Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 189854Beschikkingen | afhandeling



Oudeweg 150 Siddeburen Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2018-00004821

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om

de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),

te verlenen en op de hieronder vermelde datum hebben verzonden aan de aanvrager:

 

- Oudeweg 150, 9628 CJ Siddeburen, voor het slopen van een woning en het bouwen van een nieuwe woning, 31 augustus 2018.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes

weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college

van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen

van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank

Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit

verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische

handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen,

Gorecht-Oost, 9603 AE Hoogezand, 0598-373737.