Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2018, 205725BeleidsregelsRegeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2019

Wij streven naar een toekomstbestending sociaal domein. Een samenleving, waarbij inwoners omzien naar elkaar, de mogelijkheid hebben mee te kunnen doen in die samenleving en zich actief inzetten voor en in die samenleving.

Het fundament van het sociale domein wordt gevormd door een sterke sociale basisstructuur. De gemeente investeert in de sociale basisstructuur door het organiseren, aanjagen en stimuleren van goede, preventieve activiteiten en het bevorderen van een integrale benadering van ondersteuningsvragen.

 

Inwoners, sleutelfiguren in de wijk, vrijwilligers en mantelzorgers vormen een belangrijke basis bij de ondersteuning van inwoners. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn in toenemende mate nodig om inwoners te ondersteunen en kwaliteit van leven te bieden. Dit geldt ook voor de partners in de basisstructuur zoals onderwijsinstellingen, de (vroeg)schoolse en voorschoolse voorzieningen, woningcorporatie Leystromen, de politie, welzijnsinstellingen, het Sociaal Team Oisterwijk en andere organisaties. Wij vragen partners die actief zijn binnen de basisstructuur maximaal samen te werken en flexibel te anticiperen op ontwikkelingen.

 

Op basis van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor preventieve activiteiten die inwoners stimuleren om hun hulpvraag zelf op te pakken met ondersteuning uit de eigen omgeving.

Daarnaast worden op grond van deze regeling incidentele middelen beschikbaar gesteld voor innovaties en transformatie in het sociaal domein. Onder transformatie verstaan wij het geheel van activiteiten, inzet, projecten, initiatieven, impulsen etc. die bijdragen aan een verandering en verbetering van bestaande zorg- en ondersteuningsstructuren. Specifiek richten we ons op innovatieve en/of integrale benadering (brede kijk en aanpak) van ondersteuningsvragen van kwetsbare inwoners en samenwerking tussen formele en informele zorg en ondersteuning.

 

Wij vragen initiatiefnemers nadrukkelijk om vóór het indienen van de subsidieaanvraag een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden. Dit kan via de beleidsmedewerker van de afdeling samenleving, telefoonnummer 013 - 52 91 311.

 

Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2019

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014;

 

besluit vast te stellen de:

 

Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2019.

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Incidentele activiteiten en activiteiten gedurende een kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor:

 • 1.

  een incidentele activiteit

 • 2.

  een activiteit gedurende het gehele kalenderjaar.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende incidentele activiteiten in het kalenderjaar:

  • a.

   impuls activiteiten gericht op transformatie in het sociaal domein in de gemeente Oisterwijk

  • b.

   activiteiten gericht op integratie, participatie en educatie van vergunninghouders in de gemeente Oisterwijk

 • 2.

  Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende activiteiten gedurende het kalenderjaar:

  • a.

   laagdrempelige sociale, culturele en sportieve activiteiten gericht op ontmoeting, ondersteuning en toeleiding naar vrijetijdsaanbieders voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, psychosociale of psychiatrische beperking in de gemeente Oisterwijk

  • b.

   activiteiten gericht op het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers in de gemeente Oisterwijk

  • c.

   activiteiten gericht op het ondersteunen van kwetsbare ouderen in de gemeente Oisterwijk

  • d.

   activiteiten gericht op het werven en begeleiden van vrijwilligers en het ontwikkelen van ondersteuningsstructuren voor vrijwilligers in de gemeente Oisterwijk

  • e.

   activiteiten in het kader van opbouwwerk en Buurt aan Z! en Buurt aan Z+! in de gemeente Oisterwijk

  • f.

   activiteiten gericht op het ondersteunen van mensen met dementie en hun cliëntsysteem in de gemeente Oisterwijk

  • g.

   activiteiten op het gebied van kort- en langdurige vormen van hulp, informatie en advies op het gebied van relaties, voeding, wonen, werk, geld, onderwijs, anti-discriminatie, gezondheid en verslaving aan jeugdigen, volwassen, ouderen en gezinnen in de gemeente Oisterwijk

  • h.

   activiteiten op het gebied van maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen die in het kader van de taakstelling in de gemeente Oisterwijk wonen zijn of komen te wonen

  • i.

   activiteiten gericht op informele zorgverlening en burenhulp van en voor inwoners van de gemeente Oisterwijk

  • j.

   activiteiten gericht op het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemerschap

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 910.856 onderverdeeld als volgt:

 • 1.

  voor het uitvoeren van incidentele activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze regeling: € 217.000

 • 2.

  voor het uitvoeren van activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze regeling: € 693.555

 

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidie voor incidentele activiteiten is als volgt opgebouwd:

 

 

Activiteit

Maximaal bedrag in €

 

Artikel 3, lid 1, onder a: sociaal domein/impuls

Activiteiten gericht op de transformatie in het sociaal domein door geven van een impuls in het kader van het versterken van de basisstructuur met een maximum van € 25.000 per activiteit

167.000

 

Artikel 3, lid 1, onder b: ondersteuning vergunninghouders

Activiteiten gericht op integratie, participatie en educatie van vergunninghouders met een maximum van € 5.000 per activiteit

50.000

 

 • 2.

