Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2018, 181755VerordeningenGemeente Stadskanaal: wijziging Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 (toevoeging tabel Geregistreerde houders kinderopvangplaatsen)

 

Burgemeester en wethouders;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de daarop gebaseerde Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018;

 

gelet op de wens om de routinematige verlening en vaststelling van subsidies voor reguliere peuteropvang op grond van bovengenoemde verordening en subsidieregeling mogelijk te maken ter bespoediging van de afhandeling van de daartoe ingediende aanvragen;

 

mede gelet op het feit dat de aard van de besluiten zich niet tegen mandaatverstrekking verzetten en op grond van artikel 10:3 juncto 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 als volgt te wijzigen:

 

Onderdeel A

een nieuwe tabel, getiteld “geregistreerde houders kinderopvangplaatsen” in te voegen na de tabel “Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG)”, luidende als volgt:

 

Geregistreerde houders kinderopvangplaatsen

Nummer

omschrijving onderwerp

van

naar leidinggevende

naar medewerker

Bijzondere bepalingen

1.

Het besluiten over aanvragen van ouders voor subsidiering van bij de houder ingeschreven peuter(s) voor een reguliere peuterplaats conform de Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018

BW

Houder reguliere peuteropvang in een geregistreerd kindercentrum

 

De houder dient gebruik te maken van het door het college vastgestelde aanvraagformulier “Aanvraag gereduceerd tarief peuteropvang” en te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 10 van de Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018

 

Onderdeel B

dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 augustus 2018.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw G. Brongers-Roffel

locoburgemeester