Privacy protocol voor de toegang tot het Sociaal Domein

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout,

 

overwegende dat het wenselijk is regels vast te stellen hoe om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens binnen het sociaal domein in de gemeente Oosterhout;

 

 • gelet op het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 • gelet op het gestelde in hoofdstuk 7, en het gestelde in paragraaf 8.4, van de Jeugdwet,

 • gelet op het gestelde in paragraaf 6.2 en het gestelde in paragraaf 6.6, van de Participatiewet,

 • gelet op het gestelde in hoofdstuk 5, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,

BESLUIT:

 

vast te stellen het navolgende Privacy-protocol toegang sociaal domein gemeente Oosterhout.

Inleiding

De gemeente Oosterhout (de gemeente) zet zich in om de toegang van de inwoners van de gemeente tot integrale en effectieve ondersteuning op het gebied van jeugd, zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen (sociale domein) zo goed mogelijk vorm te geven.

 

Goede zorg en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om ondersteuning te bieden, is het noodzakelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt en uitgewisseld. Daarbij gaat het om de balans tussen de informatie die nodig is om een integrale en effectieve ondersteuning te kunnen bieden en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van inwoners. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist een juiste en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Daarnaast zijn in de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bijzondere bepalingen opgenomen over het verwerken van persoonsgegevens.

 

Het doel van dit Privacy-protocol is om betrokkenen inzicht te geven in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt door de gemeente en door haar ingeschakelde derden.

 

Voor de toegang tot het sociaal domein heeft de gemeente de volgende toegangspoorten:

 • 1)

  Stichting Sociale Wijkteams Oosterhout: Voor ondersteuningsvragen over Jeugd, gezinnen en vragen mbt Wmo (Wmo-begeleidingsvragen worden door de medewerkers in dienst bij de SSWO behandeld en overige Wmo-vragen worden door Wmo-consulenten van de gemeente behandeld)

 • 2)

  Loket werk en inkomen: Voor vragen op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet) is het loket bij de gemeente geplaatst.

Belangrijke begrippen

 • Aanmelder: een persoon die op basis van contacten met een inwoner een behoefte aan ondersteuning ziet en de inwoner aanmeldt bij de gemeente, het Sociaal Wijkteam of via een andere organisatie binnen het sociaal domein.

 • Burger: een persoon op wie een aanvraag van een voorziening van toepassing is.

 • Cliënt: de inwoner die toegang tot het sociaal domein verlangt of nodig heeft.

 • Geldend privacyrecht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

 • Gemeente: (het college van burgemeester en wethouders van) de gemeente Oosterhout.

 • Professional: elke persoon die in het sociaal domein beroepsmatig cliëntgebonden werkzaamheden verricht. Dit kan zowel een (gemeente)ambtenaar als een medewerker van de Stichting zijn.

 • Sociaal wijkteam: het team van medewerkers van de Stichting en ambtenaren van de gemeente.

 • Stichting: de Stichting Sociale Wijkteams Oosterhout gevestigd aan de Klappeijstraat 44 (4901 HE) Oosterhout.

 • Verwijzer: een professionele organisatie die een cliënt kan verwijzen naar het sociaal wijkteam of het Loket werk en inkomen (zoals Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen (huisartsen en artsen) en medisch specialisten).

Voor de definities van “persoonsgegevens”, “verwerking”, “betrokkene”, “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerker”, “derde” etc. wordt verwezen naar de definitie die is beschreven in het geldend privacyrecht.

Toepassingsgebied

Dit protocol is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens binnen het sociaal domein (jeugd, zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen) bij de uitvoering van de toegangstaken van de gemeente. Het gaat daarbij om het verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens door de gemeente en haar (sub)verwerkers.

Gemeente is eindverantwoordelijk voor bescherming privacy

 • De gemeente is op grond van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet verantwoordelijk voor de toegang tot het sociaal domein. De gemeente heeft ervoor gekozen om de vraagverheldering en evaluatie op het gebied van de toegang tot bepaalde Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen onder haar verantwoordelijkheid uit te laten voeren door de Stichting. Hiertoe is mandaat verleend. Vraagverheldering houdt in dat medewerkers in dienst van de Stichting namens de gemeente het vooronderzoek doen, het (keukentafel)gesprek met de cliënt voeren en een plan van aanpak opstellen.

