3, lid 1 , onder a: faciliteren van inwoners

Voor activiteiten gericht op preventie eenzaamheid en depressie, voor dagactiviteiten voor groepen, bij voorkeur in een aangewezen accommodatie

13.000

 

Artikel 3, lid 1 , onder b: faciliteren van mantelzorgers

Voor activiteiten gericht op respijtzorg, voor dagactiviteiten voor groepen, bij voorkeur in een aangewezen accommodatie

6.000

 

Artikel 3, lid 1, onder c : faciliteren van inwoners met dementie

Voor (promotie van) activiteiten die bijdragen aan de deelname van mensen met dementie (en hun netwerk) aan de samenleving en passen binnen de contouren van een dementievriendelijke gemeente Oisterwijk, bij voorkeur in een aangewezen accommodatie

8.000

 

 

 

 

 

Artikel 3, lid 1, onder d: faciliteren van inwoners met een beperking

Voor activiteiten gericht op het ontmoeten van mensen met een lichamelijke, psychosociale of psychiatrische beperking, uitvoering bij voorkeur in een aangewezen accommodatie

4.000

 

Artikel 3, lid 1, onder e : vrijwilligersprijzen

Voor activiteiten die bijdragen aan het belonen van vrijwilligers waarbij de beloning past binnen één van de bestaande vrijwilligersprijzen

500

 

 • 2.

  Subsidie voor activiteiten voor de duur van het gehele kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

 

 

Activiteit

Maximaal bedrag in €

 

Artikel 3, lid 2, onder a: faciliteren van inwoners

Voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van sociale contacten voor kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld het opzetten van een inlooppunt, organiseren van laag-drempelige activiteiten tijdens feestdagen, vakantieperioden en weekenden) waarvoor een bedrag van € 10.000 beschikbaar is

voor activiteiten ten behoeve van een in de gemeente centraal gelegen dagopvang, als ondersteuning van een zorginstelling, voor in de gemeente wonende ouderen in de leeftijd van 65 tot 85 jaar die nog mobiel zijn en behoefte hebben aan contacten danwel voor in de gemeente wonende ouderen die géén indicatie voor een zorginstelling hebben, weinig mobiel en aan huis gebonden zijn en die behoefte hebben aan contacten, met een maximum van € 4.000 per opvang, waarvoor een bedrag van € 8.000 beschikbaar is

Voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van sociale contacten in de kernen Oisterwijk en Moergestel met een maximum van € 8.500 per kern bij voorkeur in een aangewezen accommodatie, waaronder mede begrepen een bedrag van € 1.000 voor activiteiten in het kader van levenskunst voor het goed ouder worden en € 1.000 voor activiteiten gericht op advisering, werving, training en begeleiding van vrijwillige buurtgenoten, waarvoor in totaal een bedrag van € 17.000 beschikbaar is

Voor activiteiten gericht op het activeren of ondersteunen van activiteiten van de “zilveren kracht” op basis van vragen uit de samenleving door middel van het meedenken of (mee)schrijven van een (project)plan, waarvoor een bedrag van € 1.000 beschikbaar is

Voor activiteiten gericht op het verbinden en informeren van vrijwilligersorganisaties in de gemeente Oisterwijk, waarvoor een bedrag van € 1.650 beschikbaar is

Voor activiteiten gericht op het vergroten van de samenwerking tussen vrijwillige en professionele organisaties, belangenbehartiging en scholing cliëntondersteuning, waarvoor een bedrag van € 5.200 beschikbaar is

Voor activiteiten ten behoeve van een door vrijwilligers uit te voeren boodschappendienst of maatwerkvervoer van ouderen naar en van ontmoetingsactiviteiten of zorggerelateerde voorzieningen in de gemeente Oisterwijk, waarvoor een bedrag van € 43.000 beschikbaar is

85.850

 

Artikel 3, lid 2, onder b: faciliteren van inwoners met dementie

Voor activiteiten gericht op het bijdragen aan het ontmoeten en vergroten van de kennis over de ziekte dementie en de omgang met mensen met dementie bij voorkeur in een aangewezen accommodatie, waarvoor een bedrag van € 4.500 beschikbaar is

Voor activiteiten gericht op het vergroten van sociaal culturele contacten in de gemeente Oisterwijk voor mensen met dementie en hun netwerk, waarvoor een bedrag van € 12.000 beschikbaar is

16.500

 

Artikel 3, lid 2, onder c: laagdrempelige beweeg activiteiten voor kwetsbare inwoners

Voor het wijkgebonden organiseren van activiteiten en huisvesting gericht op het meer bewegen voor ouderen en valpreventie, met een maximum van € 2.766 per groep voor 40 lessen per groep, waarvoor een bedrag van € 24.000 beschikbaar is

Voor een ontmoetings- en beweegprogramma voor in de gemeente wonende ouderen in de leeftijd van 65 tot 85 jaar die weinig mobiel zijn en behoefte hebben aan contacten danwel beweging, gedurende 40 weken per jaar, waarvoor een bedrag van € 25.000 beschikbaar is

49.000

 

 

 

 

Artikel 3, lid 2, onder d: maatschappelijke initiatieven

Voor het organiseren van het proces van beoordelen en honoreren van maatschappelijke initiatieven, voor de jaren 2018, 2019 en 2020, met een maximum van € 50.000 per jaar inclusief een uitvoeringsbudget van maximaal € 3.000 per jaar

50.000

 

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1.

  Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 2.

  Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 1, van deze regeling, is bereikt.

 • 3.

  Verlening van subsidie van aanvragen gedurende het kalenderjaar die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 2, van deze regeling is bereikt.

 • 4.

  Bij de rangschikking van de aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

 

 

 

Aspect

Maximaal aantal punten

 

1

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de subsidie

40

 

2

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers, hun netwerk en de kracht van de samenleving versterken

30

 

 

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

 

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

 

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie voor een incidentele activiteit als bedoeld in artikel 3, onder 1 van deze regeling moet worden ingediend 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor het subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3 onder 2 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of na de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

 

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe wordt voldaan aan de specifieke criteria voor de subsidieverlening.

 • 2.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • b.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • 3.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • 4.

  De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie. Indien de aanvrager alleen maar faciliteert zijn de kosten van de activiteiten die daarmee verband houden niet subsidiabel.

 • 5.

  De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

 • 6.

  De aanvrager maakt voor de uitvoering van zijn activiteiten bij voorkeur gebruik van een aangewezen accommodatie, waaronder wordt verstaan: Ontmoetingscentrum de Coppele, Wijkcentrum de Waterhoef, Wijkorganisatie Pannenschuur, Trefcentrum de Bunders, Cultureel centrum den Boogaard, Inlooppunt Oisterwijk en het Gerard Horvershuis

 

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling gelden de navolgende specifieke criteria:

 • 1.

  Voor de uitvoering van de activiteiten genoemd in dit artikel wordt door de aanvrager in het activiteitenplan beschreven hoe wordt voldaan aan de navolgende criteria voor de subsidieverlening:

  • a.

   de activiteiten zijn er op gericht dat de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) inwoners wordt vergroot, de kracht van de samenleving wordt versterkt en de vraag naar specialistische zorg en/of ondersteuning wordt voorkomen of verminderd of waarin deze vraag integraal wordt benaderd vanuit zowel de ondersteuning in de basisstructuur als de specialistische ondersteuning. De leefwereld van de inwoner staat hierbij centraal.

  • b.

   bij de uitvoering van de activiteiten werkt de aanvrager samen met andere organisaties, netwerken en burgerinitiatieven, zoveel mogelijk in co-creatie, waardoor een impuls wordt gegeven aan de samenwerking in de meest brede zin van het woord tussen inwoners, organisaties, netwerken, bedrijfsleven en/of gemeente.

  • c.

   de aanvrager draagt zorg voor een proactieve houding van zijn medewerkers en de vrijwilligers die zij inzetten. De medewerkers beschikken over de nodige competenties om ondersteuningsvragen van inwoners op een vraaggerichte integrale manier op te pakken, stemmen af met het informele netwerk en/of met het sociaal team en maken hiervan gebruik van het regionaal ontwikkeld instrumentarium en handelen vanuit het perspectief: wat kan wel.

  • d.

   van de aanvrager die voor de uitvoering van de activiteiten vrijwilligers inzet, wordt verwacht dat zij de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van inwoners te herkennen en actief op te nemen

  • e.

   de activiteiten van de aanvrager zijn vindbaar, algemeen toegankelijk en worden laagdrempelig en via meerdere kanalen aangeboden

 • 2.

  voor de uitvoering van de activiteiten preventie eenzaamheid en depressie:

  • a.

   de aanvrager voert in de gemeente Oisterwijk specifiek activiteiten uit voor ouderen woonachtig in de gemeente Oisterwijk

  • b.

   aanvraag om subsidie wordt ter beoordeling voorgelegd aan het platform kwetsbare inwoners

 • 3.

  voor uitvoering van de activiteit respijtzorg geldt:

  • a.

   de aanvrager voert in de gemeente Oisterwijk specifiek activiteiten uit voor mantelzorgers woonachtig in de gemeente Oisterwijk danwel zorgvragers van de gemeente Oisterwijk

 • 4.

  voor uitvoering van de activiteit vrijwilligersprijzen geldt:

  • a.

   de aanvrager organiseert de jaarlijkse uitreiking van de vrijwilligersprijs aan een vrijwilliger in de kern Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.

