Besluit aanwijzing identificatiemiddel als bedoeld in artikel 10 Taxiverordening Utrecht 2018 (Raamkaart taxi)

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelezen het raadsbesluit Taxiverordening Utrecht 2018 d.d. 26 april 2018 kenmerk 5127948 ;

Gelet op de wet personenvervoer art 82.a en artikel 10 van de Taxiverordening Utrecht 2018;

 

Besluit vast te stellen het Besluit aanwijzing identificatiemiddel als bedoeld in artikel 10 Taxiverordening Utrecht 2018 (Raamkaart taxi)

 

Artikel 1.1 Aanwijzing

Het college wijst het Identificatiemiddel als bedoeld in artikel 10 van de Taxiverordening Utrecht 2018 aan conform bijgevoegd model.

Artikel 1.2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment van inwerkingtreding van de Taxiverordening Utrecht 2018.

Artikel 1.3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing Identificatiemiddel als bedoeld in artikel 10 van de Taxiverordening Utrecht 2018 (Raamkaart taxi)

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht op 18 september 2018.

De secretaris, De burgemeester,

G. Haanen M.R. J. van Zanen

Bijlage: Het Identificatiemiddel als bedoeld in artikel 10 van de Taxiverordening Utrecht 2018

 

Raamkaart: voorkant

 

Raamkaart: achterkant

 

 

 

 

 

 

Naar boven