  • In het geval van Wmo voorzieningen kan de gemeente vervolgens besluiten tot verstrekking van een maatwerkvoorziening

  • In het geval van Jeugdhulpvoorzieningen, besluit de medewerker van het sociaal wijkteam over de verstrekking van voorzieningen.

 • De gemeente is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de toegang tot het sociaal domein. De Stichting is verwerker van de gemeente.

Hoofdregels voor zorgvuldig omgaan met privacy

 • 1.

  de verwerking van persoonsgegevens moet passen binnen het doel waarvoor deze verstrekt zijn;

 • 2.

  er mogen niet méér persoonsgegevens verwerkt worden dan noodzakelijk: uitgangspunt is dat steeds de hulpvraag van een cliënt leidend is. Dat betekent dat slechts persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn in relatie tot de hulpvraag. Zo is bij een enkelvoudige vraag over het algemeen geen brede uitvraag nodig;

 • 3.

  elke betrokkene heeft recht om te weten wat er over hem is vastgelegd. Het recht op inzage (en afschrift, correctie of vernietiging) beperkt zich tot de eigen gegevens;

 • 4.

  het opvragen of verstrekken van persoonsgegevens door of aan derden gebeurt op basis van een wettelijke grond.

Hulpvraag is leidend

De hoofdregels zijn redelijk overzichtelijk en duidelijk, de werkelijkheid is weerbarstiger. Hoe complexer een zaak, hoe meer de afweging gemaakt moet worden tussen het verwerken van extra persoonsgegevens versus de noodzaak voor ondersteuning. De professional moet zich continu afvragen: is het noodzakelijk voor het gestelde doel, is er een wettelijke grondslag, kan het ook met minder/anders, is het nog proportioneel, zijn er beperkingen of specifieke regels, is er sprake van een vitaal belang of is de veiligheid van betrokkene of anderen in gevaar? Voor het bepalen van de noodzaak tot verwerking van gegevens is uitgangspunt dat de hulpvraag leidend is.

Zorgplicht gemeente

De gemeente draagt er zorg voor dat professionals voldoende in staat zijn om de beoordeling van de noodzaak van het verwerken van gegevens voor de toegangstaak te kunnen maken. Dit doet zij door het bieden van werkinstructies, beleidsdocumenten en trainingen.

Werkwijze toegang

Voor de toegang tot het sociaal domein heeft de gemeente twee ingangen, te weten het sociaal wijkteam en het loket Werk & Inkomen. Onderstaand wordt de werkwijze van beide loketten beschreven:

 

 • 1.

  Werkwijze Sociale Wijkteams

De toegang tot Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen kan uit de volgende stappen bestaan. Tijdens deze stappen worden slechts persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de hulpvraag:

 • De burger neemt contact op met het sociaal wijkteam met een vraag.

 • Tijdens het telefonisch gesprek bespreekt de medewerker de vraag en maakt indien nodig een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

 • Tijdens het gesprek (of meerdere gesprekken) wordt bekeken wat mogelijke oplossingen zijn. Hierin komt aan de orde wat de burger zelf kan, in hoeverre vrienden, familie en buren (omgeving) iets kunnen betekenen en waar professionele hulp gewenst is.

 • De uitkomsten en afspraken uit het gesprek worden opgenomen in het plan van aanpak. Als er professionele hulp nodig is, wordt dit ook opgenomen in het plan.

 • Met het ondertekenen van het plan van aanpak (door de burger) gaat de burger akkoord en dient hiermee eventueel een aanvraag in voor een maatwerkvoorziening.

  • In het geval van Wmo voorzieningen kan de gemeente vervolgens besluiten tot verstrekking van deze maatwerkvoorziening

  • In het geval van Jeugdhulpvoorzieningen, besluit de medewerker van het sociaal wijkteam over de verstrekking van voorzieningen.