  Het subsidie voor activiteiten voor de duur van het gehele kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

 

 

Activiteit

Maximaal bedrag in €

 

Artikel 3, lid 2, a t/m onder e: welzijnswerk

Activiteiten gericht op het ondersteunen van mensen met een beperking, mantelzorgers, ouderen, vrijwilligers(organisaties), bieden van respijtzorg, opbouwwerk en buurtbemiddeling; ondersteunen van activiteiten in het kader van preventie eenzaamheid, vrijwilligerswerk, Buurt aan Z! en Z+!, Klus&dienst, samenspraak, thuisadministratie, welzijnsbezoek en netwerkcoaches, coördinatie van het Gerard Horvershuis, het Inlooppunt en de vrijwilligersacademie; uitvoeren van het steunpunt mantelzorg en vrijwilligerswerk, het meldpunt eenzaamheid en verstrekken van het mantelzorgcompliment

372.280

 

Artikel 3, lid 2, onder a, c en d: informele ondersteuning

Activiteiten gericht op het informeel organiseren van laagdrempelige activiteiten, zorg dragen voor instroom naar deze activiteiten, het informeel (één op één) begeleiden van kwetsbare inwoners, en het informeel ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers bij het opzetten en borgen van activiteiten

54.000

 

Artikel 3, lid 2, a : laagdrempelige activiteiten voor inwoners met een beperking

Activiteiten gericht op werving en koppeling van inwoners met een beperking aan maatjes, waarvoor een bedrag van € 13.000 beschikbaar is

Activiteiten gericht op het uitvoeren van ten minste twee vrij toegankelijke en laagdrempelige ontmoetingsplekken, door ervaringsdeskundigen, voor ondersteuning, advies of een luisterend oor voor cliënten van het regionaal instituut beschermd wonen en buurt- of wijkbewoners, waarvoor een bedrag van € 50.275 beschikbaar is

63.275

 

Artikel 3, lid 2, onder f: dementieconsulent

Activiteiten gericht op het ondersteunen van mensen met dementie en hun cliëntsysteem in de gemeente Oisterwijk

70.000

 

Artikel 3, lid 2, onder g: korte- en langdurige hulp

Activiteiten gericht op het bieden van sociaal juridische hulp en advies aan individuele personen of groepen, waarvoor een bedrag van € 3.880 beschikbaar is

Activiteiten gericht op het bieden van slachtofferhulp aan inwoners van de gemeente Oisterwijk, waarvoor een bedrag van € 4.130 beschikbaar is

Activiteiten gericht op collectieve preventie GGZ en verslaving, waarvoor een bedrag van € 15.231 beschikbaar is

Activiteiten gericht op het ondersteuning van huurders, waarvoor een bedrag van € 3.600 beschikbaar is

Activiteiten gericht op het borgen van het AED netwerk, waarvoor een bedrag van € 7.360 beschikbaar is

Activiteiten gericht het voorkomen van discriminatie, waarvoor een bedrag van € 8.675 beschikbaar is

42.875

 

Artikel 3, lid 2, onder h: v luchtelingenwerk

Activiteiten gericht op maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders

76.425

 

Artikel 3, lid 2, i: durf te zorgen

Activiteiten gericht op meer en actief burgerschap

7.000

 

Artikel 3, lid 2, j : O isterwijkse uitdaging

Activiteiten gericht op het samenbrengen van (hulp)vragen en maatschappelijk betrokken ondernemers

8.000

 

 

=SUM(ABOVE) 693.855

 

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1.

  Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 2.

  Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 1, van deze regeling, is bereikt.

 • 3.

  Verlening van subsidie van aanvragen gedurende het kalenderjaar die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 2, van deze regeling is bereikt.

 • 4.

