Gemeenteblad van Tilburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgGemeenteblad 2018, 199512BeleidsregelsBeleidsregels Parkeervergunningen Tilburg 2018

 

Het bestuurlijk kader is de Hoofdlijnennotitie Parkeren 2016 en de Parkeerverordening 2011.

 

Besluit

 

Het college besluit de Beleidsregels Parkeervergunningen 2018 vast te stellen, waarin is opgenomen:

 • a.

  Het uitsluitend verstrekken van parkeervergunningen op kenteken van het voertuig;

 • b.

  Het aanbieden van een nieuwe parkeervergunning voor mantelzorgers;

 • c.

  Het verkrijgen van een bewonersvergunning bij gebruik van een particuliere deelauto;

 • d.

  Het aanbieden van de hulpverleningsvergunning voor alle beroepsgroepen met een wettelijke registratie voor individuele gezondheidszorg;

 • e.

  Het uitbreiden van het aantal 5-daagse zakelijke vergunning naar maximaal 10 vergunningen;

 • f.

  Het toevoegen van het parkeerproduct meerdaagse parkeerkaarten.

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

1. Begripsbepalingen
 • a.

  Autodate: Een voertuig waar het gebruik wordt gedeeld door mensen die zelf geen auto (nodig) hebben en waarbij de auto wordt verhuurd door een speciaal daartoe opgezet bedrijf dan wel een particulier initiatief;

 • b.

  Betaalde parkeerplaatsen: parkeerplaatsen in het openbaar gebied waarbij voor het parkeren parkeerbelasting betaald moet worden;

 • c.

  Binnenstad: het rayon B01 zoals opgenomen in het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren;

 • d.

  Eigen parkeergelegenheid: een parkeerplaats op eigen terrein, in een garage(box) of in een collectieve parkeervoorziening;

 • e.

  Collectieve parkeervoorziening: een gemeenschappelijke parkeervoorziening behorend bij een complex of adres, waarover de aanvrager volgens de omgevingsvergunning, huur- of koopovereenkomst kan beschikken;

 • f.

  Houder van een voertuig: degene die het voertuig op naam heeft staan in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Dit voertuig dient te voldoen aan de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

 • g.

  Mantelzorg: informele zorg die vrijwillig en onbetaald wordt gegeven uit de naaste omgeving van de patiënt;

 • h.

  Mantelzorger: iemand die langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen;

 • i.

  Meerdaagse parkeerkaart: parkeervergunning voor een bepaalde aaneengesloten periode;

 • j.

  POET-lijst: lijst waarop adressen staan vermeld die niet in aanmerking komen voor de op deze lijst aangegeven soorten parkeervergunning, omdat ze voorzien in eigen parkeergelegenheid of omdat dit is overeengekomen bij het verlenen van de omgevingsvergunning;

 • k.

  Rayon: gebied waarvoor de vergunning wordt afgegeven;

 • l.

  Uitgiftequotum: het maximaal aantal uit te geven parkeervergunningen per rayon;

 • m.

  Vergunninghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de parkeervergunning is verleend;

 • n.

  Woonadres: een adres met een officieel door de gemeente toegekend huisnummer dat in het BAG geregistreerd staat als bewoond adres.

Hoofdstuk 2 Algemene voorwaarden verkrijgen parkeervergunning

 • 1.

  Een bewonersvergunning wordt verleend aan de houder van een voertuig:

  • a.

   Indien men de berijder van een leaseauto is dient een verklaring van de kentekenhouder (leasemaatschappij) te worden overlegd;

  • b.

   Indien men gebruik maakt van een (lease)auto op naam van zijn werkgever, dient een officiële verklaring van de werkgever te worden overlegd;

  • c.

   Indien de aanvrager gebruik maakt van een deelauto, dient een verklaring van de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik te worden overlegd.

 • 2.

  De bewonersvergunning is persoons- , adres-, en voertuiggebonden: de vergunning kan niet worden meegenomen naar een nieuw adres of worden doorgegeven aan een nieuwe bewoner of huisgenoot.

 • 3.

  Een bewoners-, zakelijke, mantelzorgvergunning wordt verleend voor een rayon waarin de aanvrager woont of zijn bedrijf heeft, zoals blijkt uit de Basisregistratie Personen (BRP) of registratie in het Handelsregister.

 • 4.

  Er wordt geen vergunning verleend ingeval;

  • a.

   Een bewoner in de binnenstad de beschikking heeft of kan hebben over eigen parkeergelegenheid;

  • b.

   Bij het adres sprake is van een collectieve parkeervoorziening. In dat geval wordt geen eerste parkeervergunning verleend;

  • c.

   Het adres is opgenomen op de POET-lijst en is uitgesloten voor bepaalde vergunning soorten.

 • 5.