Verwijzing en (anonieme) signalen

Uitgangspunt is dat verwijzers en aanmelders vooraf met de cliënt hebben gesproken en toestemming hebben gekregen voor de verwijzing en het verstrekken van persoonsgegevens. Indien de aanmelder of verwijzer geen toestemming heeft gekregen, mag een verwijzing of melding (en dus het uitwisselen van persoonsgegevens) alleen plaatsvinden op basis van de volgende uitzonderingen:

 • het is noodzakelijk voor de integrale, efficiënte en effectieve ondersteuning van de betrokkene of om stagnatie van de ondersteuning en escalatie van de problematiek te voorkomen; én

 • ter verdediging van de vitale belangen van de betrokkene of van een derde.

Voor een uitgebreide beschrijving van de werkwijze wordt verwezen naar Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2017 en de Verordening Jeugdhulp gemeente Oosterhout met bijhorende Uitvoeringsbesluiten.

 

 • 2.

  Werkwijze loket werk en inkomen

Onvoldoende inkomsten om in het levensonderhoud te voorzien

 • Op de website van de gemeente Oosterhout is het Meldingsportaal Werk en Uitkering te vinden. Hier kan een burger een melding indienen als er onvoldoende inkomsten zijn om in het eigen onderhoud te kunnen voorzien. Door het meldingsformulier in te vullen meldt iemand zich als werkzoekende.

 • In eerste instantie zal de gemeente samen met de burger kijken of er geschikt werk gevonden kan worden. De burger neemt hiervoor deel aan verschillende groepsbijeenkomsten / workshops, die gericht zijn op het vinden van werk.

 • Mocht er geen werk gevonden worden, dan zal een procedure voor het beoordelen van een uitkering worden opgestart.

 • Bij de eerste groepsbijeenkomst krijgt de burger meer informatie over de voorwaarden voor een uitkering. In de laatste wordt een aanvraagformulier voor een uitkering uitgereikt.

Het gaat hier om een bijstandsuitkering ingevolge de Participatiewet (PW) of een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). Als er sprake is van startende of gewezen zelfstandige ondernemers die onvoldoende inkomsten hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, wordt een afzonderlijke traject gevolgd. Dat gebeurt dan in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige (IOAZ).

Werk / Uitstroom

Naast het realiseren van een inkomen om in het levensonderhoud te voorzien zijn er de re-integratieactiviteiten voor de burgers ongeacht of zij wel of geen uitkering ontvangen. Een burger hoeft dus niet altijd een beroep op een uitkering te doen om begeleiding naar werk aan de gemeente te vragen. De gemeente biedt een breed scala aan voorzieningen om de burger naar (al dan niet aangepast) werk te begeleiden. Een burger kan zich fysiek bij de gemeente melden tijdens het inloopspreekuur.

Aanvraag bijzondere bijstand / minimaregeling

Bijzondere bijstand is een vergoeding ingevolge de Participatiewet (PW) voor 'bijzondere noodzakelijke (onvermijdbare) extra kosten', die een burger niet (of niet helemaal) uit eigen middelen, andere financieringsvormen of regelingen kan betalen (zoals bijvoorbeeld eigen bijdrage rechtsbijstand, bewindvoeringskosten, zwemlessen).

 • Een burger vraagt de bijzondere bijstand altijd aan via een digitaal formulier (of fysiek indien men geen digitale mogelijkheden heeft).

 • De gemeente kijkt altijd naar de persoonlijke, sociale en financiële omstandigheden en houdt daarmee rekening bij de beoordeling van de aanvraag.

 • Voor de aanvraag van de bijzondere bijstand moeten soms bewijsstukken bijgevoegd worden.

 • Als de burger al een uitkering van de gemeente ontvangt, zijn de meeste gegevens bekend bij de gemeente en wordt er slechts noodzakelijke aanvullende informatie opgevraagd.

Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de Afstemmingsverordening Sociale Zekerheid 2015, Re-integratieverordening Participatiewet 2015, Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid 2015, Verordening individuele inkomenstoeslag 2015, Verordening individuele studietoeslag 2015, Verordening handhaving Sociale Zekerheid 2015 en Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015 van de gemeente Oosterhout met bijhorende Uitvoeringsbesluiten.

Welke persoonsgegevens?

