Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 20012Verordeningen1e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2018

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 18 januari 2018;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

1e WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN WATERTOERISTENBELASTING 2018

Artikel I

Het 1e lid van artikel 7 (Belastingtarief) van de Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2018, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 december 2017, wordt vervangen door het navolgende lid:

1 Het tarief bedraagt per persoon, per overnachting € 1,19

Artikel II

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 februari 2018.

  • 3.

    Deze verordening wordt aangehaald als: 1e wijziging van de verordening watertoeristenbelasting gemeente Moerdijk 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 januari 2018.

De griffier De voorzitter,

H.D. Tiekstra J.P.M. Klijs