  In de omgevingsvergunning kunnen aanvullende afspraken zijn vastgelegd over het niet toekennen van vergunningen aan specifieke adressen.

 • 6.

  Bij de aanvraag van een bewoners- of zakelijke vergunning voor Rayon B (binnenstad) dient te worden verklaard dat men niet beschikt of de beschikking kan hebben over eigen parkeergelegenheid.

 • 7.

  Een parkeervergunning wordt verstrekt uitsluitend op kenteken van het voertuig.

 • 8.

  Een parkeervergunning wordt verleend voor maximaal 1 jaar, tenzij op de vergunning anders staat aangegeven en is geldig na betaling van het daartoe verschuldigde bedrag.

Hoofdstuk 3 Soorten parkeervergunningen

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende soorten vergunningen:

 • 1.

  Bewonersvergunning;

 • 2.

  Zakelijke vergunningen;

 • 3.

  Hulpverlenersvergunning;

 • 4.

  Mantelzorgvergunning;

 • 5.

  Autodate vergunning;

 • 6.

  Terreinvergunning;

 • 7.

  Meerdaagse parkeerkaart.

1. Bewonersvergunning
 • 1.

  Er zijn twee soorten bewonersvergunningen:

  • a.

   de eerste bewonersvergunning: bewonersvergunning met een laag tarief en die met een hoogste prioriteitsorde wordt uitgegeven in het gereguleerde gebied;

 • 2.

  de tweede en derde bewonersvergunningen: bewonersvergunning met een hoog tarief en die met een lagere prioriteitsorde wordt uitgegeven afhankelijk van de beschikbare ruimte in het gereguleerde gebied. Om in aanmerking te komen voor een bewonersvergunning moet de aanvrager:

  • a.

   Houder zijn van een voertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd;

  • b.

   In de BRP staan ingeschreven op het adres binnen het rayon;

  • c.

   Vergunning voor rayon B: Een ingevulde verklaring dat men niet beschikt of de beschikking kan hebben over eigen parkeergelegenheid.

 • 3.

  De houder van de bewonersvergunning kan maximaal vijf keer per jaar een tijdelijke kentekenwijziging doorgeven. Indien het een wijziging betreft ten behoeve van een voertuig dat niet op naam staat van de vergunninghouder bedraagt te maximumduur van de wijziging telkens 3 weken. Een kentekenwijziging dient door de vergunninghouder te worden opgegeven.

 • 4.

  Indien de aanvrager van de bewonersvergunning geen houder is van een voertuig (zoals vermeld in hoofdstuk 2, lid 1) kan tegen betaling van een toeslag een vergunning worden verleend. Bij een bewonersvergunning met toeslag is het aantal kentekenwijzigingen onbeperkt.

 • 5.

  Het maximaal aantal te verlenen bewonersvergunningen per adres bedraagt:

  • a.

   Binnenstad: maximaal één (uitsluitend de eerste bewonersvergunning);

  • b.

   Overige rayons: maximaal drie (eerste, tweede en derde bewonersvergunning).

2. Zakelijke vergunningen
 • 1.

  Er zijn twee soorten zakelijke vergunningen:

  • a.

   Volledig zakelijke vergunning: een parkeervergunning die de volledige werkingstijd van de regeling geldig is;

  • b.

   5-daagse zakelijke vergunning: een parkeervergunning die uitsluitend op werkdagen geldig is, waarbij geldt:

   • i.

    Binnenstad: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur;

   • ii.

    Overige rayons: maandag tot en met vrijdag de volledige werkingstijd.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een volledig zakelijke vergunningen moet de aanvrager aantonen dat het voertuig nodig is voor de bedrijfsuitoefening, waarbij geldt:

  • a.

   Binnenstad: het voertuig wordt ingezet voor het vrijwel dagelijks en als hoofdactiviteit bezorgen van dagverse producten, dan wel het bieden van een service- of storingsdienst ten aanzien van spoedeisende werkzaamheden;

  • b.

   Overige rayons: het voertuig wordt ingezet voor de bedrijfsuitoefening of bedrijf verbonden activiteiten.

 • 3.

  Het maximaal aantal te verlenen volledig zakelijke vergunningen is:

  • a.

   Binnenstad: één bij aanwezigheid van hoogstens één eigen parkeerplaats en nul bij de aanwezigheid van 2 of meer plaatsen aan eigen parkeergelegenheid;

  • b.

   Overige rayons: twee bij aanwezigheid van hoogstens één eigen parkeerplaatsen, nul bij aanwezigheid van twee of meer plaatsen aan eigen parkeergelegenheid;

  • c.

   Afhankelijk van eventuele uitsluitingen voor het verkrijgen bepaalde soorten vergunningen ingeval het adres op de POET-lijst is opgenomen;.

 • 4.