Indien noodzakelijk voor de toegang kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens door het sociaal wijkteam en bij het loket werk en inkomen worden verwerkt:

De Cliënt:

 • naam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, adres, woonplaats, postcode;

 • burgerservicenummer;

 • contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres);

 • de (eventuele) verwijzer;

 • de hulpvraag (vragen) van de burger (betrokkene) inclusief de eventuele motivatie / noodzaak voor de aanvraag van een individuele maatwerkvoorziening of PGB.

 • het toekomstperspectief met betrekking tot de hulpvraag;

 • de geboden ondersteuning c.q. de algemene voorziening of de individuele Maatwerkvoorziening of de overige voorziening zoals verwoord in het integrale plan van aanpak;

 • de eigen financiële bijdrage en ter beoordeling daarvan de financiële draagkracht van burger;

 • Persoonsgegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2.5 Wmo zijn verkregen van CIZ;

 • Afhankelijk van de (aan)vraag: persoonsgegevens met betrekking tot één of meerdere van de onderstaande leefgebieden:

  • wonen: het type en de staat of status van huisvesting;

  • financiële situatie: de relevante financiële situatie, waaronder inkomsten uit werk/ uitkering, vermogen en aan-/ afwezigheid van schulden;

  • gezondheid: gegevens m.b.t. de gezondheid op lichamelijk en geestelijk gebied zoals verslaving, maar ook lichamelijke of verstandelijke beperking;

  • dagbesteding: de wijze waarop iemand zijn dagen invult zoals vrijwilligerswerk, school en participeert in de samenleving;

  • gezinssituatie: de thuissituatie, familiesamenstelling en -relaties en

  • opvoedingssituatie waaronder informatie m.b.t. het wettelijk gezag; het feit of en door wie toestemming is verleend voor de verlening de jeugdhulp.

 • Persoonsgegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2.5 Wmo zijn verkregen van een zorgaanbieder.

Mantelzorger van de cliënt

 • naam, adres, woonplaats, postcode;

 • burgerservicenummer;

 • contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres);

 • gegevens omtrent zijn inzetbaarheid en belastbaarheid, te weten een algemene beschrijving van de door de mantelzorger(s) geboden ondersteuning;

Andere personen in het sociale netwerk of sociale omgeving van de cliënt

 • naam, adres, woonplaats, postcode;

 • burgerservicenummer;

 • contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres);

 • indien aan de orde een algemene beschrijving van de door de betrokkene geboden ondersteuning;

Derden die een signaal hebben afgegeven of een melding hebben gedaan met betrekking tot de burger aan de toegang

 • naam melder;

 • naam en contactgegevens instelling of overheidsinstantie;

 • functie binnen organisatie;

 • datum van signaal of melding;

 • inhoud van het signaal of melding, de reden en concrete aanleiding/ noodzaak;

 • is Betrokkene zelf reeds geïnformeerd en zo nee waarom niet.

Zorgaanbieders/Re-integratiebedrijven

 • naam instantie-organisatie;

 • naam van de medewerker;

 • functie aanduiding;

 • eventueel registratienummer.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Binnen de toegang kunnen de persoonsgegevens worden verstrekt aan de volgende categorieën van ontvangers:

 • Zorgaanbieders

 • Re-integratiebedrijven

 • Medisch adviseurs

 • Woningcorporaties

 • Gecontracteerde adviseurs

 • Ketenpartners

 • VECOZO

 • Raad voor de Kinderbescherming

 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)

 • Gecertificeerde Jeugdhulp instellingen

 • Zorg- en adviesteam (ZAT)

 • Veiligheidshuis en Justitiepartners

 • Leerplichtambtenaar

 • Wijkagent

 • Veilig thuis

 • ZorgLokaal

 • Werkgever van de betrokkene

Het opvragen van of verstrekken van persoonsgegevens aan derden gebeurt slechts op basis van een wettelijke grond.

Rechtsgronden voor de verwerking

Binnen de toegangstaak in het sociaal domein worden door de gemeente en de door haar ingeschakelde derden slechts persoonsgegevens verwerkt indien:

 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de gemeente rust (artikel 6 lid sub c AVG);

 • de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de gemeente is opgedragen (artikel 6 lid sub e AVG).

 • de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (artikel 6 lid sub d AVG);

Voor een overzicht van de specifieke grondslagen van de gegevensverwerking wordt verwezen naar bijlage 1 van dit Privacy-protocol.

