WIJZIGING MANDATERINGSBESLUIT 2004

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Middelburg, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op de artikelen 75, tweede lid, 166 en 171, tweede lid van de Gemeentewet;

 

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gehoord de Ondernemingsraad op 23 augustus 2018;

 

b e s l u i t e n :

 

I.

Het bij het Mandateringsbesluit 2004 behorende “Overzicht Mandaat, Vertegenwoordiging en Ondertekening 2004” als volgt te wijzigen (3de wijziging):

 

DIRECTIE.

De mandaten van de Directie als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

1. De aanhef “Directie” wordt gewijzigd in “Gemeentesecretaris/Algemeen directeur”.

 

2. De specifiek bepaling bij onderstaand mandaat te wijzigen van “In overleg met de personeelsadviseur” in “In overleg met P&O”:

* Het vaststellen van de functiebeschrijving en –waardering.

 

3. De bevoegde functionaris G-1 bij onderstaand mandaat te schrappen en de specifiek bepaling te wijzigen van “Op basis van toetsing aan het opleidingsplan en in overleg met de personeelsadviseur. Ook negatief besluit.” in “Op basis van toetsing aan het opleidingsplan en in overleg met P&O. Ook negatief besluit.”:

* Beslissen over het volgen van cursussen en deelnemen aan themadagen door afdelingshoofden.

 

4. De onderstaande mandaten te schrappen:

* Verlenen van toestemming tot het maken van dienstreizen aan directeuren.

* Verlenen van verlof aan de directeuren.

* Beslissen over:

a. vergoeding ten behoeve van dienstreizen;

b. waarnemingstoelage

aan directeuren.

* Beslissen over toekenning van vergoeding voor niet opgenomen verlof bij ontslag directeuren (art. 6.2.3 lid 5 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg)

* Beslissen over het volgen van cursussen en deelnemen aan themadagen door directeuren.

 

5. De bevoegde functionaris G-1 bij onderstaande mandaten te schrappen:

* Verlenen van toestemming tot het maken van dienstreizen aan afdelingshoofden

* Beslissen over toekenning van vergoeding voor niet opgenomen verlof bij ontslag afdelingshoofden (art. 6.2.3 lid 5 Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg)

 

6. De bevoegde functionaris G-1 bij onderstaande mandaten te schrappenen despecifiek bepaling te wijzigen van “In overleg met de personeelsadviseur” in “In overleg met P&O”:

* Het vaststellen van de inconveniëntenwaardering.

* Beslissen over

a. vergoeding ten behoeve van dienstreizen;

b. waarnemingstoelage aan afdelingshoofden

* Besluit tot bevordering van personeel.

 

7. De bevoegde functionaris G-1 bij onderstaand mandaat te schrappen en de omschrijving bevoegdheid te wijzigen:

 

Bevoegde functionaris:

Omschrijving bevoegdheid:

M/V/O

Specifieke bepalingen:

 

S-1

 

Beslissen over verlofaanvragen, koop/verkoop van uren, doorschuiven verlofuren naar volgend jaar van afdelingshoofden en individuele medewerkers.

 

 

M

 

-

 

AFDELINGSHOOFDEN (algemeen).

De mandaten van de Afdelingshoofden (algemeen ) als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

8. De specifiek bepaling bij onderstaand mandaat te wijzigen van “In overleg met de personeelsadviseur” in “In overleg met P&O”:

* Beslissen over:

a. vergoeding ten behoeve van dienstreizen;

b. overwerkvergoeding

c. onregelmatigheidstoelage

aan de medewerkers van de afdeling.

 

9. De specifiek bepaling bij onderstaand mandaat te wijzigen van “Op basis van toetsing aan het opleidingsplan en in overleg met de personeelsadviseur. Ook negatief besluit.” in “Op basis van toetsing aan het opleidingsplan en in overleg met P&O. Ook negatief besluit.”:

* Beslissen over het volgen van cursussen en deelnemen aan themadagen door medewerkers van de afdeling.

 

10. De omschrijving bevoegdheid van het onderstaande mandaten te wijzigen:

 

Bevoegde functionaris:

Omschrijving bevoegdheid:

M/V/O

Specifieke bepalingen:

 

G-2

 

Aangaan en ondertekenen van verwerkersovereenkomsten op grond van artikel 28, derde lid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

M

 

-

 

G-2

 

Toekennen van budgethouderschap op grond van de Budgethoudersregeling gemeente Middelburg 2017.