  De houder van een volledig zakelijke vergunning kan maximaal vijf keer per jaar een kentekenwijziging doorgeven. Een kentekenwijziging dient door de vergunninghouder te worden opgegeven.

 • 5.

  Een volledig zakelijke vergunning heeft, tegen betaling van een toeslag, geen beperking op het aantal kentekenwijzigingen.

 • 6.

  Om in aanmerking te komen voor een 5-daagse zakelijke vergunning moet de aanvrager:

  • a.

   Gevestigd zijn in het rayon waarvoor de vergunning wordt aangevraagd;

  • b.

   Geregistreerd zijn in het Handelsregister.

 • 7.

  Het maximaal aantal te verlenen 5-daagse zakelijke vergunningen is:

  • a.

   Binnenstad: één;

  • b.

   Overige rayons: tien.

3. Hulpverlenersvergunning
 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een hulpverlenersvergunning moet de aanvrager:

  • a.

   Werkzaam zijn in een in Tilburg gevestigde praktijk voor gezondheidszorg, met een registratie in het kader van de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg);

  • b.

   Werkzaam zijn als hulpverlener bij een professionele (thuis)zorg- of hulpverleningsinstantie, waarbij het voertuig nodig is voor het geregeld verlenen van hulp aan personen in een rayon, aan te tonen middels een verklaring van de directie van betreffende instelling.

 • 2.

  Een hulpverlenersvergunning is geldig op alle openbare (betaalde) parkeerplaatsen in alle rayons, ook voor het parkeren bij de eigen praktijk.

 • 3.

  Het maximum aantal te verlenen hulpverlenersvergunningen bedraagt:

  • a.

   Voor een in Tilburg gevestigde praktijk voor gezondheidszorg met een registratie in het kader van de Wet BIG : één;

  • b.

   Voor een professionele (thuis)zorg of hulpverleningsinstantie: zoveel als nodig voor een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.

4. Mantelzorgvergunning
 • 1.

  Een mantelzorgvergunning wordt gekoppeld aan degene die mantelzorg ontvangt en is bedoeld voor degene die de mantelzorg uitvoert.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgvergunning moet de aanvrager in de BRP staan ingeschreven op een adres binnen het rayon waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.

 • 3.

  Bij de aanvraag hiervoor dient het indicatiebesluit van het CIZ, of de WMO-beschikking, dan wel een verklaring van het Steunpunt Mantelzorg Tilburg te worden overlegd. Een indicatie voor thuiszorg of een verpleeghuis volstaat ook.

5. Autodate vergunning
 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een autodate vergunning moet de aanvrager een als zodanig erkende autodate aanbieder zijn.

 • 2.

  Een autodate vergunning wordt verleend voor een bepaalde daartoe aangewezen belanghebbenden parkeerplaats.

 • 3.

  Een autodate vergunning is geldig op alle autodate plaatsen die in de gemeente zijn ingericht voor de betreffende aanbieder.

 • 4.

  Een autodate vergunning staat op naam van de aanbieder van autodate.

 • 5.

  Het aantal autodate vergunningen dat per aanbieder kan worden verleend komt ten hoogste overeen met het aantal autodate-plaatsen dat voor deze aanbieder is ingericht.

6. Terreinvergunning
 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een terreinvergunning moet de aanvrager een aanvraag indienen voor één van de openbare parkeerterreinen waar deze vergunning wordt verleend.

 • 2.

  Het verkrijgen van een terreinvergunning is alleen mogelijk op de parkeerterreinen: Boerhaaveplein, Koopvaardijstraat, Spoorlaan Oost, NS plein, Schoenerstraat en Tehatexterrein.

 • 3.

  Het maximum aantal te verlenen terreinvergunningen wordt bepaald op basis van jaarlijks parkeeronderzoek, zodanig dat de bezetting op de terreinen niet boven de 95% uitkomt.

7. Meerdaagse parkeerkaart
 • 1.

  Een meerdaagse parkeerkaart is niet rayon gebonden en hiermee mag op alle betaalde parkeerplaatsen in Tilburg worden geparkeerd.

 • 2.

  Een meerdaagse parkeerkaart wordt verstrekt voor de duur van één aaneengesloten week of maand.

Hoofdstuk 4 Bezoekersregeling

1. Bezoekersregeling voor bezoek bewoners
 • 1.

  Een bezoekersregeling wordt verleend voor een rayon waarin de aanvrager woont, zoals blijkt uit de Basisregistratie Personen (BRP).

 • 2.

  De bezoekersregeling is een (digitale) regeling waarmee bewoners uit het vergunningengebied hun bezoekers tegen gereduceerd tarief op straat binnen het rayon kunnen laten parkeren.

 • 3.

  De regeling werkt middels een digitaal systeem voor het aan- en afmelden van het kenteken van het bezoek in de bezoekersapplicatie of via een callcenter.

