Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 200597Plannen | ruimtelijkVastgesteld wijzigingsplan, Vlaskuilseweg 36, Maria Hoop

NL.IMRO.1711. WP20180403-VG01

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 4 september 2018 het wijzigingsplan ‘Vlaskuilseweg 36 te Maria Hoop’ vastgesteld.

 

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan maakt de bouw van twee vrijstaande woningen op de locatie Vlaskuilseweg 36 te Maria Hoop mogelijk. De bestaande boerderijwoning met bijgebouwen op deze locatie worden hiervoor gesaneerd.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde wijzigingsplan met de bijbehorende stukken, waaronder het wijzigingsbesluit, ligt vanaf 21 september 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Daarnaast kan het wijzigingsplan via de website van de gemeente Echt-Susteren (www.echt-susteren.nl) en www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, door:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders hebben ingediend;

  • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen.

     

Zij die beroep instellen kunnen gedurende de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze Afdeling. 

 

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

 

Echt-Susteren, 20 september 2018

 

Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren,

 

dr. J.W.M.M.J Hessels, burgemeester.

drs. G. W. T. van Balkom, secretaris.