 

 

M

 

-

 

AFDELING WIJK & BESTUUR.

De mandaten van de Afdeling Wijk & Bestuur als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

11. De naam van de Afdeling Bestuursondersteuning te wijzigen in: Afdeling Wijk & Bestuur.

 

12. Het onderstaande mandaat te schrappen:

* Het doen van meldingen o.g.v. de Wet bescherming persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens

 

AFDELING BEDRIJFVOERING.

De mandaten van de Afdeling Bedrijfsvoering als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

Voor wat betreft Personeel en Organisatie.

13. De onderstaande mandaten te schrappen:

* Het kopen en verkopen van verlof (betreft het gehele concern)

* Het overschrijven van verlofdagen naar een volgend jaar indien het saldo meer bedraagt dan 72 uur bij fulltime dienstverband en anders naar rato (betreft het gehele concern).

 

Voor wat betreft Informatiemanagement.

 

14. Aan de afdeling Bedrijfsvoering de cluster Informatiemanagement toevoegen.

 

15. Het onderstaande mandaat toe te voegen:

Bevoegde functionaris:

Omschrijving bevoegdheid:

M/V/O

Specifieke bepalingen:

 

S-29

 

Het afsluiten en ondertekenen van bruikleenovereenkomsten m.b.t. mobile devices.

 

 

M

 

-

 

AFDELING FACILITAIRE ZAKEN.

De mandaten van de Afdeling Facilitaire Zaken als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

16. Het onderstaande mandaat te schrappen:

Bevoegde functionaris:

Omschrijving bevoegdheid:

M/V/O

Specifieke bepalingen:

 

S-29 en G-23

 

Het afsluiten en ondertekenen van bruikleenovereenkomsten m.b.t. mobile devices.

 

 

M

 

-

 

AFDELING SAMENWERKING BELASTINGEN WSD.

 

17. De naam van de Afdeling Belastingen te wijzigen in: Afdeling Samenwerking Belastingen WSD.

 

AFDELING SAMENLEVING.

 

18. De naam van de Afdeling Stedelijk Sociaal Beleid te wijzigen in: Afdeling Samenleving.

 

AFDELING LEEFOMGEVING.

 

19. De afdelingen Ruimtelijk Beleid en Ingenieursbureau worden samengevoegd onder de naam: Afdeling Leefomgeving.

 

20. De mandaten van de afdelingen Ruimtelijk Beleid en Ingenieursbureau samen te voegen.

 

21. De onderstaande mandaten bij de voormalige afdeling Ingenieursbureau (wegens dubbele vermelding door de samenvoeging) te schrappen:

* Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester voor de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de (voorzieningenrechter van de) Centrale Raad van Beroep, de belastingkamer van het Gerechtshof, de (voorzieningenrechter van de) rechtbank, provinciale instanties c.q. commissies en gemeentelijke bezwaarcommissie bij de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening/schorsing en bezwaar of (hoger) beroep.

* Verdagen van beslissingen op bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet Bestuursrecht.

 

22. Het onderstaande mandaat te schrappen:

* Goedkeuren van programma’s van eisen, plannen van aanpak en onderzoeksrapporten m.b.t. archeologie.

 

23. De specifiek bepaling bij onderstaand mandaat te wijzigen van “In overleg met de personeelsadviseur” in “In overleg met P&O”:

* Inhuur van extern personeel.

 

AFDELING VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING.

De mandaten van de Afdeling Vergunningverlening en Handhaving als volgt te wijzigen en vast te stellen:

 

24. Na het onderdeel Bouwregelgeving een onderdeel Archeologie toe te voegen met het mandaat:

 

Bevoegde functionaris:

Omschrijving bevoegdheid:

M/V/O

Specifieke bepalingen:

S-25 en S-27

Goedkeuren van programma’s van eisen, plannen van aanpak en onderzoeksrapporten m.b.t. archeologie.

M

Conform Walchers archeologiebeleid.

 

II.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

 

Middelburg, 28 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

de secretaris, de burgemeester,

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann

De burgemeester van Middelburg,

mr. H.M. Bergmann

Naar boven