 • 4.

  Per woonadres kan maximaal één bezoekersregeling worden verleend.

 • 5.

  De aanvrager hoeft niet in het bezit te zijn van een voertuig of parkeervergunning.

 • 6.

  De aanvrager koopt een maximaal parkeertegoed per kwartaal of per jaar.

2. Bezoekersregeling voor mantelzorg
 • 1.

  Degene die mantelzorg ontvangt en binnen het vergunningengebied woont, kan in aanmerking komen voor een uitgebreide bezoekersregeling onder dezelfde werkingsvoorwaarden als onder 1 van dit hoofdstuk.

 • 2.

  Het maximaal parkeertegoed dat per kwartaal of per jaar kan worden ingekocht is tweemaal het parkeertegoed van de bezoekersregeling.

 • 3.

  Bij de aanvraag hiervoor dient het indicatiebesluit van het CIZ, of de WMO-beschikking, dan wel een verklaring van het Steunpunt Mantelzorg Tilburg te worden overlegd. Een indicatie voor thuiszorg of een verpleeghuis volstaat ook.

Hoofdstuk 5 Afhandeling aanvragen voor vergunningen

1. Prioriteiten bij verlening van vergunningen
 • 1.

  Het verlenen van de bewoners- en volledig zakelijke vergunningen geldt de volgende prioriteitsvolgorde:

  • a.

   Eerste bewonersvergunningen;

  • b.

   Eerste volledige zakelijke vergunningen;

  • c.

   Tweede bewonersvergunningen;

  • d.

   Tweede volledig zakelijke vergunningen;

  • e.

   Etc.

2. Bepalen uitgiftequotum
 • 1.

  Vergunningen worden uitgegeven zolang het uitgiftequotum voor het rayon niet wordt overschreden.

 • 2.

  Minstens éénmaal per twee jaar wordt voor ieder rayon bepaald hoeveel bewoners- en volledig zakelijke vergunningen kunnen worden verleend en wordt dit uitgiftequotum bepaald. Het aantal uit te geven volledige vergunningen bedraagt maximaal 110% van de beschikbare capaciteit, met dien verstande dat op basis van actueel parkeeronderzoek de piekbezetting per rayon (tijdens reguleringstijden) gemiddeld niet boven 85% uitkomt.

 • 3.

  Minstens éénmaal per twee jaar wordt bepaald hoeveel 5-daagse zakelijke vergunningen kunnen worden verleend.

3. Plaatsing op wachtlijst
 • 1.

  Ingeval het uitgiftequotum is bereikt kan men op een wachtlijst worden geplaatst.

 • 2.

  De volgorde voor toekenning van een parkeervergunning gebeurt op basis van de prioriteitsvolgorde in artikel 5.1 en de datum waarop de vergunningaanvraag door de gemeente is ontvangen.

 • 3.

  De plaatsing op de wachtlijst komt te vervallen:

  • a.

   Op schriftelijk verzoek van de aanvrager;

  • b.

   Wanneer niet meer aan de criteria voor toekenning van de vergunning wordt voldaan;

  • c.

   Wanneer de vergunning is verleend;

  • d.

   Wanneer men een vergunning krijgt aangeboden met niet reageert binnen de gestelde termijn.

4. Hardheidsclausule
 • 1.

  Wanneer de toepassing van deze regeling tot een bijzondere hardheid leidt kan een vergunning worden verleend. Aanvrager dient dit te onderbouwen met een relevante motivering.

 • 2.

  Aanvragen op basis van de hardheidsclausule kunnen worden afgedaan door het College van Burgemeester en Wethouders, waarbij aan de honorering bepaalde voorwaarden kunnen worden verbonden.

Hoofdstuk 6 Intrekken of beëindigen van een parkeervergunning

1 Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning intrekken of wijzigen:

 • a.

  Op verzoek van de houder;

 • b.

  Wanneer de houder het gebied, waarvoor de vergunning is verleend, metterwoon verlaat of het daar uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigt;

 • c.

  Wanneer zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

 • d.

  Wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

 • e.

  Wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

 • f.

  Wanneer de vergunning ten onrechte is verleend en de vergunninghouder dit wist of behoorde te weten;

 • g.

  Wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • h.

  Om redenen van openbaar belang;

 • i.

  Niet voldaan of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze beleidsregel of de vigerende Verordening Parkeerbelasting;

Hoofdstuk 7 Ingangsdatum, overgangs- en slotbepalingen

1. Datum van inwerkingtreding
 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 september 2018.

 • 2.

  Vanaf dat moment vindt de verlening van parkeervergunningen plaats op basis van deze beleidsregel.

2. Overgangs- en slotbepalingen
 • 1.

  De Beleidsregels Parkeervergunningen 2017 worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels Parkeervergunningen 2018’.