  Bij de rangschikking van de aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

 

 

 

Aspect

Maximaal aantal punten

 

1

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de subsidie

40

 

2

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers, hun netwerk en de kracht van de samenleving versterken

30

 

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie voor een incidentele activiteit als bedoeld in artikel 3, onder 1 van deze regeling moet worden ingediend 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor het subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3 onder 2 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of na de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe wordt voldaan aan de specifieke criteria voor de subsidieverlening.

 • 2.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • b.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • 3.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • 4.

  De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie.

 • 5.

  De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling gelden de navolgende specifieke criteria:

 • 2.

  Voor de uitvoering van de activiteiten genoemd in dit artikel wordt door de aanvrager in het activiteitenplan beschreven hoe wordt voldaan aan de navolgende criteria voor de subsidieverlening:

  • a.

   de activiteiten zijn er op gericht dat de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) inwoners wordt vergroot, de kracht van de samenleving wordt versterkt en de vraag naar specialistische zorg en/of ondersteuning wordt voorkomen of verminderd of waarin deze vraag integraal wordt benaderd vanuit zowel de ondersteuning in de basisstructuur als de specialistische ondersteuning. De leefwereld van de inwoner staat hierbij centraal.

  • b.

   bij de uitvoering van de activiteiten werkt de aanvrager samen met andere organisaties, netwerken en burgerinitiatieven, zoveel mogelijk in co-creatie, waardoor een impuls wordt gegeven aan de samenwerking in de meest brede zin van het woord tussen inwoners, organisaties, netwerken, bedrijfsleven en/of gemeente.

  • c.

   de aanvrager draagt zorg voor een proactieve houding van zijn medewerkers en de vrijwilligers die zij inzetten. De medewerkers beschikken over de nodige competenties om ondersteuningsvragen van inwoners op een vraaggerichte integrale manier op te pakken, stemmen af met het informele netwerk en/of met het sociaal team en maken hiervan gebruik van het regionaal ontwikkeld instrumentarium en handelen vanuit het perspectief: wat kan wel.

  • d.

   van de aanvrager die voor de uitvoering van de activiteiten vrijwilligers inzet, wordt verwacht dat zij de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van inwoners te herkennen en actief op te nemen

  • e.

   de activiteiten van de aanvrager zijn vindbaar, algemeen toegankelijk en worden laagdrempelig en via meerdere kanalen aangeboden

 • 3.

  Voor de uitvoering van activiteiten sociaal domein/impuls versterken van de basisstructuur geldt voor de aanvrager dat:

  • a.

   de incidentele activiteit op een zichtbare wijze bijdraagt aan de transformatie in het sociaal domein. De activiteit is gericht op preventie, vroegsignalering, integrale benadering van zorg- en ondersteuningsvragen of betere, passende zorg aan en ondersteuning van inwoners in het sociaal domein

  • b.

   de incidentele activiteit een aantoonbare meerwaarde heeft boven op het bestaande aanbod in het sociaal domein in de gemeente Oisterwijk en bestaat uit óf een demonstratie van een idee of ontwerp (“proof of concept”) óf uit een activiteit waar de bestaande aanbod in het sociaal domein niet in voorziet óf uit een vernieuwende uitvoering van het huidige aanbod

  • c.

   de incidentele activiteit betrekking heeft op inwoners van de gemeente Oisterwijk

  • d.

   in de begroting en dekkingsplan er sprake moet zijn van ten minste één andere financieringsbron, niet zijnde de aanvrager zelf

  • e.

   in de begroting en dekkingsplan wordt beschreven hoe ná beëindiging, de incidentele activiteit ook zonder subsidieverlening op grond van deze regeling wordt voortgezet

  • f.

   voor de uitvoering van de incidentele activiteit gedurende maximaal 2 achtereenvolgende jaren een beroep op deze regeling kan worden gedaan, met dien verstande dat een aanvrager aan wie voor de uitvoering van een incidentele activiteit in het jaar 2018 een subsidie is verleend voor het jaar 2019 nog slechts éénmaal een beroep kan doen op deze regeling.

 • 4.

  voor de integratie, participatie en educatie van vergunninghouders in de gemeente Oisterwijk geldt voor de aanvrager dat de incidentele activiteiten:

  • a.

   de eigen kracht en het sociaal netwerk van vergunninghouders versterken

  • b.

   algemeen toegankelijk zijn en zich niet uitsluitend richten op vergunninghouders en

  • c.

   worden afgestemd met medewerkers van Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland

 • 5.