Rechten betrokkenen

Onverminderd de rechten op grond van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet heeft de betrokkene op grond van de AVG verschillende rechten. Dit gaat om het recht op inzage in en eventueel een afschrift (kopie) van de eigen gegevens, het recht op correctie- en verwijdering, het recht op bezwaar, het recht op beperking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht op intrekking van toestemming. Voor een uitleg over de inhoud en wijze van aanvraag, verwijst de gemeente naar de rechten van betrokkenen op de website.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, tenzij er een wettelijke bewaartermijn bestaat.

 

De gemeente hanteert de volgende uitgangspunten, tenzij een wettelijke bewaartermijn geldt:

 • de persoonsgegevens worden bewaard volgens de bepalingen van de Archiefwet;

 • persoonsgegevens in relatie tot de Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen worden bewaard gedurende de looptijd van de geboden hulp;

 • persoonsgegevens in relatie tot de Participatiewet worden maximaal 8 jaar bewaard;

 • persoonsgegevens t.a.v. de uitvoering van het minimabeleid worden maximaal 2 jaar bewaard.

Beveiliging

De gemeente neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt zij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

Vragen of klachten?

Indien een betrokkene van mening is dat bij de gegevensverwerking in de toegang onzorgvuldig is omgegaan met zijn/haar gegevens, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de gemeente Een klacht indienen kan op verschillende manieren:

 • -

  Digitaal: via het formulier op de website www.oosterhout.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig;

 • -

  Schriftelijk: via een brief aan het college van Burgemeester en wethouders, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 10150, 4900 GB OOSTERHOUT;

 • -

  Persoonlijk: via het klachtenformulier in de hal van het stadhuis. Deze kunt u ophalen, invullen en inleveren.

 • -

  Via de Stichting Sociale Wijkteams: Uiteraard kunt u ook via de Stichting u klacht kenbaar maken. Een medewerker van de Stichting zal uw klacht doorverwijzen.

De klacht wordt via de gemeentelijke klachtenprocedure afgehandeld.

 

Het staat betrokkenen vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens. Uiteraard stelt de gemeente het op prijs als zij de kans krijgt de klacht te behandelen voordat geklaagd wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens functionaris voor de gegevensbescherming

De gemeente heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris is te bereiken op het volgende telefoonnummer:

 • Jolanda Kerremans, via telefoonnummer 14 0162 (afwezig t/m 7-9-2018)

 • Dennis Peperkamp, via telefoonnummer 14 0162 (ad interim t/m 7-9-2018)

Slotbepaling

Dit protocol treedt de dag na publicatie in werking.

 

Dit protocol kan worden aangehaald als “Privacy-protocol toegang sociaal domein gemeente Oosterhout”.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, gehouden 12 juni 2018.

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1 – Rechtsgronden voor de gegevensverwerking

Publieke taken

Welke gegevens en grondslagen

Het treffen van algemene maatregelen, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo 2015 en het doen van onderzoek naar ondersteuningsbehoefte (2.1.1 t/m 2.1.7, art. 2.1.1. t/m 2.2.4, 2.3.1 – 2.3.10 Wmo 2015) en het verstrekken van persoonsgegevens aan een aanbieder van een maatwerkvoorziening, het CAK, de sociale verzekeringsbank en toezichthoudende ambtenaren op grond van art. 5.2.1 Wmo.

 • persoonsgegevens, waaronder gegevens omtrent de gezondheid van de Burger noodzakelijk voor de beoordeling van de behoefte aan ondersteuning van de Burger, zijn participatie of zelfredzaamheid dan wel opvang of beschermd wonen in het kader van artikel 5.1.1. Wmo 2015.

 • persoonsgegevens van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen en andere huisgenoten van de Burger noodzakelijk om vast te stellen welke hulp de personen aan de cliënt bieden of kunnen bieden in het kader van artikel 5.1.1. Wmo 2015.

 • persoonsgegevens van de mantelzorger van de cliënt die de cliënt noodzakelijk om vast te stellen welke hulp de mantelzorger aan de cliënt biedt of kan bieden, voor zover deze zijn verkregen van de mantelzorger of van de Burger en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de artikelen genoemd in 5.1.1. Wmo.

