Gemeenteblad van Hattem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemGemeenteblad 2018, 198572Overige besluiten van algemene strekkingAanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar belast met de heffing en/of invordering van gemeentelijke belastingen

GEMEENTE HATTEM

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem, de gemeenteambtenaar belast met invordering van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel C2, van de Gemeentewet, ieder voor zoveel zijn bevoegdheid betreft;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de CAR-UWO;

 

besluiten

 

 

I. met ingang van 11 september 2018 medewerkers van Flanderijn Invordering B.V. aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en hen mandaat te verlenen om op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel D, van de gemeentewet, de heffing en/of invordering van gemeentelijke belastingen uit te voeren:

domicilie kiezende ten gemeentehuize van voornoemde gemeente.

De mandatering geldt tevens voor het ondertekenen van de te vervaardigen dwangbevelen.

 

Hattem, 11 september 2018

Burgemeester en wethouders van Hattem,

Secretaris, Burgemeester,