  (Welzijnswerk) voor het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers in de gemeente Oisterwijk geldt voor de aanvrager dat de activiteiten:

  • a.

   inhouden het aanbieden van vrijwillige respijtzorg

  • b.

   het bieden van beleidsmatige ondersteuning en afstemming van netwerken

  • c.

   het bieden van complexere (systeem) begeleiding

  • d.

   het uitvoeren van een Steunpunt Mantelzorg

  • e.

   het uitvoeren van de Dag van de mantelzorg

  • f.

   het coördineren, ontwikkelen en uitvoeren van mantel- en respijtzorgactiviteiten

  • g.

   het uitvoeren en het verstrekken van het Mantelzorgcompliment á € 50 per mantelzorger

  • h.

   het ondersteunen van mantelzorgers in de zoektocht naar vrijwillige en professionele respijtzorgoplossingen

  • i.

   coördinatie van de dagopvang bij het Gerard Horvershuis

  • j.

   coördinatie van het Inlooppunt Oisterwijk

 • 6.

  (Welzijnswerk) voor het ondersteunen van kwetsbare ouderen en vrijwilligers in de gemeente Oisterwijk geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

  • a.

   het ondersteunen van het initiatief “Buurtgenoten” en het “Platform kwetsbare inwoners” en werkgroepen die daar onder vallen

  • b.

   regie over het netwerk zorg en welzijn

  • c.

   ondersteuning van ouderenorganisaties en vrijwilligers en hun netwerken

  • d.

   het bijdragen aan het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal over wonen, welzijn en zorg in de gemeente Oisterwijk

  • e.

   beleidsmatige ondersteuning op het gebied van ouderenwerk, preventie en Dementievriendelijke gemeente Oisterwijk

  • f.

   het geven van informatie en doorverwijzen bij verzoeken om individuele verzoeken van ouderen om ondersteuning

  • g.

   het stimuleren van wijk- en/of buurtgerichte activiteiten voor (kwetsbare) ouderen gericht op ontmoeting

  • h.

   het coördineren van activiteiten van gekwalificeerde vrijwilligers die bij kwetsbare ouderen huisbezoeken afleggen

  • i.

   het coördineren en uitvoeren van activiteiten in het kader van preventie eenzaamheid en depressie

  • j.

   het uitvoeren van het Meldpunt eenzaamheid

 • 7.

  (Welzijnswerk) voor het werven en begeleiden van vrijwilligers en het ontwikkelen van ondersteuningsstructuren voor vrijwilligers in de gemeente Oisterwijk geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

  • a.

   het project “Oisterwijk DOET”, inhoudende het bemiddelen van bijstandsgerechtigden naar vrijwilligerswerk, het coördineren en stimuleren van deelname van organisaties aan “NL Doet”, het aanboren van kansen via maatschappelijk betrokken ondernemen, het ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties alsmede het verzorgen van informatie

  • b.

   het project “KLUS&DIENST” inhoudende het bijeen brengen van vraag en aanbod van klussen ten behoeve van inwoners in de gemeente van 65 jaar en ouder of mensen met een beperking door het werven van bijstandsgerechtigden en vrijwilligers en daarnaast het verstrekken van vouchers

  • c.

   het project “thuisadministratie”, inhoudende het met behulp van vrijwilligers ondersteunen van inwoners bij het onderhouden van hun thuisadministratie en hulp bij een juist en optimaal gebruik van wet- en regelgeving

  • d.

   het uitvoeren van het Steunpunt vrijwilligerswerk

  • e.

   het uitvoeren van De week van de vrijwilliger

  • f.

   het coördineren van de activiteit Samenspraak, waarbij taalvrijwilligers worden ingezet bij NT2-ers

  • g.

   coördinatie van de vrijwilligersacademie

 • 8.

  (Welzijnswerk) voor het opbouwwerk in de gemeente Oisterwijk geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

  • a.

   het ondersteunen van kwetsbare groepen bij het opzetten of onderhouden van netwerken en/of het organiseren van activiteiten

  • b.

   het uitvoeren van initiatieven “Buurt aan Z!”, “Buurt aan Z+!”, en burgerparticipatie en het daarvoor actief benaderen van inwoners uit de wijk of buurt

  • c.

   ondersteunen van besturen en vrijwilligers van wijkcentra ter uitvoering van de op 17 mei 2016 door de besturen van de wijkcentra en de gemeente ondertekende intentieverklaring en bezettingsplannen

  • d.

   het uitvoeren van de activiteit buurtbemiddeling

 • 9.

  (Welzijnswerk) voor activiteiten “Buurt aan Z!” en “Buurt aan Z!+” in de gemeente Oisterwijk geldt verder:

  • a.

   “Buurt aan Z!”