 • 5.

  voor uitvoering van de activiteit inlooppunt geldt:

  • a.

   de aanvrager houdt in de gemeente Oisterwijk een inlooppunt in stand voor kwetsbare ouderen woonachtig in de gemeente Oisterwijk en draagt daarmee bij aan het vergroten van sociale contacten

  • b.

   de aanvrager is een op algemene of bijzondere grondslag opgerichte organisatie welke activiteiten organiseert voor kwetsbare ouderen, woonachtig in de gemeente Oisterwijk

 • 6.

  voor uitvoering van de activiteit dagopvang geldt:

  • a.

   de aanvrager houdt in de gemeente Oisterwijk een dagopvang verbonden aan een zorginstelling in stand voor ouderen woonachtig in de gemeente Oisterwijk, die géén indicatie voor een zorginstelling hebben.

 • 7.

  voor uitvoering van de activiteit samenwerking ouderenorganisaties geldt:

  • a.

   de aanvrager is belast met de vertegenwoordiging van ouderen en het bevorderen van samenwerking tussen de in de gemeente Oisterwijk aanwezige organisaties die activiteiten organiseren voor ouderen in de gemeente Oisterwijk

  • b.

   de aanvrager organiseert praktijkbijeenkomsten vrijwillige belastinginvulhulpen en terugkombijeenkomsten voor cliëntondersteuners en ouderenadviseurs

 • 8.

  voor de uitvoering van de activiteit gericht op het vergroten van sociaal culturele contacten voor mensen met dementie geldt:

  • a.

   de aanvrager organiseert activiteiten voor mensen met geheugenproblemen of dementie om deze de mogelijkheid te bieden hun leefwereld en emoties te vertalen in beelden

 • 9.

  voor uitvoering van de laagdrempelige beweegactiviteiten voor kwetsbare inwonersgeldt:

  • a.

   de aanvrager voert in de gemeente Oisterwijk gemeente breed sociale, culturele of sportieve activiteiten uit, voor in de gemeente Oisterwijk wonende ouderen

  • b.

   de aanvrager organiseert ten behoeve van mensen met een fysieke beperking activiteiten die uitdagend, grensverleggend en prikkelarm zijn waarbij ontmoeting centraal staat

  • c.

   voor het ontmoetings- en beweegprogramma moet er in de begroting en dekkingsplan sprake zijn van ten minste één andere financieringsbron, niet zijnde de aanvrager zelf

 • 10.

  voor de uitvoering van de activiteit boodschappendienst/maatwerkvervoer geldt:

  • a.

   de aanvrager organiseert het vrijwilligersvervoer van pashouders regiotaxi naar en van (super)markten en zorggerelateerde voorzieningen in de gemeente Oisterwijk en werkt daarbij samen met een onderneming die voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van taxi-vervoer

 • 11.

  voor de uitvoering van de activiteit maatschappelijke initiatieven geldt:

  • a.

   de aanvrager organiseert het proces van beoordelen en honoreren van initiatieven van inwoners en hanteert daarbij verplicht het toetsingscriterium: het initiatief maakt verschil ten aanzien van deelnemen aan of versterken van de Oisterwijkse samenleving

  • b.

   de aanvrager zorgt er voor dat de initiatieven worden beoordeeld en gehonoreerd door burgers die kennis hebben van de lokale sociale infrastructuur van de gemeente Oisterwijk

  • c.

   de aanvrager neemt in zijn verantwoording per gehonoreerd initiatief in elk geval op:

  • d.

   welk verschil de uitvoering van het initiatief heeft gemaakt

  • e.

   door wie en voor wie het initiatief is uitgevoerd

  • f.

   de mate waarin het initiatief doorgang kan vinden op eigen kracht

  • g.

   de hoogte van het verstrekte bedrag

  • h.

   de aanvrager mag zelf géén eigen initiatieven ter beoordeling voorleggen, honoreren of uitvoeren

  • i.

   in afwijking van het bepaalde in de artikelen 3, lid 2 en 20, lid 2 van deze regeling en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 19, lid 2 van deze regeling wordt subsidie verleend voor de jaren als genoemd in artikel 5, lid 2 onder “maatschappelijke initiatieven”

  • j.

   de aanvrager dient jaarlijks vóór 1 november 2018 en 1 november 2019 een tussenrapportage in

 

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 lid 1 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 2.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 lid 2 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

 

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

 

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 1, van deze regeling moet worden ingediend binnen 8 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 2, van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidie-ontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

 

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • d.

   een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

 

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1.

  De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie kan lager worden vastgesteld als

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3.

  De subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

 

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1.

  Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2.

  Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

  • b.

   het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

  • c.

   het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

 

Artikel 21 Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

 

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1.

  Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling inwoners doen mee gemeente Oisterwijk 2018 van 20 februari 2018 en van toepassing.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2018 en vervalt op 1 januari 2020.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie inwoners doen mee gemeente Oisterwijk 2019.

 

 

 

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 25 september 2018.

Ineke Depmann Hans Janssen

secretaris burgemeester