Aanwijzing van categorieën en gevallen van vergunningsvrij gebruik van de weg en bijbehorende voorwaarden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het in haar vergadering van 11 september 2018 heeft besloten tot:

 

Aanwijzing van categorieën en gevallen van vergunningsvrij gebruik van de weg en bijbehorende voorwaarden

 

Artikel 1. Categorieën en gevallen van vergunningsvrij gebruik van de weg

 

Als categorieën en gevallen als bedoeld in artikel 2:10, derde lid APV Eindhoven, waarvoor de verbodsbepaling van artikel 2:10, eerste lid APV Eindhoven niet geldt worden aangewezen:

 • a)

  aan gebouwen bevestigde, niet voor commerciële doeleinden gebruikte vlaggen, wimpels, vlaggenstokken en dergelijke;

 • b)

  zonneschermen, mits deze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en mits:

 • a.

  geen onderdeel zich minder dan 2,2 meter boven dat gedeelte bevindt; en

 • b.

  geen onderdeel van het scherm, in welke stand dat ook staat, zich op minder dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt; en

 • c.

  geen onderdeel verder dan 1,5 meter buiten de opgaande gevel reikt;

 • c)

  de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht worden in verband met laden of lossen ervan en mits degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgt, dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;

 • d)

  sandwich reclameborden bij winkels en uitstallingen voor de verkoop van aan de winkel gerelateerde goederen, tot maximaal 1,0 meter buiten de gevel en alleen tijdens openingstijden van de betreffende winkel;

 • e)

  het gedurende een periode van maximaal 5 aaneengesloten dagen plaatsen van een:

 • a.

  container met als maximum afmeting 6 meter in de lengte, 2,5 meter in de breedte en 2,5 meter in de hoogte welke aan alle zijden gesloten is, of

 • b.

  open container voor bv. sloopafval met een inhoud van maximaal 10m3, die voorzien moet zijn van een dekzeil of een net waarmee de inhoud is afgedekt;

 • f)

  voorwerpen, goederen, objecten of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;

 • g)

  voertuigen, als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 1 van de APV;

 • h)

  het plaatsen en hebben van kermisattracties of inrichtingen voor de verkoop van dranken, snoep of etenswaren op een plaats op een kermisterrein waarvoor de rechthebbende op de kermisattractie of de inrichting een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten;

 • i)

  objecten of voorwerpen met een zitfunctie bij winkels - niet zijnde een openbare inrichting of onderdeel daarvan- zoals een bank, zitzak, blok, kruk, etc., die voor en door een ieder vrij te gebruiken zijn, niet zijnde (onderdeel van) een terras, tot maximaal 1,0 meter buiten de gevel en alleen tijdens openingstijden van de betreffende winkel;

 • j)

  warenautomaten

 

Artikel 2. Voorwaarden voor genoemde categorieën

 

 • 1)

  Voor de in artikel 1 aangewezen categorieën en gevallen van gebruik van de weg, geldt dat moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   geen gevaar of hinder veroorzaken voor personen of goederen. De vrije doorgang dient ten minste 1,5 meter te bedragen;

  • b.

   geen overlast veroorzaken voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak;

  • c.

   geen gevaar of hinder veroorzaken voor verkeer;

  • d.

   niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, met uitzondering voor uitstallingen en sandwichborden op het trottoir;

  • e.

   de bereikbaarheid en/of doorgang voor hulpdiensten nooit hinderen;

  • f.

   geen belemmering vormen voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

  • g.

   nutsvoorzieningen niet bedekken;

  • h.

   geen schade aanrichten aan eigendommen;

  • i.

   alleen op een bestaande verharde ondergrond worden geplaatst, zoals trottoir of parkeerplaats.

 • 2)

  Voor containers geldt daarnaast dat:

  • a.

   deze voorzien moeten zijn van de naam en het telefoonnummer van de eigenaar of de verhuurder;

  • b.

   de container niet zodanig geplaatst mag worden dat het veilig en doelmatig gebruik van de weg of weggedeelten wordt belemmerd (bijvoorbeeld in winkel- of uitgaansgebieden);

  • c.

   een container niet binnen een cirkel met een straal van 50 meter met als middelpunt een reeds geplaatste container mag worden geplaatst;

  • d.

   het plaatsen op betaald parkeerplaatsen niet is toegestaan.

  • e.

   deze niet in het weekend en op feestdagen in winkelstraten mogen staan

 

Eindhoven,

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris

Mij bekend,

De gemeentesecretaris van Eindhoven

Naar boven