   • 1.

    wijk- en dorpsbewoners of andere organisaties kunnen een bedrag van maximaal € 250,- krijgen voor uitvoering van een zelfbedacht initiatief dat bijdraagt aan de vergroting van leefbaarheid of sociale samenhang in hun leefomgeving. Een aanvraag komt van een buurt met een aantal straten, waarbij de beoordeling per buurt plaats vindt. Het bedrag wordt jaarlijks afgebouwd. Het eerste jaar krijgt de buurt de maximale bijdrage van € 250. Het tweede jaar krijgt de buurt de helft van de maximale bijdrage van € 125. Vanaf de derde keer dat de buurt mee wilt doen, ontvangen zij geen bijdrage.

  • b.

   “Buurt aan Z!+

   • 1.

    Op grond van “Buurt aan Z!+” kan aan bewoners uit een buurt met een lage sociale cohesie een bedrag van maximaal € 500 worden verleend voor de uitvoering van een initiatief dat bijdraagt aan de vergroting van leefbaarheid of sociale samenhang in hun leefomgeving.

 • 10.

  (Informele ondersteuning) voor het organiseren van informele laagdrempelige activiteiten, zorg dragen voor instroom naar deze activiteiten, het informeel (één op één) begeleiden van kwetsbare inwoners, en het informeel ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers bij het opzetten en borgen van activiteiten geldt voor de aanvrager:

  • a.

   de aanvrager organiseert jaarlijkse activiteiten op basis van de behoefte van de Oisterwijkse samenleving, waarbij structureel wordt ingezet op verduurzamen van de activiteiten en

  • b.

   de aanvrager verbindt kwetsbare inwoners informeel (middels één op één begeleiding) aan activiteiten en

  • c.

   de aanvrager begeleidt informeel (één op één) kwetsbare inwoners en schaalt op/af wanneer mogelijk.

 • 11.

  (Laagdrempelige activiteiten) voor het organiseren van het maatjesproject geldt voor de aanvrager:

  • a.

   oplossen van minimaal 50% van de wachtlijst van 75 mensen met een beperking

  • b.

   opstarten van een promotiecampagne voor het werven van maatjes

  • c.

   ondersteunen van de maatjeskoppels

 • 12.

  (Dementieconsulent) voor het ondersteunen van mensen met dementie en hun cliëntsysteem in de gemeente Oisterwijk, geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

  • a.

   het bereik van 90 gezinnen waarvan 60% nieuwe aanmeldingen zijn

  • b.

   dat een minimale ureninzet van 75% cliëntgericht is

  • c.

   het bieden van beleidsmatige ondersteuning en afstemming van netwerken in het kader van “Dementievriendelijke gemeente Oisterwijk”

  • d.

   het uitvoeren van een mantelzorgondersteuningsgroep

  • e.

   het uitvoeren van een lotgenotencontactgroep

 • 13.

  (Vluchtelingenwerk) voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders in de gemeente Oisterwijk, geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

  • a.

   het uitvoeren van een informatiepunt Integratie en inburgering

  • b.

   het bieden van groepsgewijze voorlichting

  • c.

   het bieden van ondersteuning bij gezinsherenging van vergunninghouders

  • d.

   het bieden van maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders

  • e.

   het uitvoeren van de Participatieverklaringstrajecten zoals opgenomen in het door het gemeentebestuur van Oisterwijk vastgestelde Plan van aanpak van 23 augustus 2016

  • f.

   het initiëren en bevorderen van ontmoetingen tussen vluchtelingen en bewoners van de gemeente Oisterwijk met bijzondere aandacht voor de buurtbewoners van de gehuisveste of te huisvesten vergunninghouders

  • g.

   het vervullen van een spilfunctie binnen activiteiten die voor vluchtelingen in de gemeente worden georganiseerd

 • 14.

  (Oisterwijkse uitdaging) voor het organiseren van de activiteit ‘Oisterwijkse uitdaging’ geldt voor de aanvrager:

  • a.

   organiseren minimaal 100 matches tussen vraag en aanbod;

  • b.

   realiseren beursvloer

  • c.

   maatschappelijk betrokken ondernemers verankeren binnen gemeente Oisterwijk

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 onder a wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 2.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 onder b wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 1, van deze regeling moet worden ingediend binnen 8 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 2, van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidie-ontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

 

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • d.

   een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1.

  De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie kan lager worden vastgesteld als

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3.

  De subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1.

  Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2.

  Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

  • b.

   het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

  • c.

   het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

Artikel 21 Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1.

  Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2018 van toepassing.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2018 en vervalt op 1 januari 2020.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2019.

 

 

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 25 september 2018.

Ineke Depmann Hans Janssen

secretaris burgemeester