 • persoonsgegevens van personen in het sociale netwerk van de cliënt noodzakelijk om vast te stellen welke hulp de personen aan de cliënt bieden of kunnen bieden, voor zover deze zijn verkregen van betrokkene of van de cliënt en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van

 • Persoonsgegevens waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid die het college heeft verkregen in het kader van art. 5.2.1. Wmo.

De toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van de voorzieningen op het gebied van jeugdhulp voor jeugdigen of ouders, waardoor de jeugdige in staat wordt gesteld gezond en veilig op te groeien, te groeien naar zelfstandigheid, en voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren (art. 2.3 Jeugdwet).

 • Persoonsgegevens van een jeugdige of zijn ouders, waaronder het burgerservicenummer van de jeugdige en andere bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over de gezondheid en strafrechtelijke gegevens), voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de toeleiding naar, advisering over, bepaling van of het inzetten van een voorziening op het gebied van de jeugdhulp (art. 7.4.0. Jeugdwet).

In het kader van Participatiewet heeft de gemeente tot taak om ondersteuning te bieden bij arbeidsinschakeling en bijstand te verlenen aan personen die niet over middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien (artikel 7 Participatiewet)

Op grond van de IOAW en IOAZ heeft de gemeente de taak om uitkering te verstrekken aan de persoon die aan de voorwaarden voldoet (artikel 5 en artikel 11 IOAW / IOAZ).

 • Persoonsgegevens van de aanvrager / verzoeker, echtgenoot / partner, kinderen en huisgenoten waaronder de financiële omstandigheden om de noodzaak en de hoogte van een uitkering vast te stellen.

 • Persoonsgegevens van de aanvrager waaronder gegevens omtrent de gezondheid van de burger om de behoefte aan ondersteuning, de noodzakelijkheid van en de soort hulp gericht op uitstroom / re-integratie te kunnen vaststellen.

Bijlage 2 - Overzicht rechten betrokkenen

Beroepbare rechten:

 

 • 1.

  Recht op inzage

U kunt zien waar uw gegevens voor worden gebruikt onder het kopje ‘verwerkingsregister’. Het recht op inzage geeft u als betrokkene de mogelijkheid uw persoonsgegevens, waar de gemeente Oosterhout over beschikt, in te zien. Uw verzoek heeft betrekking op de persoonsgegevens die de gemeente Oosterhout de afgelopen 2 jaar vanaf heden van u heeft verwerkt. Door de gestelde termijn bent u er zeker van dat u enkel actuele persoonsgegevens te zien krijgt. U ontvangt een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens, met:

 • de categorieën van persoonsgegevens

 • de ontvangers van die gegevens

 • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt

 • wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.

Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.

 

Aanvraag indienen

Als u een algemeen verzoek om inzage wilt doen neemt u contact op met de gemeente via dit formulier. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u zich te legitimeren. Dit kunt u doen door gebruik te maken van DigiD of op afspraak met uw identiteitsbewijs langs te komen aan de balie. Indien u persoonlijk langskomt, kunt u het formulier (op de website) van tevoren invullen en meenemen.

Op het formulier kunt u aangeven welke gegevens u wilt inzien, selecteert u hier enkel de voor u relevante opties. In het opmerkingenveld heeft u de gelegenheid om extra informatie mee te geven aan het verzoek.

 

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

 

Geen inzage in uitzonderlijke gevallen

Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Als u deze gegevens wilt inzien, dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over uw verzoek.

 

Overzicht persoonsgegevens

Binnen 4 weken ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt.

Als u het niet eens bent met de inhoud van het, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.

 

 • 2.

  Recht op correctie

Wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens die de gemeente Oosterhout van uw verwerkt onvolledig of onjuist zijn, kunt u deze gegevens wijzigen of aanpassen. U moet wel aan kunnen tonen dat de persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn. U kunt dit aantonen door originele stukken aan te dragen waarin de juiste persoonsgegevens worden vermeld.

 

 • 3.

