Vastgesteld bestemmingsplan ‘Badhoevedorp De Veldpost’ en vastgesteld exploitatieplan ‘Badhoevedorp De Veldpost’(artikelen 3.8 en 6.14 Wet ruimtelijke ordening)

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 19 juli 2018, nummer 2018.0036399, het bestemmingsplan ‘Badhoevedorp De Veldpost’ met de planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGbaddeveldpost-C001 gewijzigd heeft vastgesteld. Voorts heeft de gemeenteraad, eveneens bij besluit van 19 juli 2018, nummer 2018.0036399, het exploitatieplan ‘Badhoevedorp De Veldpost’ gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen vloeien met name voort uit de naar voren gebrachte zienswijzen die op het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan zijn ingediend. Ook zijn diverse ambtshalve wijzigingen aangebracht. Voor een beschrijving van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan wordt verwezen naar het besluit van de gemeenteraad.

Het plan

Het bestemmingsplan Badhoevedorp De Veldpost voorziet in een actueel juridisch planologisch kader waarbij het mogelijk wordt gemaakt om het sportcomplex De Veldpost te realiseren. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Schipholweg, het nieuwe tracé van de A9, de kavelsloot ten zuiden van het beoogde sportcomplex en de Sloterweg. Daarmee is ook een deel van de natuurstrook langs de Spaarnwoudertocht meegenomen in het bestemmingsplan.

Postcode: 1171 VB

Inzien 

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan, het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting) en exploitatieplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro 

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak zijn deze stukken dagelijks in te zien van 9-13 uur. Een afspraak maakt u via 0900-1852.

De terinzageligging begint op 4 september 2018 en duurt zes weken (4 september 2018 tot en met 15 oktober 2018).

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen kunnen de volgende belanghebbenden

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad;

b. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om

een zienswijze in te dienen;

c. belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzageligging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Naar boven