Bouwverordening 2018

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BEEK,

maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de raad in zijn vergadering van 30 augustus 2018 heeft vastgesteld de "Bouwverordening 2018”.

De "Bouwverordening 2018" treedt in werking op 1 september 2018.

De "Bouwverordening 2018" ligt tijdens kantooruren voor eenieder kosteloos ter gemeentesecretarie (Pu-blieksbalie) ter inzage en is tegen betaling van de daarvoor geldende leges in afschrift verkrijgbaar.

Naar boven