  Recht op beperking van verwerking

De gemeente Oosterhout mag uw persoonsgegevens verwerken. Wanneer u van mening bent dat de verwerking te ver gaat, hiervan kan sprake zijn bij meerdere omstandigheden, kunt u dit kenbaar maken. Uw persoonsgegevens mogen niet verder worden verwerkt door de gemeente Oosterhout wanneer:

 • -

  een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van uw persoonsgegevens;

 • -

  de verwerking onrechtmatig is en u kenbaar heeft gemaakt dat uw persoonsgegevens behouden mogen worden;

 • -

  uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden, maar wel voor een rechtsvordering; of

 • -

  U bezwaar heeft ingesteld tegen de verwerking en het bezwaar moet nog behandeld worden door de gemeente Oosterhout.

 • 4.

  Recht op vergetelheid

U dient een verzoek voor vergetelheid in wanneer uw persoonsgegevens gewist mogen worden. De gemeente Oosterhout is verplicht uw verzoek in te willigen wanneer:

 • -

  op basis van uw toestemming uw persoonsgegevens werden verwerkt en u uw toestemming intrekt;

 • -

  de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

 • -

  dit een wettelijke verplichting is;

 • -

  uw persoonsgegevens werden verwerkt voor een dienstverband, maar u bent niet meer in dienst; of

 • -

  de gegevens niet langer nodig zijn om de doeleinden te verwezenlijken

 • -

  uitzondering kan zijn als er een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt dat deze gegevens wel (voor een periode) bewaard moeten blijven (bijvoorbeeld volgens de Archiefwet, Wet belastingdienst e.d.).

Wanneer de gemeente Oosterhout de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt, is de gemeente Oosterhout verplicht om de koppeling naar, of kopie of reproductie van uw gewiste persoonsgegevens te verwijderden, indien u hierom verzoekt.

 

 • 5.

  Recht op bezwaar tegen verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt, maar u bent van mening dat uw persoonsgegeven niet verwerkt mogen worden. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking wanneer de verwerking op basis van een van de onderstaande gronden plaatsvindt.

 • -

  de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de gemeente Oosterhout is opgedragen;

 • -

  wanneer persoonsgegevens, met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt; of

 • -

  wanneer er sprake is van profilering.

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon worden geëvalueerd. Dit gebeurt vaak in het kader van beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 

 • 6.

  Recht op dataportabiliteit

Dataportabiliteit wil zeggen dat uw persoonsgegevens van een bedrijf, instantie of instelling naar een ander bedrijf, instantie of instelling kunnen worden doorgestuurd. Het doorsturen gebeurt enkel op uw verzoek. U kunt de gemeente Oosterhout verzoeken uw persoonsgegevens naar een derde partij door te sturen indien:

 • -

  de verwerking gebaseerd is op toestemming van de betrokkene voor specifieke doeleinden;

of

 • -

  de verwerking noodzakelijk is voor een overeenkomst;

en

 • -

  de verwerking geautomatiseerd is.

 • 7.

  Recht op geautomatiseerde besluitvorming

Er geldt een verbod voor het volledige geautomatiseerd beoordelen van persoonsgegevens en op basis van de geautomatiseerde beoordeling een besluit te nemen. Er zijn uitzonderingen op dit verbod zoals een wettelijke verplichting of wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Wanneer u een verzoek indient tegen geautomatiseerde besluitvorming wordt beoordeeld of het besluit onder een van de uitzonderingen valt of uw persoonsgegevens onnodig op geautomatiseerde wijze zijn verwerkt. Belangrijk is om op te merken dat alleen een verzoek op dit recht kan worden gedaan wanneer u geconfronteerd wordt met een besluit dat voor u een rechtsgevolg heeft. Een rechtsgevolg wil zeggen dat uw positie is veranderd.

 

 • 8.

  Recht op schadevergoeding

Een verzoek op schadevergoeding is het enige verzoek waarvan de beslissing geen besluit is. U kunt een verzoek indienen wanneer u van mening bent dat de gemeente Oosterhout niet volgens de Algemene verordening gegevensbescherming heeft gehandeld. Door het handelen van de gemeente Oosterhout moet u wel materiele of immateriële schade hebben opgelopen voor een geslaagd beroep op dit recht. Wanneer de gemeente Oosterhout uw verzoek niet honoreert, staat de weg naar de bestuursrechter open.

Naar boven